Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

ravatal_t1.jpg
Ravatalozó felújtás


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Családi nap 2019.
Csónakház
II.Bivaly fesztivál
Ballagás 2019.
Szentgyörgyiek a Barta...
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 2
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,247
Legújabb tag: hackle85
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Tûzoltó EgyesületHírekAmi­kor eljön az idõ, hogy szá­mot adjunk az Egye­sü­let mun­ká­já­ról, akkor kava­rog­nak ben­nem a jó és rossz sze­mé­lyes élmé­nyek, ame­lye­ket a Tûzoltó Egye­sü­let tevé­keny­sége során sze­rez­tem. Érnek kel­le­mes hatá­sok egy-egy kár­eset alkal­má­val, ami­kor idõ­ben érke­zünk és kellõ segít­sé­get tudunk nyúj­tani. Ugyan­ilyen öröm egy jól sike­rült pályá­zat, egy biz­tató és elis­merõ pil­lan­tás, vagy a mun­kán­kért kife­je­zett köszö­net. Az Egye­sü­let vezetõ­sé­gé­nek fel­adata, hogy tevé­keny­sé­günk által ezek az örö­mök legye­nek túl­súly­ban. Sze­ren­csére volt öröm­teli pil­la­na­tunk az elmúlt évben a sike­res beavat­ko­zá­sok és támo­ga­tá­sok elnye­rése tekin­te­té­ben is.

Az elmúlt esz­tendõ­ben a több évi átla­got meg­ha­ladó mér­ték­ben nyúj­tot­tunk segít­sé­get tûz és kár­ese­tek­nél. 17 eset­ben tûz oltá­sá­hoz, 29 eset­ben mûszaki men­tés­hez riasz­tot­ták az egye­sü­le­tet. Öt eset­ben kel­lett rossz­in­du­latú tele­fo­ná­lók miatt kivo­nul­nunk olyan helyre, ahol tüzet vagy arra utaló jelet nem talál­tunk. 4 autó­bal­eset­nél, 12 darázs­fé­szek eltá­vo­lí­tá­sá­nál, 12 vihar okozta kár­ese­mény­nél, több lakás és mel­lék­épü­lettûz­nél avat­koz­tunk be, de kér­ték köz­remû­kö­dé­sün­ket épü­let­om­lás­hoz és rendõr­ségi bûn­jel kuta­tás­hoz is.

Mûkö­dési költ­sé­ge­in­ket a Magyar Tûzoltó Szö­vet­ség vala­mint az Orszá­gos Kataszt­ró­fa­vé­delmi Fõigaz­ga­tó­ság, a Nem­zeti Civil Alap, és a Köz­ségi Önkor­mány­zat pályá­zati for­rá­sa­i­ból szár­mazó mint­egy 2.150.000 Ft-ból biztosítottuk.

Szer­ve­ze­tünk öröm­mel vette bir­tokba új esz­kö­zeit is. Pályá­zati támo­ga­tás­ból láncfû­részt, feszítõ-vágó beren­de­zést, tûzol­tó­ink részére beve­tési védõ­kesztyû­ket, tar­tóz­kodó helyi­sé­günkbe tár­gya­ló­asz­ta­lo­kat vásároltunk.

Tovább javí­tot­tuk szer­tá­runk álla­po­tát és ala­kí­tot­tuk annak kör­nye­ze­tét. A Köz­ségi Önkor­mány­zat­tal közö­sen az épü­let mel­lett par­ko­lót ala­kí­tot­tunk ki. Tár­sa­dalmi mun­ká­ban tetõt készí­tet­tünk, víz­óra aknát beto­noz­tunk és kifes­tet­tük a gará­zso­kat, vala­mint járó­lap­pal bur­kol­tuk le az öltözõt. A jármû­ve­ink a köte­lezõ kar­ban­tar­tá­so­kon átes­tek, mûszaki álla­po­tuk kielégítõ.

