Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Tûzgyújtási tilalom
Írta: Markosz
Dátum: 2012.08.30 18:46:20

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Az utóbbi idõ­ben a rend­kí­vüli meleg, és a hosszabb ideje tartó csa­pa­dék­men­tes idõ­já­rás miatt foko­zott tûz­ve­szély ala­kult ki, ezért az ország tel­jes terü­le­tén lévõ erdõkre, vala­mint az erdõk hatá­rá­tól szá­mí­tott két­száz méte­ren belüli terü­letre a vidék­fej­lesz­tési minisz­ter álta­lá­nos tûz­gyúj­tási tilal­mat ren­delt el. A tila­lom kiter­jed ezen felül a fel­so­rolt terü­le­te­ken kije­lölt tûz­rakó helyekre, a közút és vasút menti fásí­tá­sokra, vala­mint a par­lag– és gaz­ége­tésre is.
A kiszá­radt árok­par­ton, a vas­úti töl­té­sek mel­lett kelet­kezõ tüzek sok eset­ben köz­vet­le­nül erdõ– és mezõ­gaz­da­sági terü­le­te­ket is veszélyeztetnek.

A minisz­teri hatá­ro­zat továbbá fel­hívja az erdõk­ben, a mezõ­gaz­da­sági terü­le­ten dol­go­zók, vala­mint a köz­úton és vas­úton uta­zók figyel­mét, hogy égõ ciga­ret­tát és dohány­nemût ne dob­ja­nak el, azt min­den eset­ben olt­sák el.

Aki a fenti ren­del­ke­zést meg­szegi és azzal tüzet idéz elõ, illetve, ha az oltási tevé­keny­ség­ben a tûzol­tó­ság beavat­ko­zása is szük­sé­ges, az a 259/2011. (XII.7.) Korm. ren­de­let 1. mel­lék­let 1. és 2. pontja alap­ján 100.000–3.000.000 forin­tig ter­jedõ tûz­vé­delmi bír­ság­gal sújtható.

dr. Kovács Kornél

jegyzõ
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com