Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Képviselõ-testület bérbe veszi a Vízimalmot!
Írta: Markosz
Dátum: 2012.04.12 15:20:05

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A képviselõ-testület a dön­tése meg­ho­za­ta­lá­nál az alábbi szem­pon­to­kat vette figyelembe:

A Micsu­rin út 36. szám alatt talál­ható, egy­kori Vízi­ma­lom épü­let jelentõs helyi tör­té­neti érté­ket kép­vi­sel, annál is inkább, mivel a Temp­lom épü­lete után a leg­ré­gebbi épít­mény, mely kife­jezi a tele­pü­lés gaz­da­sági, közös­ségi éle­té­nek a Zagyva-folyóval évszá­za­do­kon keresz­tül össze­fo­nó­dott hasz­nos kapcsolatát.

A rend­szer­vál­toz­ta­tás után egy ideig ÁFÉSZ tulaj­do­ná­ban volt, melyet követõen 1995-ben magán­tu­laj­donba került és a vél­hetõen már akkor sem éppen kiváló álla­gát a tulaj­do­nos­nak nem volt szán­déka, vagy lehetõ­sége meg­óvni és gya­kor­la­ti­lag az épü­let­nek nem volt méltó hasz­no­sí­tása a mai napig. A helyiek és az ide láto­ga­tók kívülrõl szem­lél­het­ték eddig az épü­le­tet és tét­le­nül tud­ták csak néz­ték, hogyan rom­lik folya­ma­to­san az állaga ennek az emb­le­ma­ti­kus köz­ségi objektumnak.

Évek­kel ezelõtt jelez­tük a tulaj­do­nos­nak, hogy pró­bál­jon vál­toz­tatni, hiszen egy a köz­ség korábbi éle­té­ben fon­tos sze­re­pet betöltõ értékrõl van szó. Mára sike­rült egy meg­ál­la­po­dás ter­ve­ze­tet elõ­ké­szí­teni annak érde­ké­ben, hogy az épü­let további rom­lása meg­elõz­hetõ legyen és az érdeklõdõk szá­mára meg­is­mer­hetõvé váljon.

A meg­ál­la­po­dás lényege, hogy az önkor­mány­zat kis anyagi ráfor­dí­tás­sal részt vesz a fenn­tar­tás­ban és állag­meg­óvás­ban cse­rébe azért, hogy a köz­ség lakói és az ide láto­ga­tók meg­ha­tá­ro­zott rend­ben meg­is­mer­hes­sék a Vízi­ma­lom épü­le­tét és történetét.

Ennek a vidéki örök­ség­nek a méltó keze­lése érde­ké­ben egyenlõre a meg­ál­la­po­dás egy évre szól, azon­ban keresni kell a lehetõ­sé­get — akár pályá­zati támo­ga­tás­sal is — az épü­let meg­vá­sár­lá­sára, reno­vá­lá­sára és annak méltó funk­ció adá­sára és meg­kez­deni a helyi védett­ség alá helye­zési eljárást.
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com