Kissé félve, ám biza­kodva tekin­tünk az elõt­tünk álló idõ­szakra is. A kor­mány az elmúlt évben elfo­gadta a Kataszt­ró­fa­vé­delmi tör­vényt, amely­nek egyik leg­fon­to­sabb intéz­ke­dése, hogy ismét állami tûzol­tó­sá­gok jöt­tek létre a hiva­tá­sos önkor­mány­zati tûzol­tó­sá­gok­ból, továbbá a koráb­ban köz­tes­tü­leti for­má­ban mûködõ önkén­tes tûzol­tó­sá­gok­ból önkor­mány­zati tûzol­tó­sá­gok let­tek. Megyénk­ben négy helyen is, így a terü­le­ti­leg ille­té­kes Jász­be­rény­ben is Kataszt­ró­fa­vé­delmi kiren­delt­ség ala­kul ápri­lis else­jé­vel. A kirendeltség-vezetõi fel­ada­tok­kal a korábbi parancs­nok, Fózer Tibor tûzoltó alez­re­des lett megbízva.

Az emlí­tett tör­vény rész­le­tezi töb­bek között a pol­gári védelmi köte­le­zett­sé­get, a köz­biz­ton­sági refe­ren­sek beve­ze­té­sét, az ipar­biz­ton­sá­got érintõ kér­dé­se­ket és a kataszt­ró­fa­vé­delmi bír­sá­gok kér­dé­seit is. A szer­ve­zeti átala­kí­tás a tûzoltó egye­sü­le­te­ket köz­vet­le­nül nem érinti, de az új rend­szer kiala­kí­tá­sá­val járó sza­bály­zók és uta­sí­tá­sok még maga­sabb köve­tel­ményt hatá­roz­nak meg a Tûzoltó Egye­sü­le­tek szá­mára. A kor­mány külön ren­de­le­té­ben írja elõ az önkor­mány­za­tok­nak az önkén­tes tûzoltó egye­sü­le­tek anyagi támo­ga­tá­sát. A terü­le­ti­leg ille­té­kes állami tûzol­tó­ság köte­les a fel­té­te­lek meg­lé­tét ellenõ­rizni és annak ered­mé­nyétõl függõen együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dást kötni az önkén­tes tûzoltó egye­sü­let­tel. A meg­ál­la­po­dás hiá­nyá­ban fenn­áll a veszé­lye az Egye­sü­let ellehetetlenülésének.

Az Egye­sü­let vezetõ­sége dol­go­zik azon, hogy az együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dás határidõre meg­kö­tésre kerül­jön, és a tíz éve meg­kez­dett munka gyü­möl­cse beérjen.

Cél­ja­ink eléré­sé­hez most is vár­juk meg­tisz­telõ támo­ga­tá­su­kat. Amennyi­ben fon­tos­nak tartja tele­pü­lé­sünk mentõ tûz­vé­del­mé­nek erõ­sí­té­sét, akkor kér­jük támo­gassa Egye­sü­le­tün­ket sze­mé­lyi jöve­de­lem adó­já­nak 1%-nak részünkre tör­ténõ fel­aján­lá­sá­val. (Név: Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Tûzoltó Egye­sü­let, Adószám:18835522–1-16)

Törõ­csik Tamás, elnök


Markosz - 2012.04.12 15:25:07
0 hozzászólás ~ 487 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
46.229.168.xxx @ photo...
18.204.2.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 14 hete
Betörés!!! 180 hete
Egyéb videók 204 hete
Zene 206 hete
Utcanev valt... 207 hete
Országos po... 258 hete
Humoros videók 281 hete
Vadas 294 hete
Emlékek 369 hete
Kifestõk, s... 390 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [667]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Milyen kapcsolatod van a jászberényi Electrolux gyárral?

Ott dolgozom

Családtagom dolgozik ott

Beszállítójánál dolgozom/dolgozunk

Semmilyen kapcsolatom sincs vele

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
10070 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2019
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar