Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

202406220917280_t1.JPG
Ballagás.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Ballagás 2024.
Jász Világtalálkozó...
Búcsú 2024.
Majális 2024.
Lakástűz a Zagyva úton.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 7
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,384
Legújabb tag: Kata0111
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Sárkányhajózás [13 megnyitás] Cirkusz a Faluházban. [131 megnyitás] Beavatkozás lehet a ritka kórral élő Velkei Nikoletta reménye [816 megnyitás] Önkormányzati és EP. választás 2024. [8383 megnyitás] Illegálisan vágtak ki több száz fát Jászalsószentgyörgyön. [1014 megnyitás] Régi vágyuk vált valóra a fontos jászalsószentgyörgyi földút mellett élőknek [769 megnyitás] 200 millió forintból újul meg az úthálózat és a közvilágítás Jászalsószentgyörgyön [1539 megnyitás] Súlykorlátozás lép életbe Szolnok és Jászberény környékén [931 megnyitás] Szerdán kupa mérkőzés a Vadasban. [1347 megnyitás] Év végéig nyolc szakaszban tervezik meg a 32.-es főút felújítását. [5141 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Polgármesteri hírlevél - 1-3.rész - 10.09.12Hírek

Ked­ves Jászalsószentgyörgyiek!


Köze­ledve a négy éves önkor­mány­zati idõ­szak végé­hez azon túl, hogy köte­les­sé­gem beszá­molni a képviselõ-testület tevé­keny­sé­gérõl, jogos és ésszerû elvá­rása a válasz­tó­pol­gá­rok­nak is. A követ­kezõ idõ­szak­ban több fóru­mon (hír­le­ve­lek, falugyû­lés, újság, inter­ne­tes hon­lap stb.) is igyek­szem össze­fog­lalni azo­kat a ténye­ket, ada­to­kat, ese­mé­nye­ket, ame­lyek meg­ha­tá­roz­ták és jel­le­mez­ték a velem együtt 12 fõbõl álló képviselõ-testület mun­ká­ját, melyek közül érde­mes fel­idézni sok min­dent. Az önkor­mány­zati munka alap­ját és átgon­dolt­sá­gát, terv­szerû­sé­gét a jóvá­ha­gyott „Élhetõbb Jászal­só­szent­györ­gyért” elne­ve­zésû cik­lus­prog­ram segí­tette az elmúlt négy évben. A prog­ram célja, hogy egyes ele­me­i­nek meg­va­ló­su­lá­sá­val tele­pü­lé­sünk egy élhetõ és egy­ben alter­na­tív lakó­kör­nye­zetté vál­hat a tér­ség­ben akár már rövid idõ alatt is, segítve a köz­ség hosszú távú meg­ma­ra­dá­sát és fejlõ­dé­sét. Az elsõd­le­ges szem­pon­tok a prog­ram­ban, hogy teremt­sük meg a köz­tisz­ta­ság, köz­biz­ton­ság alapjait;-nyújtsunk magas szín­vo­nalú köz­szol­gál­ta­tá­so­kat (pl. óvodai és isko­lai neve­lés, egész­ség­ügy, köz­le­ke­dés), és ezek lehetõ­leg 21. szá­zadi hely­szí­ne­ken, épüle­tek­ben mûködjenek;-segítsük az önszer­vezõdõ közös­sé­ge­ket, a közös­ségi életet és a helyi vállalkozásokat.

A jóvá­ha­gyott prog­ram ele­me­i­nek nagy része meg­va­ló­sult, illetve folya­mat­ban van, így a képviselõ-testületek vál­la­lá­suk sze­rint sike­re­sen mun­kál­kod­tak, az Önök segítségével.

Lás­suk, mely prog­ram ele­mek való­sul­tak meg 2006. októ­ber 1-tõl 2008. köze­péig, az idõ­közi válasz­tá­so­kig. Az elsõ más­fél évet több, az elõzõ cik­lus­ból áthú­zódó beru­há­zás befe­je­zése és egyes halaszt­ha­tat­lan ügyek, prob­lé­mák meg­ol­dása, vala­mint az önkor­mány­zat hely­ze­té­nek fel­tá­rása és érté­ke­lése jellemezte.

