Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Pályázati felhívás szociális tûzifa támogatásra!
Írta: Markosz
Dátum: 2014.12.08 11:16:47

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testületének
13/2014. (XI.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a ter­mé­szet­ben nyúj­tott szo­ci­á­lis célú tûzifa támo­ga­tás jogo­sult­sági feltételeirõl
Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testülete a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló 1993. évi III. tör­vény 10. § (1) bekez­dé­sé­ben kapott fel­ha­tal­ma­zás alap­ján, Magyar­or­szág Alap­tör­vé­nye 32. cikk (1) bekez­dés a) pont­já­ban meg­ha­tá­ro­zott fel­adat­kö­ré­ben eljárva a követ­kezõ­ket ren­deli el:
1. §
(1) Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat Képviselõ-testülete a szo­ci­á­li­san rászo­ru­lók részére a téli fûtés­hez ter­mé­szet­beni ellá­tás for­má­já­ban tûzi­fát biz­to­sít ház­tar­tá­son­ként leg­fel­jebb 1 m3 mennyiségben.
(2) A szo­ci­á­lis célú tûzifa támo­ga­tás ter­mé­szet­beni ellá­tás­ként adható annak a sze­mély­nek vagy csa­lád­nak, aki lét­fenn­tar­tást veszé­lyez­tetõ rend­kí­vüli élet­hely­zetbe került, idõ­sza­ko­san bekö­vet­ke­zett vagy tar­tó­san fenn­álló lét­fenn­tar­tási prob­lé­mák­kal küzd, fel­téve, ha a kérelmezõ
a) ház­tar­tá­sá­ban az egy fõre jutó nettó jöve­de­lem nem haladja meg az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 200%-át,
b) egy­sze­mé­lyes ház­tar­tás ese­té­ben az öreg­ségi nyug­díj min­den­kori leg­ki­sebb össze­gé­nek 300%-át,
c) lakása fával (vagy rész­ben fával) fût­hetõ és a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott vagyona nincs.
(3) A kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál – a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­léte ese­tén – az alábbi körül­mé­nye­ket kiemel­ten kell kezelni:
a) a szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény szerint
aa) aktív korúak ellátására;
ab) idõs­ko­rúak járadékára;
ac) adós­ság­ke­ze­lési támo­ga­tás­hoz kap­cso­lódó adós­ság­csök­ken­tési támogatásra;
ad) tekin­tet nél­kül annak ter­mé­szet­beni vagy pénz­beli for­má­ban tör­ténõ nyúj­tá­sára, lakás­fenn­tar­tási támo­ga­tásra jogo­sult személy;
b) a gyer­me­két vagy gyer­me­keit egye­dül nevelõ szülõ;
c) a gyer­me­kek védel­mérõl és a gyám­ügyi igaz­ga­tás­ról szóló tör­vény alap­ján hal­mo­zot­tan hát­rá­nyos hely­zetû gyer­me­ket nevelõ család;
d) egyéb rend­kí­vüli élet­kö­rül­mény között élõ személy.
(4) Az igény­lé­se­ket e ren­de­let mel­lék­lete sze­rinti nyom­tat­vá­nyon 2015. január 30-ig lehet benyúj­tani az önkor­mány­zat hiva­ta­lá­ban. A kére­lem benyúj­tá­sá­val egy­idejû­leg a jogo­sult­sági fel­té­te­lek meg­lé­tét, továbbá a kére­lem elbí­rá­lá­sá­nál kiemel­ten keze­lendõ körül­mé­nye­ket a kérel­mezõ­nek hitelt érdemlõen iga­zol­nia kell.
(5) A kérel­mekrõl átru­há­zott hatás­kör­ben a Pénz­ügyi Bizott­ság dönt.
(6) A kérel­mezõk által átvett tûzifa mennyi­sé­gére vonat­ko­zóan a kérel­mezõk az átvé­tel helyén átvé­teli elis­mer­vényt írnak alá.
(7) Az egy lak­cí­men élõk közül csak egy kérel­mezõ jogo­sult a ter­mé­szet­beni juttatásra.
2. §
Jelen ren­de­let a kihir­de­té­sét követõ napon lép hatályba és 2015. már­cius 31-én hatá­lyát veszti.
Jászal­só­szent­györgy, 2014. novem­ber 27.
Szar­vák Imre dr. Kovács Kornél
pol­gár­mes­ter jegyzõ
A ren­de­let kihir­de­tésre került:
Jászal­só­szent­györgy, 2014. novem­ber 28. napján.
dr. Kovács Kornél
jegyzõ
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com