Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Tûzgyújtási tilalom!
Írta: Markosz
Dátum: 2012.03.22 14:51:45

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
2012. már­cius 11-én lépett életbe (VM. hatá­ro­zat) az orszá­gos tûz­gyúj­tási tila­lom. Ennek elle­nére a megyénk­ben ugrás­szerûen meg­nö­ve­ke­dett a sza­bad­téri tûzese­tek száma.

A minisz­teri hatá­ro­zat értel­mé­ben az ország tel­jes terü­le­tén lévõ erdõk­ben és fásí­tá­sok­ban, vala­mint az erdõk és fásí­tá­sok hatá­rá­tól szá­mí­tott két­száz méte­ren belül tilos tüzet gyúj­tani. A tila­lom érvé­nyes a fel­so­rolt terü­le­te­ken kije­lölt tûz­rakó helyekre, vala­mint a közút és vasút menti fásí­tá­sokra is. Tilos továbbá a par­lag és gaz­ége­tés.

A minisz­teri hatá­ro­zat továbbá fel­hívja az erdõk­ben, a mezõ­gaz­da­sági terü­le­ten dol­go­zók, vala­mint a köz­úton és vas­úton uta­zók figyel­mét, hogy égõ ciga­ret­tát és dohány­nemût ne dob­ja­nak el, azt min­den eset­ben olt­sák el.

Aki a fenti ren­del­ke­zést meg­szegi és azzal tüzet idéz elõ, illetve, ha az oltási tevé­keny­ség­ben a tûzol­tó­ság beavat­ko­zása is szük­sé­ges, az a 259/2011. (XII.7.) Korm. ren­de­let 1. mel­lék­let 1. és 2. pontja alap­ján 100.000–3.000.000 forin­tig ter­jedõ tûz­vé­delmi bír­ság­gal sújtható.

dr. Kovács Kor­nél jegyzõ
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com