Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202406220917280_t1.JPG
Ballagás.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Ballagás 2024.
Jász Világtalálkozó...
Búcsú 2024.
Majális 2024.
Lakástűz a Zagyva úton.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 9
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,384
Legújabb tag: Kata0111
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Beavatkozás lehet a ritka kórral élő Velkei Nikoletta reménye [637 megnyitás] Önkormányzati és EP. választás 2024. [8103 megnyitás] Illegálisan vágtak ki több száz fát Jászalsószentgyörgyön. [990 megnyitás] Régi vágyuk vált valóra a fontos jászalsószentgyörgyi földút mellett élőknek [763 megnyitás] 200 millió forintból újul meg az úthálózat és a közvilágítás Jászalsószentgyörgyön [1501 megnyitás] Súlykorlátozás lép életbe Szolnok és Jászberény környékén [918 megnyitás] Szerdán kupa mérkőzés a Vadasban. [1332 megnyitás] Év végéig nyolc szakaszban tervezik meg a 32.-es főút felújítását. [5033 megnyitás] Érdekfeszítő helytörténeti írásokat mutattak be Jászalsószentgyörgyön [802 megnyitás] 2024.01.01-től az M4-es teljes hosszán díjköteles lesz [444 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Pályázati felhívás szociális tûzifa támogatásra!HírekJászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testületének
13/2014. (XI.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a ter­mé­szet­ben nyúj­tott szo­ci­á­lis célú tûzifa támo­ga­tás jogo­sult­sági feltételeirõl
Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testülete a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló 1993. évi III. tör­vény 10. § (1) bekez­dé­sé­ben kapott fel­ha­tal­ma­zás alap­ján, Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nye 32. cikk (1) bekez­dés a) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott fel­adat­kö­ré­ben eljárva a követ­kezõ­ket ren­deli el:
1. §
(1) Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testülete a szo­ci­á­li­san rászo­ru­lók részére a téli fûtés­hez ter­mé­szet­beni ellá­tás for­má­já­ban tûzi­fát biz­to­sít ház­tar­tá­son­ként leg­fel­jebb 1 m3 mennyiségben.
(2) A szo­ci­á­lis célú tûzifa támo­ga­tás ter­mé­szet­beni ellá­tás­ként adható annak a sze­mély­nek vagy csa­lád­nak, aki lét­fenn­tar­tást veszé­lyez­tetõ rend­kí­vüli élet­hely­zetbe került, idõ­sza­ko­san bekö­vet­ke­zett vagy tar­tó­san fenn­álló lét­fenn­tar­tási prob­lé­mák­kal küzd, fel­téve, ha a kérelmezõ
a) ház­tar­tá­sá­ban az egy fõre jutó nettó jöve­de­lem nem haladja meg az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 200%-át,
b) egy­sze­mé­lyes ház­tar­tás ese­té­ben az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 300%-át,
c) lakása fával (vagy rész­ben fával) fût­hetõ és a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyona nincs.
(3) A kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál – a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­léte ese­tén – az alábbi körül­mé­nye­ket kiemel­ten kell kezelni:
a) a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény szerint
aa) aktív korúak ellátására;
ab) idõs­ko­rúak járadékára;
ac) adós­ság­ke­ze­lési támo­ga­tás­hoz kap­cso­lódó adós­ság­csök­ken­tési támogatásra;
ad) tekin­tet nél­kül annak ter­mé­szet­beni vagy pénz­beli for­má­ban tör­ténõ nyúj­tá­sára, lakás­fenn­tar­tási támo­ga­tásra jogo­sult személy;
b) a gyer­me­két vagy gyer­me­keit egye­dül nevelõ szülõ;
c) a gyer­me­kek védel­mérõl és a gyám­ügyi igaz­ga­tás­ról szóló tör­vény alap­ján hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zetû gyer­me­ket nevelõ család;
d) egyéb rend­kí­vüli élet­kö­rül­mény között élõ személy.
(4) Az igény­lé­se­ket e ren­de­let mel­lék­lete sze­rinti nyom­tat­vá­nyon 2015. január 30-ig lehet benyúj­tani az önkor­mány­zat hiva­ta­lá­ban. A kére­lem benyúj­tá­sá­val egy­idejû­leg a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­lé­tét, továbbá a kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál kiemel­ten keze­lendõ körül­mé­nye­ket a kérel­mezõ­nek hitelt érdemlõen iga­zol­nia kell.
(5) A kérel­mekrõl átru­há­zott hatás­kör­ben a Pénz­ügyi Bizott­ság dönt.
(6) A kérel­mezõk által átvett tûzifa mennyi­sé­gére vonat­ko­zóan a kérel­mezõk az átvé­tel helyén átvé­teli elis­mer­vényt írnak alá.
(7) Az egy lak­cí­men élõk közül csak egy kérel­mezõ jogo­sult a ter­mé­szet­beni juttatásra.
2. §
Jelen ren­de­let a kihir­de­té­sét követõ napon lép hatályba és 2015. már­cius 31-én hatá­lyát veszti.
Jászal­só­szent­györgy, 2014. novem­ber 27.
Szar­vák Imre dr. Kovács Kornél
pol­gár­mes­ter jegyzõ
A ren­de­let kihir­de­tésre került:
Jászal­só­szent­györgy, 2014. novem­ber 28. napján.
dr. Kovács Kornél
jegyzõ


Markosz - 2014.12.08 11:16:47
0 hozzászólás ~ 994 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
54.36.148.xxx @ news.php
54.36.148.xxx @ forum...
66.220.149.xxx @ photo...
54.36.149.xxx @ pro_d...
44.211.31.xxx @ news.php
145.236.188.xxx @ photo...
69.171.230.xxx @ photo...
173.252.107.xxx @ photo...
66.249.70.xxx @ photo...

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 170 hete
Észrevétel... 225 hete
Egyéb videók 455 hete
Zene 457 hete
Utcanev valt... 458 hete
Országos po... 509 hete
Humoros videók 532 hete
Vadas 545 hete
Emlékek 620 hete
Kifestõk, s... 642 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Sajnálod, hogy Szarvák Imre befejezi a polgármesterséget?

Igen

Nem

Semleges

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
16388 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2024
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar