Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Tûzoltó Egyesület
Írta: Markosz
Dátum: 2012.04.12 15:25:07

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Ami­kor eljön az idõ, hogy szá­mot adjunk az Egye­sü­let mun­ká­já­ról, akkor kava­rog­nak ben­nem a jó és rossz sze­mé­lyes élmé­nyek, ame­lye­ket a Tûzoltó Egye­sü­let tevé­keny­sége során sze­rez­tem. Érnek kel­le­mes hatá­sok egy-egy kár­eset alkal­má­val, ami­kor idõ­ben érke­zünk és kellõ segít­sé­get tudunk nyúj­tani. Ugyan­ilyen öröm egy jól sike­rült pályá­zat, egy biz­tató és elis­merõ pil­lan­tás, vagy a mun­kán­kért kife­je­zett köszö­net. Az Egye­sü­let vezetõ­sé­gé­nek fel­adata, hogy tevé­keny­sé­günk által ezek az örö­mök legye­nek túl­súly­ban. Sze­ren­csére volt öröm­teli pil­la­na­tunk az elmúlt évben a sike­res beavat­ko­zá­sok és támo­ga­tá­sok elnye­rése tekin­te­té­ben is.

Az elmúlt esz­tendõ­ben a több évi átla­got meg­ha­ladó mér­ték­ben nyúj­tot­tunk segít­sé­get tûz és kár­ese­tek­nél. 17 eset­ben tûz oltá­sá­hoz, 29 eset­ben mûszaki men­tés­hez riasz­tot­ták az egye­sü­le­tet. Öt eset­ben kel­lett rossz­in­du­latú tele­fo­ná­lók miatt kivo­nul­nunk olyan helyre, ahol tüzet vagy arra utaló jelet nem talál­tunk. 4 autó­bal­eset­nél, 12 darázs­fé­szek eltá­vo­lí­tá­sá­nál, 12 vihar okozta kár­ese­mény­nél, több lakás és mel­lék­épü­lettûz­nél avat­koz­tunk be, de kér­ték köz­remû­kö­dé­sün­ket épü­let­om­lás­hoz és rendõr­ségi bûn­jel kuta­tás­hoz is.

Mûkö­dési költ­sé­ge­in­ket a Magyar Tûzoltó Szö­vet­ség vala­mint az Orszá­gos Kataszt­ró­fa­vé­delmi Fõigaz­ga­tó­ság, a Nem­zeti Civil Alap, és a Köz­ségi Önkor­mány­zat pályá­zati for­rá­sa­i­ból szár­mazó mint­egy 2.150.000 Ft-ból biztosítottuk.

Szer­ve­ze­tünk öröm­mel vette bir­tokba új esz­kö­zeit is. Pályá­zati támo­ga­tás­ból láncfû­részt, feszítõ-vágó beren­de­zést, tûzol­tó­ink részére beve­tési védõ­kesztyû­ket, tar­tóz­kodó helyi­sé­günkbe tár­gya­ló­asz­ta­lo­kat vásároltunk.

Tovább javí­tot­tuk szer­tá­runk álla­po­tát és ala­kí­tot­tuk annak kör­nye­ze­tét. A Köz­ségi Önkor­mány­zat­tal közö­sen az épü­let mel­lett par­ko­lót ala­kí­tot­tunk ki. Tár­sa­dalmi mun­ká­ban tetõt készí­tet­tünk, víz­óra aknát beto­noz­tunk és kifes­tet­tük a gará­zso­kat, vala­mint járó­lap­pal bur­kol­tuk le az öltözõt. A jármû­ve­ink a köte­lezõ kar­ban­tar­tá­so­kon átes­tek, mûszaki álla­po­tuk kielégítõ.

Kissé félve, ám biza­kodva tekin­tünk az elõt­tünk álló idõ­szakra is. A kor­mány az elmúlt évben elfo­gadta a Kataszt­ró­fa­vé­delmi tör­vényt, amely­nek egyik leg­fon­to­sabb intéz­ke­dése, hogy ismét állami tûzol­tó­sá­gok jöt­tek létre a hiva­tá­sos önkor­mány­zati tûzol­tó­sá­gok­ból, továbbá a koráb­ban köz­tes­tü­leti for­má­ban mûködõ önkén­tes tûzol­tó­sá­gok­ból önkor­mány­zati tûzol­tó­sá­gok let­tek. Megyénk­ben négy helyen is, így a terü­le­ti­leg ille­té­kes Jász­be­rény­ben is Kataszt­ró­fa­vé­delmi kiren­delt­ség ala­kul ápri­lis else­jé­vel. A kirendeltség-vezetõi fel­ada­tok­kal a korábbi parancs­nok, Fózer Tibor tûzoltó alez­re­des lett megbízva.

Az emlí­tett tör­vény rész­le­tezi töb­bek között a pol­gári védelmi köte­le­zett­sé­get, a köz­biz­ton­sági refe­ren­sek beve­ze­té­sét, az ipar­biz­ton­sá­got érintõ kér­dé­se­ket és a kataszt­ró­fa­vé­delmi bír­sá­gok kér­dé­seit is. A szer­ve­zeti átala­kí­tás a tûzoltó egye­sü­le­te­ket köz­vet­le­nül nem érinti, de az új rend­szer kiala­kí­tá­sá­val járó sza­bály­zók és uta­sí­tá­sok még maga­sabb köve­tel­ményt hatá­roz­nak meg a Tûzoltó Egye­sü­le­tek szá­mára. A kor­mány külön ren­de­le­té­ben írja elõ az önkor­mány­za­tok­nak az önkén­tes tûzoltó egye­sü­le­tek anyagi támo­ga­tá­sát. A terü­le­ti­leg ille­té­kes állami tûzol­tó­ság köte­les a fel­té­te­lek meg­lé­tét ellenõ­rizni és annak ered­mé­nyétõl függõen együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dást kötni az önkén­tes tûzoltó egye­sü­let­tel. A meg­ál­la­po­dás hiá­nyá­ban fenn­áll a veszé­lye az Egye­sü­let ellehetetlenülésének.

Az Egye­sü­let vezetõ­sége dol­go­zik azon, hogy az együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dás határidõre meg­kö­tésre kerül­jön, és a tíz éve meg­kez­dett munka gyü­möl­cse beérjen.

Cél­ja­ink eléré­sé­hez most is vár­juk meg­tisz­telõ támo­ga­tá­su­kat. Amennyi­ben fon­tos­nak tartja tele­pü­lé­sünk mentõ tûz­vé­del­mé­nek erõ­sí­té­sét, akkor kér­jük támo­gassa Egye­sü­le­tün­ket sze­mé­lyi jöve­de­lem adó­já­nak 1%-nak részünkre tör­ténõ fel­aján­lá­sá­val. (Név: Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Tûzoltó Egye­sü­let, Adószám:18835522–1-16)

Törõ­csik Tamás, elnök
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com