Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Ezres tömeg a Családi Napon, ahol a megújult kuglipályát is átadták
Írta: Markosz
Dátum: 2012.08.30 18:52:29

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Vál­to­za­tos prog­ra­mok szó­ra­koz­tat­ták a kilá­to­ga­tó­kat, így min­den kor­osz­tály szá­mára biz­to­sí­tott volt a kikap­cso­ló­dás lehetõsége.

A mai rohanó, lük­tetõ vilá­gunk­ban és nehéz gaz­da­sági hely­zet­ben több mint 40 csa­pat, kis közös­ség gon­dolta úgy hogy ezt a szép napot együtt tölti jó kedv­vel, és kicsit kisza­kadva a szürke hétköznapokból.

Fõzõ­ver­se­nyünk és ezzel ren­dez­vé­nyünk — tekin­tet­tel a rész­vevõ csa­pa­tok és ide érkezõ ven­dé­gek szá­mára — tér­ségi lehetõs­séggé, fesz­ti­vállá, nõtte kis magát.

A fõzõ­ver­seny zsû­rije: Feke­téné Lacz­la­vik Ildikó, Hor­váthné Markó Haj­nalka, Nánási Lajos és Baj­záth Attila az alábbi ered­ményt hir­dette ki:

I. helye­zést ért el: Göb­lyös Mária csapata

II. helye­zést ért el: a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal dol­go­zó­i­ból álló csapat

III. helye­zést ért el: a Hely­tör­té­neti Kör csapata

Külön­dí­jat kapott Czigle János csa­pata és az Önkor­mány­zat fizi­kai állo­má­nyá­nak csapata

A koráb­ban nagy hagyo­má­nyok­kal ren­del­kezõ kug­li­pá­lya tel­jes újjá­épí­tés után ünne­pé­lyes kere­tek között átadásra került a nagy­kö­zön­ség szá­mára. Az érdeklõdõk szá­mára egész napos ingye­nes játék­le­hetõ­sé­get biz­to­sí­tot­tak a szervezõk.

Új prog­ram­ként tûzoltóautó-húzó ver­se­nyen mely­nek ötlete és meg­va­ló­sí­tása a Köz­ségi Tûzoltó Egye­sü­let érdem; és csa­ládi ügyes­ségi ver­se­nyen is kipró­bál­hat­ták ere­jü­ket a vál­lal­kozó kedvû csapatok.

A hagyo­má­nyok­tól eltérõen ebben az évben a szín­padi prog­ra­mo­kat a Dalma Dance mazsor­ett bemu­ta­tója nyi­totta, mely után köszöntõt mon­dott Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter és Bolla János jász­ka­pi­tány. Állam­ala­pí­tá­sunk tisz­te­le­tére állí­totta össze mûso­rát a Roz­ma­ring Asszony­kó­rus és a Zümmügõ kórus is. A Dalma Dan­ces lányok fer­ge­te­ges tánc­be­mu­ta­tója után, a Heves Táncs­port Egye­sü­let két fia­tal tehet­sége (Polo­vics Petra és Bir­gés Tibor) akro­ba­ti­kus rock and roll bemu­ta­tója nyû­gözte le a nézõ­ket. Õket az Alsó Jász­sági Golds Dogs csa­pata köve­tett, akik élmé­nyek­ben gaz­dag és lát­vá­nyos rendõr­ku­tyás bemu­ta­tót tar­tot­tak a gye­re­kek bevo­ná­sá­val a sportpályán.

A helyi Tûzoltó Egye­sü­let bemu­ta­tó­já­val ismét bebi­zo­nyí­totta, hogy bár­mi­lyen hely­zet­ben szá­mít­ha­tunk rájuk!

A szín­pa­don egy fer­ge­te­ges, jó han­gu­latú zumba bemu­ta­tót tar­tott Fazekas-Füzesi Nóra a szent­györ­gyi zum­bás lányok­kal, majd a kelet mesés han­gu­la­tát idé­zete elénk a has­tánc bemutató.

A fia­tal és tehet­sé­ges éne­kes Laki Péter mûsora után a ping-pong baj­nok­ság ered­mény­hir­de­té­sére, majd a köz­sé­gért díj átadá­sára került sor. A sztár­ven­dég ebben az évben Zol­tán Erika volt, aki­nek a tánc­is­ko­lá­já­ban tanuló növen­dé­kek is fel­lép­tek és meg­mu­tat­ták tehet­sé­gü­ket a szín­pa­don. A tûzi­já­ték után Czi­kora Éva tánc­dal­éne­kes és az Expe­ri­ence zene­kar kon­certje zárta az egész napos programot.

A ren­dez­vény ingye­nes kísérõ prog­ram­jai vol­tak a lég­vár, ugrá­ló­vár, tram­bu­lin, arc­fes­tés, lufi­haj­to­ga­tás, lovas­ko­csi­ká­zás, horgászbemutató.
A ren­dez­vényt támogatta:

Balla Mik­lós
Balogh Imréné
Ber­ta­lan László
Blaha Zol­tán
Buci ABC
COOP Zrt.
Dr. Szögi Zoltán
Dr. Szögi Zoltán
Far­kas János
Faza­kas János
Gaj­dos Mihály
Gál Zsolt
Goods Mar­ket
Hal­láné és Társa Bt.
Hely­tör­té­neti Kör
Ideál Far­kas Kft.
IUSTA Temet­ke­zési Vállalat
Jász-Sütõház Kft.
Jász­föld Hagyo­mányõrzõ Egyesület
Kere­kes József
Kimák Gyula
Kiss Béla
Kor­mos Ferenc
Kor­mos Szilveszterné
Kor­mosné Sinka Brigitta
Köz­ségi Polgárõrség
Köz­ségi Tûzoltó Egyesület
Mát­rai Pergetõk
Nagy György Sándor
Oláh László
OTP Bank Nyrt.
OZIRISZ Kft.
Pócs János
Rácz Róbert
Sán­dor József
Sán­dor Tímea
Sansz Pro­jekt Iroda Bt.
Sípos Sán­dor
Somo­gyi Krisztián
Szar­vák László
Tõzsér Imre
Var­gáné Beré­nyi Beáta
Vigh Mik­lós
.….. és még sokan mások
Külön köszö­net jár a Pol­gárõr­ség­nek vala­mint a Köz­ségi Tûzoltó Egye­sü­let­nek, hogy az V. Csa­ládi Nap biz­ton­sá­gos meg­tar­tá­sá­hoz önkén­tes, egész napon mun­ká­juk­kal hozzájárultak!
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com