Vadas reha­bi­li­tá­ci­ója meg­kezdõ­dött, pihenõ­park jel­leg kiala­kí­tása cél­lal. „Vadas csárda” és a hozzá tar­tozó terü­let hosszú-hosszú idõ után meg­vá­sár­lásra került, mely által immár egy­sé­ge­sen köz­ségi tulaj­don a Vadas park. A vétel­árat, 4,5 mil­lió forin­tot saját erõbõl biz­to­sí­totta az önkor­mány­zat.

Az ügyfél­ba­rát, haté­ko­nyabb ügyin­té­zés cél­já­ból ügyfél­szol­gá­lati iroda került kiala­kí­tásra annak érde­ké­ben, hogy már a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal bejá­ra­tá­nál elsõd­le­ges infor­má­ci­ók­hoz lehes­sen jutni.

A szenny­víz­csa­torna építés utáni hely­re­ál­lí­tá­sok a beru­há­zás jel­le­gébõl adó­dóan a cik­lust végig­kí­sér­ték. A bur­kolt utak igen rossz, ese­ten­ként jár­ha­tat­lan álla­pot­ban vol­tak az önkor­mány­zati cik­lus ele­jén, az új képviselõ-testület bonyo­lí­totta a hely­re­ál­lí­tá­so­kat és fel­újí­tá­so­kat a ren­del­ke­zésre álló beru­há­zás­hoz kap­cso­lódó, illetve a köz­ben elnyert bel­vi­zes károkra lehí­vott támo­ga­tás­ból. Ennek ered­mé­nye­ként a csak­nem jár­ha­tat­lan Hunyadi, Mikes, Vásár, Építõ, Hold és Nyár utcák meg­újul­hat­tak, illetve külön öröm, hogy miután kez­de­mé­nyez­tük a ter­vek módo­sí­tá­sát, a Vörös­marty út leg­rosszabb jár­ha­tat­lan része is jobb bur­ko­la­tot kap­ha­tott, melyre sokan rég­óta vár­tak. Meg­újult pályá­zati for­rás­ból továbbá a Tavasz­mezõ út szi­lárd bur­ko­latú sza­ka­sza. 20000 m² terü­letû, 6 km hosszú, útfe­lü­let vált jobbá 78 mil­lió Ft beke­rü­lési költ­ség­bõl. A beru­há­zás­hoz kap­cso­lódó hitel vissza­fi­ze­tés, lakos­sági hoz­zá­já­ru­lá­sok, magas díjak fize­tése meg­kezdõ­dött. Az üzemel­te­tésre hosszú­távra átadott vízmû (mely­hez kap­cso­lódó befo­lyó összeg­bõl a beru­há­zás önereje egé­szült ki, korábbi dön­tés alap­ján) vissza­vé­te­lé­nek és a díj­mér­sék­lés lehetõ­sé­gé­nek kere­sése megkezdõdött.

Az idõ­sek nap­pali ellá­tá­sára szol­gáló épület (temp­lom mel­lett) belsõ vizes­blokk­já­nak és fûté­sé­nek kor­szerû­sí­tése való­sult meg, hogy ismét hasz­nál­has­sák az idõ­sek. Az emlí­tett célt egy jóté­kony­sági ren­dez­vény is segí­tette. Az épület­ben mûkö­dik 2007 óta a Szent Erzsé­bet Sze­re­tet Szol­gá­lat, mely élel­mi­szer, ruhá­zati és egyéb ado­má­nyo­kat fogad és oszt szét a rászorulóknak.

A tele­pü­lés egyik leg­na­gyobb múltú épüle­té­nek külsõ hom­lok­zat tata­ro­zása való­sult meg a Könyv­tár nagyon idõ­szerû reno­vá­lá­sá­val, melyet késõbb a képviselõ-testület helyi védett­ség alá helyezett.

Új ját­szó­tér­rel gaz­da­go­dott a tele­pü­lés, melyre rég­óta vár­tak a kis­gyer­me­kes szülõk és nagy­szülõk. A régi hely­szí­nen tucat­nyi helyi lakos és vál­lal­ko­zás segít­sé­gé­vel átadásra került a Hófe­hérke Ját­szó­kert, 1 mil­lió forin­tos önkor­mány­zati for­rás­ból és leg­alább ilyen értékû tár­sa­dalmi munkából.

A tele­pü­lés emb­le­ma­ti­kus része újult meg, ren­de­zett és virá­gos park épült a köz­ség­háza és a II. világ­há­bo­rús emlékmû körül, melyre a tele­pü­lés ugyan „csak” 2 mil­lió Ft-ot köl­tött, azon­ban több helyi vál­lal­kozó és lakos fel­aján­lá­sa­i­nak köszön­hetõen ennek több­szö­rö­sét érõ beru­há­zás­sal szé­pült a köz­pont ezen része, mely köz­ked­velt térré vált.

Tér­ségi sze­re­pün­ket és gaz­da­sági lehetõ­sé­ge­in­ket növeli sike­res okta­tási tár­su­lás lét­re­ho­zása Jász­bol­dog­há­zá­val, a közös iskola és óvoda köz­pont­ja­ként évente több tíz­mil­liós mûkö­dési több­let­be­vé­tel­lel számolhatunk.

A korábbi cik­lus­ban meg­kezdõ­dött új egész­ség­ház építése 2007-ben befe­jezõ­dött és késõbb lég­kon­di­ci­o­náló beren­de­zé­sek­kel még kom­for­to­sabbá vál­ha­tott, mely fej­lesz­tés önere­jé­hez még az elõzõ önkor­mány­zat 25 mil­lió forint hitel­fel­vé­telt esz­kö­zölt és annak tör­lesz­tése azóta is tart.

Új utca­név­táb­lák kerül­tek kihe­lye­zésre, mivel csak­nem vala­mennyi tábla hiány­zott. A tele­pü­lé­sen való tájé­ko­zó­dás­ban az ide láto­ga­tók­nak, helyi­ek­nek, orvosi ügye­let­nek, mentõk­nek, egyéb szol­gál­ta­tók­nak nagy prob­lé­mát oko­zott ez a hiá­nyos­ság, ezért annak keze­lése halaszt­ha­tat­lan volt.

A leg­több nagyobb közös­ségi prog­ram­nak helyt adó tor­na­te­rem több száz négy­zet­mé­te­res felü­letû üveg­ab­la­kai veszé­lye­sek vol­tak, az épület álla­pota lerom­lott, szük­sé­ges volt az épület meg­men­tése a bezá­rás­tól. A veszé­lyes abla­kok cse­réje, a tetõ és falak idõ­szerû javí­tása, a fûtési rend­szer rész­le­ges átala­kí­tása és az épület fes­tése való­sul­ha­tott meg 2,8 mil­lió Ft-ból és hasz­nál­ha­tóvá vált az udvar. Késõbb 2009-ben egy sike­res pályá­zat ered­mé­nye­ként tel­je­sen meg­újult az épület.

Muta­tós üdvözlõ­táb­lák elhe­lye­zése való­sult meg a tele­pü­lés fõ bejá­ra­ta­i­nál, helyi vál­lal­ko­zá­sok támogatásával.

Egyes civil szer­ve­ze­tek rég­óta vágy­tak arra, hogy saját helyük legyen ahol össze­jö­het­nek, ezért került kiala­kí­tásra egy funk­ci­ót­lan, régen isko­lai célokra hasz­nált épületbõl a Civi­lek Háza. Az átadás elõtt meg­va­ló­sult az épület tel­jes fûtés­kor­szerû­sí­tése, figye­lem­mel az idõ­sza­kos hasz­ná­latra, vala­mint a tetõ is reno­vá­lásra került eresz­csa­torna cse­ré­vel, vala­mint külsõ és belsõ állag­meg­óvó tata­ro­zás is tör­tént össze­sen 2,6 mil­lió Ft összegbõl.

A tûzol­tó­szer­tár bõví­té­sére nyúj­tot­tunk be sike­res pályá­za­tot és a Tûzoltó Egye­sü­let­tel, illetve a kivi­te­lezõ­vel össze­fogva még az épület tete­jét is sike­rült fel­újí­tani össze­sen mint­egy 4,5 mil­lió Ft-ból.

Saját autó­val került meg­erõ­sí­tésre a Pol­gárõr­ség–a hiva­tali gép­jármû hasz­ná­latra tör­ténõ átadásával.

A köz­te­rü­le­te­ket folya­ma­to­san tisz­tán és ren­de­zet­ten kezel­tük, rend­sze­re­sen füvet nyír­tunk és a sze­me­tet összegyûj­töt­tük, vala­mint a köz­épü­le­tek udva­ra­i­nak rend­be­té­te­lére is nagy figyel­met for­dí­tot­tunk, melyek közül kiemel­ném a bölcsõde udva­rá­nak és a Vásár tér sok ezer négy­zet­mé­te­res terü­le­té­nek rendezését.

A jel­zett részidõ­sza­kot a képviselõ-testület által vál­lalt fel­ada­tok szem­pont­já­ból a leírt fõbb ele­mek meg­va­ló­sí­tása jel­le­mezte. Ezen­kí­vül további infor­má­ci­ók­kal bárki részére állunk ren­del­ke­zésre: a képviselõ-testületi ülések jegyzõ­köny­vei, költ­ség­ve­tési ren­de­le­tek, beszá­mo­lók olvas­ha­tók a Könyv­tár­ban, és a köz­ség hiva­ta­los hon­lap­ján. Rész­le­tes vagy egyéb infor­má­ció kap­csán bát­ran lehet for­dulni szó­ban vagy írás­ban is a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­hoz, vagy hoz­zám tájé­koz­ta­tás kérés céljából.
 
Kapcsolódó képek itt

Jászal­só­szent­györgy, 2010. augusz­tus 13.
Üdvöz­let­tel: Szar­vák Imre polgármester


 
POLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL

Beszámoló az „Élhetõbb Jászalsószentgyörgyért program" alakulásáról, az Önkormányzati ciklusprogramról

2. rész: 2008. június-2009. július

„ Megújult az óvoda, falubusz segíti a közlekedést, kiépült térfigyelõ rendszer, megszûnt a mezõõri járulék és a vállalkozók kommunális adója "

Kedves Jászalsószentgyörgyiek!

A korábban megküldött hírlevelemet folytatva, közeledve a négy éves önkormányzati idõszak végéhez azon túl, hogy kötelességem beszámolni a képviselõ-testület tevékenységérõl, jogos és ésszerû elvárása a választópolgároknak is. Az önkormányzati munka alapját és átgondoltságát, tervszerûségét a jóváhagyott „Élhetõbb Jászalsószentgyörgyért" elnevezésû ciklusprogram segítette az elmúlt négy évben. A program célja, hogy egyes elemeinek megvalósulásával településünk egy élhetõ és egyben alternatív lakókörnyezetté válhat a térségben akár már rövid idõ alatt is, segítve a község hosszú távú megmaradását és fejlõdését. Az elsõdleges szempontok a programban a következõk:

- teremtsük meg a köztisztaság, közbiztonság alapjait; - nyújtsunk magas színvonalú közszolgáltatásokat (pl. óvodai és iskolai nevelés, egészségügy, közlekedés), és ezek lehetõleg 21. századi helyszíneken, épületekben mûködjenek;
- segítsük az önszervezõdõ közösségeket, a közösségi életet és a helyi vállalkozásokat.

A jóváhagyott program elemeinek nagy része megvalósult, illetve folyamatban van, így a képviselõ-testület vállalása szerint sikeresen munkálkodott az Önök segítségével.
A 2008. június 15-i idõközi önkormányzati választások lezajlottak és egy részben átalakult képviselõtestület kezdte meg munkáját, és némi módosítások után sikeresen folytatta a program megvalósítását. A megújult képviselõ-testület hatékony munkája e rövid idõ alatt is, az itt élõ emberek mindennapjainak segítéséhez sok konkrét lépéssel, döntéssel és azok megvalósulásával járult hozzá.

Lássuk, mely program elemek valósultak meg 2008. június és 2009 július között.

FEJLESZTÉSEK


2008 nyarán az óvodában és az iskolában a nyári szünet idején egy-egy fontos fejlesztés valósult meg:

- az óvoda akadálymentesítésével az épület belsõ kialakítása csaknem teljesen megújult az elõírásoknak megfelelõ vizesblokkokkal, parkolóval, kényelmes bejáratokkal. Ez a beruházás 11,5 millió forintba került, melyhez csaknem 10 millió Ft Európai Umiós forrást sikerült elnyerni - A másik jelentõs beruházás az iskolai melegítõkonyhában valósult meg a mai kor élelmezés-egészségügyi elvárásainak megfelelõen, a fejlesztés költsége 1,8 millió forintba került.Ebben a periódusban további két benyújtott pályázatunk is sikerrel járt:
- 5 millió forintból épülhetett meg rádiófrekvenciás térfigyelõ rendszerünk hat kamerával, pályázati forrásból, mely a bûnmegelõzést és a közbiztonság javítását segíti azóta a rendõrség kezelésében.
- egy 9 személyes falubusz beszerzésére 8 millió forintot nyertünk, mely az iskolások, óvodások, idõsek, civil közösségek közlekedését segíti térítésmentesen 2009 nyár végétõl.

A Rákóczi úti iskola elõtt kialakításra került egy praktikusan használható 310 m2 területû parkoló és kerékpártároló, valamint az iskola egyik részének homlokzata is megújult. Az említett iskolakép javító fejlesztések 4 millió forintba kerültek, melyet saját forrásból finanszírozott az önkormányzat.A köztisztasági program keretében folytatódott a tavak sok tízezer négyzetméteres területének megtisztítása a nádtól és a kommunális hulladéktól.

Az utak járhatóvá tétele program keretében a Liget utca után útalapot kapott a Micsurin út egyik szakasza és a Radnóti út is, összesen 4,3 millió forintból, részben lakossági hozzájárulásból.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

A képviselõ-testület egy sor olyan döntést hozott, amellyel a nyugdíjasok, vállalkozók, gazdák, családok terhei mérséklésében próbált segíteni:

- megszûnt a vállalkozók kommunális adója, - megszûnt a mezõõri járulék fizetési kötelezettség, ennek ellenére a mezõõrséget önként vállalva továbbra is fenntartja az önkormányzat,
- a 70 év felettieket év végén 2000 Ft-tal támogattuk, - rendeletben szabályoztuk, hogy nem kell szemétdíjat fizetni a 70. életévüket betöltött idõs házaspároknak sem (korábban ez a rendelkezés csak egyedül élõkre vonatkozott),
- a temetési segély összegét 60 százalékkal növeltük,

- az elsõsök ingyenes tankönyvellátásban részesülnek,
- a Bursa Hungarica ösztöndíj önkormányzati elõirányzatát fokozatosan növeltük és- az oktatási alapítványon keresztül támogatjuk a tanulók nyári táboroztatását.

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA

A civil szervezetek településünkön igen aktívak, éppen ezért a három évvel ezelõtti szinthez képest átlagosan több mint dupla összegû támogatást kaptak 2008-ban és 2009-ben, mely a közösségi élet serkentését hivatott segíteni, továbbá jelentõs összegbõl tartjuk fent térítésmentesen a civilek házát.

A közösségi rendezvényeket (bálok, majális, boksz gála) is jelentõsen segítettük. Önkormányzati szervezésben, helyi vállalkozások és lakosok támogatásával nagy sikerrel rendeztük meg elsõ ízben a Családi Napot.

PÉNZÜGYEK, VAGYONGAZDÁLKODÁS

A pénzügyi stabilitás megteremtése fõ cél volt, melyet legjobban támaszt alá az a tény, hogy ebben a ciklusban Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat semmilyen hitelt nem vett fel, azonban a korábbi (2006. okt. 1. elõtt az egészségházra, szennyvízhálózat kiépítésére felvett) adósságokat folyamatosan sikerült kezelni, törleszteni. Mindez azért is nagy eredmény, mert általában az önkormányzatok adósságállománya az utóbbi idõszakban duplájára emelkedett szerte az országban, nálunk az adósságállomány csökkent.

Az Önkormányzat célkitûzései közé tartozik, hogy ne eladjon ingatlanokat, hanem vegyen, ezzel is gyarapítva az önkormányzat vagyonát, ennek eredményeként ebben az idõszakban 6 ingatlant (telek,lakóingatlan) vásároltunk.

FOGLALKOZTATÁS, HELYI VÁLLALKOZÓK SEGÍTÉSE

Nap, mint nap lehet hallani, hogy önkormányzatok százai nehéz anyagi helyzetük miatt jelentõs leépítésekre kényszerülnek. Önkormányzatunknál sikerült megtartani munkavállalóinkat, sõt az adható juttatások területén ebben az idõszakban növelni tudtuk megbecsülésüket (üdülési csekk, étkezési utalvány)

