Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202308201246480_t1.JPG
3+2 zenekar


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Családi nap 2023.
Ballagás 2023.
Búcsú 2023
Majális 2023.
2023.03.15.megemlékezés.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 2
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,367
Legújabb tag: katicak27
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Meghívó idősek napjára. [174 megnyitás] Vasárnap mérkőzés Vadasban. [211 megnyitás] Jászalsószentgyörgy: Ahol szoborral álítottak emléket a költő feledhetetlen életművének [702 megnyitás] XV. Családi nap a Vadasban. [2432 megnyitás] Tájékoztató a viharkárokról. [1485 megnyitás] Ipartörténeti emlékházat hoztak létre Jászalsószentgyörgyön [1413 megnyitás] Az M5 Tv forgatott az Ipartörténeti emlékháznál. [386 megnyitás] Temetői barangolásra hívták a múlt iránt érdeklődőket Jászalsószentgyörgyön [2502 megnyitás] Elektronikai hulladékgyűjtés [3107 megnyitás] Május 1.től jön az új vármegyebérlet és az országbérlet [728 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Pályázati felhívás szociális tûzifa támogatásra!HírekJászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testületének
13/2014. (XI.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a ter­mé­szet­ben nyúj­tott szo­ci­á­lis célú tûzifa támo­ga­tás jogo­sult­sági feltételeirõl
Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testülete a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló 1993. évi III. tör­vény 10. § (1) bekez­dé­sé­ben kapott fel­ha­tal­ma­zás alap­ján, Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nye 32. cikk (1) bekez­dés a) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott fel­adat­kö­ré­ben eljárva a követ­kezõ­ket ren­deli el:
1. §
(1) Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testülete a szo­ci­á­li­san rászo­ru­lók részére a téli fûtés­hez ter­mé­szet­beni ellá­tás for­má­já­ban tûzi­fát biz­to­sít ház­tar­tá­son­ként leg­fel­jebb 1 m3 mennyiségben.
(2) A szo­ci­á­lis célú tûzifa támo­ga­tás ter­mé­szet­beni ellá­tás­ként adható annak a sze­mély­nek vagy csa­lád­nak, aki lét­fenn­tar­tást veszé­lyez­tetõ rend­kí­vüli élet­hely­zetbe került, idõ­sza­ko­san bekö­vet­ke­zett vagy tar­tó­san fenn­álló lét­fenn­tar­tási prob­lé­mák­kal küzd, fel­téve, ha a kérelmezõ
a) ház­tar­tá­sá­ban az egy fõre jutó nettó jöve­de­lem nem haladja meg az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 200%-át,
b) egy­sze­mé­lyes ház­tar­tás ese­té­ben az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 300%-át,
c) lakása fával (vagy rész­ben fával) fût­hetõ és a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyona nincs.
(3) A kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál – a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­léte ese­tén – az alábbi körül­mé­nye­ket kiemel­ten kell kezelni:
a) a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény szerint
aa) aktív korúak ellátására;
ab) idõs­ko­rúak járadékára;
ac) adós­ság­ke­ze­lési támo­ga­tás­hoz kap­cso­lódó adós­ság­csök­ken­tési támogatásra;
ad) tekin­tet nél­kül annak ter­mé­szet­beni vagy pénz­beli for­má­ban tör­ténõ nyúj­tá­sára, lakás­fenn­tar­tási támo­ga­tásra jogo­sult személy;
b) a gyer­me­két vagy gyer­me­keit egye­dül nevelõ szülõ;
c) a gyer­me­kek védel­mérõl és a gyám­ügyi igaz­ga­tás­ról szóló tör­vény alap­ján hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zetû gyer­me­ket nevelõ család;
d) egyéb rend­kí­vüli élet­kö­rül­mény között élõ személy.
(4) Az igény­lé­se­ket e ren­de­let mel­lék­lete sze­rinti nyom­tat­vá­nyon 2015. január 30-ig lehet benyúj­tani az önkor­mány­zat hiva­ta­lá­ban. A kére­lem benyúj­tá­sá­val egy­idejû­leg a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­lé­tét, továbbá a kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál kiemel­ten keze­lendõ körül­mé­nye­ket a kérel­mezõ­nek hitelt érdemlõen iga­zol­nia kell.
(5) A kérel­mekrõl átru­há­zott hatás­kör­ben a Pénz­ügyi Bizott­ság dönt.
(6) A kérel­mezõk által átvett tûzifa mennyi­sé­gére vonat­ko­zóan a kérel­mezõk az átvé­tel helyén átvé­teli elis­mer­vényt írnak alá.
(7) Az egy lak­cí­men élõk közül csak egy kérel­mezõ jogo­sult a ter­mé­szet­beni juttatásra.
2. §
Jelen ren­de­let a kihir­de­té­sét követõ napon lép hatályba és 2015. már­cius 31-én hatá­lyát veszti.
Jászal­só­szent­györgy, 2014. novem­ber 27.
Szar­vák Imre dr. Kovács Kornél
pol­gár­mes­ter jegyzõ
A ren­de­let kihir­de­tésre került:
Jászal­só­szent­györgy, 2014. novem­ber 28. napján.
dr. Kovács Kornél
jegyzõ


Markosz - 2014.12.08 11:16:47
0 hozzászólás ~ 891 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
54.36.148.xxx @ photo...
44.192.254.xxx @ news.php

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 128 hete
Észrevétel... 183 hete
Egyéb videók 413 hete
Zene 415 hete
Utcanev valt... 416 hete
Országos po... 467 hete
Humoros videók 490 hete
Vadas 503 hete
Emlékek 578 hete
Kifestõk, s... 599 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Elégedett vagy a választási eredménnyel ?

Igen.

Nem.

Nem foglalok állást.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
16023 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2022
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar