Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Kisegítenék a fizetési problémával küzdõ településeket?
Írta: Markosz
Dátum: 2012.04.17 15:43:19

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Tavaly vetõ­dött fel a kis­tér­ség­ben, hogy a Jász­sági Önkor­mány­za­tok Szö­vet­sége (JÖSZ) égi­sze alatt hoz­za­nak létre tér­ségi kere­te­ken belül egy pénz­ügyi ala­pot, amellyel a fize­tési prob­lé­má­val küzdõ tele­pü­lé­se­ket ide­ig­le­ne­sen kisegíthetnék.

— Épp egy évvel ezelõtt kap­ták meg a tele­pü­lés­ve­zetõk a pénz­ügyi alap lét­re­ho­zá­sá­nak lehetõ­sé­gét fel­vetõ leve­let — mondta Eszes Béla, János­hida pol­gár­mes­tere, a JÖSZ elnöke. — Egy olyan keretrõl lenne szó, amellyel adott eset­ben fize­tési nehéz­ség­gel küzdõ közös­sé­gek­nek nyújt­hat­nánk kamat­men­tes hitelt.

A leg­sürgõ­sebb szám­láit fizet­hetné ki ebbõl a bajba jutott tele­pü­lés, amellyel idõt nyer­het prob­lé­mái meg­ol­dá­sára. Javas­lat szü­le­tett arra is, hogy a keret nyújt­son segít­sé­get egy-egy helyi beru­há­zás elin­dí­tá­sá­hoz szük­sé­ges önkor­mány­zati önrész elõ­te­rem­té­sé­ben is. Rend­kí­vül pozi­tív volt a fogad­ta­tás. Több kör­ben tár­gyal­tak a témá­ról a jász­sági önkor­mány­za­tok. Elõ­ször egy elvi állás­fog­la­lás­sal, késõbb egy köte­le­zett­ség­vál­la­lás­sal adtak zöld utat a pénz­ügyi alap lét­re­ho­zá­sá­hoz.
A pénz­ügyi kere­tet pedig a helyi iparûzésiadó-bevételekbõl töl­tik fel az önkormányzatok.

— A tele­pü­lé­sek külön-külön sze­dik be iparû­zési adó­ju­kat, amely nagy­ság­ren­dek­kel külön­bö­zik a kis­tér­sé­gen belül is — tette hozzá Eszes Béla. — Az ebbõl szár­mazó bevé­te­lek három-hat ezre­lé­ké­nek egy­szeri befi­ze­té­sé­vel jönne létre az alap. A jász­sági ter­melõü­ze­mek döntõ több­sé­gé­ben a kis­tér­ség­ben élõk vég­zik fel­ada­ta­i­kat, mun­ká­juk révén képzõ­dik egy-egy vál­lal­ko­zás bevé­tele, ezért is lehet lét­jo­go­sult­sága egy ilyen együttmûködésnek.

A leg­na­gyobb befi­ze­tést (6 mil­lió forint) Jász­be­rény­nek, míg a leg­ki­seb­bet Jászivány­nak (10 ezer forint) kel­lene tel­je­sí­te­nie. A 18 tele­pü­lés a 2010-es iparûzésiadó-bevételek alap­ján kal­ku­lált összeg sze­rint össze­sen mint­egy 14 mil­lió forin­tot gyûjt­hetne össze. Az elnök sze­rint pél­da­ér­tékû össze­fo­gás ala­kult ki — csak Jászá­rok­szál­lás nem csat­la­ko­zott a kez­de­mé­nye­zés­hez —, amely az ország más terü­le­tein is kivi­te­lez­hetõ volna, illetve meg­mu­tatja, hogy az iparû­zési adó egy részé­nek fel­hasz­ná­lá­sá­ról kis­tér­ségi szin­ten még lehet pár­be­szé­det foly­tatni.
Ger­gely Zol­tán, Jászá­rok­szál­lás pol­gár­mes­tere lapunk­nak elmondta, együtt érez­nek a kisebb bevé­tel­lel gaz­dál­kodó tele­pü­lé­sek­kel, de a helyi ipari par­kért maguk dol­goz­tak meg, így annak bevé­te­leit az utolsó forin­tig hely­ben kell felhasználni.

— Sok lemon­dás­sal járt hosszú éve­kig, hogy min­den beru­há­zást az ipari park fej­lesz­té­sére for­dí­tot­tunk, és vál­lal­ko­zá­so­kat csá­bí­tot­tunk ide — tette hozzá a tele­pü­lés­ve­zetõ. — Azzal pedig, hogy a város­ban mun­ka­he­lye­ket terem­tet­tünk (3200-an dol­goz­nak az ipari park üze­me­i­ben), segí­tet­tünk más tele­pü­lé­sek­nek is, hiszen ott is csök­kent ezzel a mun­ka­nél­kü­li­ség. Min­den forint szá­mít, van­nak dön­té­sek, ami­kor tíz-, ötven– vagy akár száz­ezer forint elköl­té­sét is meg kell fon­tolni. Nem kevés az az egy­mil­lió forint, amit Jászá­rok­szál­lás­nak be kel­lene fizet­nie az alap fel­töl­té­sé­hez — véle­ke­dett Ger­gely Zoltán.

Az együttmû­kö­dés az alapja egy társulásnak

Egy tár­su­lás lényege az, hogy az abban részt vevõk sike­re­i­nek együtt örül­he­tünk, hisz ahhoz min­denki hoz­zá­tette a saját mun­ká­ját. Ugyan­ak­kor ha bajba kerül valaki, akkor a közös­ség meg­fogja a kezét, és átse­gíti a nehéz­sé­ge­ken — fogal­ma­zott Pócs János országgyû­lési kép­vi­selõ, Jász­a­páti pol­gár­mes­tere. A szo­li­da­ri­tási alap lét­re­ho­zá­sát pedig egy olyan alul­ról jövõ kez­de­mé­nye­zés­ként jel­le­mezte, amely mások szá­mára is pél­da­ér­tékû lehet.

Banka Csaba

forrás:szoljon.ju
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com