A közfoglalkoztatás keretében a fenti idõszakban 40 fõt tudtunk foglalkoztatni a legkülönbözõbb területeken: iskolában pedagógus asszisztenst, hivatalban ügyfélszolgálati referenst, közparkok kezelésére, épületek felújításának segítéséhez segédmunkásokat alkalmazunk. A jórészt központilag finanszírozott program fõ célja, hogy a tartós munkanélküliek és akiknél az egy fõre jutó jövedelem alacsony (e két feltétel együttes megléte esetén) visszakerüljenek a munka világába és segély helyett életvitelszerûen dolgozzanak. A program hatékony és eredményes megszervezése nagy kihívás volt és sok szervezési feladatot igényelt, melyet felvállaltunk. Új elem ebben a ciklusban, hogy helyi vállalkozókat segítjük áruik megvásárlásával és szolgáltatásaik igénybevételével. Ezt az elvet folyamatosan alkalmazzuk az utóbbi években azért, hogy a közpénzek ezen része is helyben maradhasson: tehát ha csak lehet, helyben vásárolunk és a helyiekre bízzukfejlesztéseinket. A jelzett részidõszakot a képviselõ-testület által vállalt feladatok szempontjából a leírt fõbb elemek megvalósítása jellemezte. Ezenkívül további információkkal bárki részére állunk rendelkezésre: a képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei, költségvetési rendeletek, beszámolók olvashatók a Könyvtárban, és a község hivatalos honlapján. Részletes vagy egyéb információ kapcsán bátran lehet fordulni szóban vagy írásban is a Polgármesteri Hivatalhoz, vagy hozzám tájékoztatás kérés céljából.

Legközelebbi találkozásunkig minden jászalsószentgyörgyi polgárnak kívánok sok erõt és jó egészséget!

Kapcsolódó képek itt


Jászalsószentgyörgy, 2010. augusztus 26
Üdvöz­let­tel: Szar­vák Imre polgármesterPOLGÁRMESTERI HÍRLEVÉL

Beszámoló az „Élhetõbb Jászalsószentgyörgyért program" alakulásáról,az Önkormányzati ciklusprogramról
3. befejezõrész: 2009. augusztus - 2010. szeptember


„ Újra Jászalsószentgyörgyé az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés joga, járdák és útalapok épültek, megújult a Tornaterem és a Zagyva-híd, megszépült a Vadas park és a Temetõ, újraindult a Bölcsõde "

Kedves Jászalsószentgyörgyiek!

A korábban megküldött két azonos tárgyú hírlevelemet folytatva, a 4 éves ciklust lezáró, harmadik részben az elmúlt bõ egy évben történtekrõl tájékoztatom Önöket.

Jelen utolsó beszámoló hírlevelem célja is az, hogy községünket érintõ fontosabb közügyeinkrõl, önkormányzati munkáról és döntésekrõl minél több lényeges információ eljusson azokhoz, akik szûkebb hazánkat alkotják, itt élnek Jászalsószentgyörgyön. A képviselõ-testület hatékony együttmûködésével - tekintettel sikeres pályázatainkra, valamint eredményes gazdálkodásunkra - az elmúlt évben is a kötelezõ és önként vállalt feladataink teljesítésével az élhetõbb település megteremtéséhez sok lépéssel sikerült hozzájárulni, az Önök segítségével. Lássuk, mely program elemek valósultak meg 2009. augusztus és 2010. szeptember között

INTÉZMÉNYEK, INGATLANOK FEJLESZTÉSE, KEZELÉSE

• 2009-ben a Tornaterem tetõ -és nyílászárói cseréjére, vizesblokkok teljes felújítására, világítás -és fûtés korszerûsítésére, valamint akadálymentesítésére nyertünk nemzeti pályázati pénzt A község egyik legnagyobb épületét érintõ fejlesztés költsége csaknem 21 millió forint volt, melynek 80%-a pályázati forrás.

• 2009. augusztus 20-ára befejezõdött a Vadas parkban található sportöltözö és park rehabilitációja, illetve sorompó és kamera kihelyezésével gyakorlatilag megszûnt az illegális fakivágás a Vadas erdõbõl, valamint új, korszerû vizesblokkot építettünk önerõbõl.

• Az óvoda belsõ udvarát térköveztettük le tavaly nyáron, emellett a nyári karbantartási munkálatok keretében az óvodában valamennyi csoportszoba falfelületeinek javítása és festése valósult meg.

• Hosszú-hosszú idõ után, ez év szeptemberétõl újra mûködik a bölcsõdei ellátás az óvoda épületében településünkön. Az iskolában tavaly megvalósult az iskolaudvar régóta várt bõvítése is, ez év nyarán minden intézményben korszerûsítettük a világítást

• „Települési Környezetért" megyei díjat kapott az Önkormányzat környezetvédelem és hulladékgazdálkodás kategóriában a tavak és a volt szeméttelep környékén, a Temetõben, a Vadasban és általában a községben a köztisztaság megteremtése érdekében 2009-ben kifejtett kiemelkedõ erõfeszítéseiért és elért eredményeiért.

• A napokban fejezõdik be a volt Szent Imre iskola felújítása, melynek költsége 9 millió Ft. Régi adósság került ezzel „törlesztésre" a társtulajdonos Egyházzal szemben és eredményesen sikerült középtávra rendezni a közös tulajdonviszonyt egy bérleti szerzõdés keretében a Fö út 78. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.

ÚJRA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÉ AZ IVÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS JOGA

Az új képviselõ-testületek és jómagam több éves összetett tényfeltáró és megoldáskeresõ munkájának köszönhetõen, 2010. április 26-án a Cégbíróság hivatalosan bejegyezte az önkormányzat 100%-os tulajdonjogát a Jászalsószentgyörgyi Vízmû Kft.-re vonatkozóan. A társaság üzletrészének vételára 20 millió Ft volt, azonban az adásvétel gazdasági érdeke az Önkormányzat részérõl ennél jóval nagyobb, hiszen az igen magas víz -és csatornadíjak növekedési mértéke ezáltal megtorpanhatott (ebben az évben nem történt már díjemelés), illetve a Kft. által felvett 200 millió Ft tõkehitel visszafizetése után mindenképpen jó esély van arra, hogy a díjak mérséklõdhetnek, csökkenhetnek. Megfelelõ gazdasági, pénzügyi és döntéshozói környezet mellett már a Víziközmû Társulat hitelének sikeres visszafizetése után, 2015 környékén, vagy még korábban helyreátlhat a rend. Az eredeti szerzõdés szerint 2031-ig a díjak mértéke folyamatosan, jelentõsen nõtt volna, ezt sikerült megakadályozni.

ÚTFEJLESZTÉS, HÍDFELÚJÍTÁS, JÁRDAÉPÍTÉSEK

A régóta, több évtizede várt, igen leromlott állapotú Zagyva-híd felújítása megvalósult. A fejlesztés 7 millió Ft-os költségét saját forrásból biztosította az Önkormányzat.

Folytatódott a belterületi utak járhatóvá tétele program a HL ütemmel: a beruházással csaknem 2 kilométer útszakasz-lett járható és kövezett a Balassa, Micsurin, József Attila, Ifjúság, Pacsirta, Álmos utcákban.

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan több helyszínen megoldódott a vízelvezetés is, valamint több külterületi helyszínen megkezdõdött az elavult belvízelvezetési rendszer karbantartása.

Javaslatomra az utóbbi idõszak egyik legnagyobb járdafelújítási programját indítottuk el a lakossági Összefogást segítve a településen, melynek eredményeként tucatnyi (pl. Kölcsey, Tavaszmezõ, József Attila utcákban) helyszínen összesen 1 km járda épült meg és ugyanennyi van folyamatban elsõ ütemben lakossági részvétellel.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK SZERVEZÉSE, TÁMOGATÁSA

Tavaly szeptember 5-én került megrendezésre szokásosan színvonalasan, 160 fo részvételével a Testvérklubok Találkozója a helyi Nyugdíjas Klub szervezésével. Az Ifjúsági Egyesület ötletes, szórakoztató programokkal színvonalas Majálist, sportnapot, és Szilveszteri Bált szervezett, melyeket szívesen támogattunk. A családi napok rengeteg érdeklõdõvel, színes programokkal kerültek megrendezésre, melyek keretében átadásra került az Önkormányzat által adományozott Jászalsószentgyörgy Községért Díj három személy és egy civil szervezet részére.

MÉLTÓBB KEGYELETI HELY

Biztosan sokan észlelték, hogy a temetõt folyamatosan karbantartjuk annak érdekében, hogy elhunyt hozzátartozóink méltóbb környezetben nyugodhassanak. A Képviselõ-testület vállalásának köszönhetõen, mellyel jórészt régi elmaradt kötelességét teljesíti, az Önkormányzat a jövõben az egyházi tulajdonú temetõ fenntartásához jelentõs hozzájárulásával látja el a köztemetkezési feladatát. Több száz köbméter szemét felszámolása történt meg, és három fõ szinte folyamatosan végzi a gondozási feladatokat, melynek összköltsége évente 1,5 millió forintba kerül.

BELVÍZ ELLENI VÉDEKEZÉS

Évszázados rekordmennyiségû csapadék hullott idén tavasszal és a napokban is. Sok energiát és anyagi forrást emésztett fel a többnyire sikeres védekezés. A helyreállítás során évtizedes problémák megoldása van folyamatban (pl. Széchenyi, Liget, Árpád, Csokonai, Kossuth, Vásár út környékén) és az elavult belvízelvezetõ rendszert javító munkálatok azóta is folyamatosak.

KÖZBIZTONSÁG JAVULÁSÁT SEGÍTÕ LÉPÉSEK

• A térfigyelõ-rendszer II. ütemének kiépítésére is sor került, mely a községbe „bejövõ uiak" és dülöutak térfigyelõ kamerákkal történõ megfigyelésére irányult. A további 7 db kamera kihelyezése (így összesen 13) és a rendszer fejlesztése valósult meg mintegy 8,5 millió forint összegbõl, melynek 75 %-a pályázati forrás volt.

• Szintén sikeresen pályáztunk 2 településÕr foglalkoztatására, további 2 fõ településör a közfoglalkoztatásban segít a rendõrségnek a közrend fenntartásában.

• Mezõõri szolgálatunk 2009-ben 1 fõvel bõvült.

• Az idén 20 éves Polgárõrség önkéntes segítségére is számíthattunk, amiért köszönet jár!

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZATOK, ÚJABB FONTOS FEJLESZTÉSEK A KÖVETKEZÕ ÉVEKBEN

• Az Óvoda játszóterének és kerítésének teljes felújítására, a faluközpontban sétányok, parkolóhelyek felújítására, valamint a Piactér átalakítására (új zöldég-gyümölcs üzlet, szociális blokk, elárusító helyek építése és a tér burkolására) összesen 50 millió forint uniós támogatást nyertünk.

• A Polgármesteri Hivatal belsõ felújítására 14 millió forint EU-s támogatást nyertünk.

• Befogadták több jászsági településsel közösen benyújtott a Fõ út mellett buszöblök és buszvárók megújítására, fejlesztésére (32 millió forint tervezett költséggel) vonatkozó uniós pályázatunkat.

• Az általános iskolában új számítógépek, monitorok, intelligens táblák és egyéb informatikai eszközök beszerzésére lesz lehetõség akár még ebben az évben 15 millió forint értékben.

Utolsó hírlevelembe ennyi fért, további információval állunk rendelkezésre akár a Polgármesteri Hivatalban, vagy legközelebb AZ ÖNKORMÁNYZATI CIKLUST LEZÁRÓ FALUGYÛLÉSEN, AMELYRE EZÚTON TISZTELETTEL MEGHÍVOM ÉS VÁROM ÖNÖKET 2010. SZEPTEMBER 16-ÁN /CSÜTÖRTÖK/ 18.30 ÓRAKOR A TORNATEREMBEN!

Legközelebbi találkozásunkig minden jászalsószentgyörgyi polgárnak kívánok sok erõt és jó egészséget!

Jászalsószentgyörgy, 2010. szeptember 12
Üdvöz­let­tel: Szar­vák Imre polgármester


admin - 2010.08.13 17:18:47
15 hozzászólás ~ 1617 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
54.36.149.xxx @ forum...
54.36.149.xxx @ news.php
69.171.249.xxx @ photo...
54.36.148.xxx @ photo...
44.213.60.xxx @ news.php
173.252.83.xxx @ photo...
69.171.230.xxx @ photo...

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 171 hete
Észrevétel... 226 hete
Egyéb videók 455 hete
Zene 458 hete
Utcanev valt... 459 hete
Országos po... 509 hete
Humoros videók 532 hete
Vadas 546 hete
Emlékek 621 hete
Kifestõk, s... 642 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Sajnálod, hogy Szarvák Imre befejezi a polgármesterséget?

Igen

Nem

Semleges

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
16396 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2024
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar