Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! A képviselõ-testület is támogatja egy diszpécserközpont létrehozását
Írta: Markosz
Dátum: 2011.11.26 17:06:04

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Szá­mos beteg­ség, az idõs embe­rek koruk­ból fakadó koc­ká­zata, vala­mint a köz­biz­ton­ság rom­lása miatt egyre fon­to­sabbá válik a segély­hí­vás jelentõ­sége.Olyan meg­ol­dásra van szük­ség, ami SOS hely­zet­ben azon­nali vész­hí­vást tesz lehetõvé.

Az SOS Tele­fo­nok kíná­lata illetve az SOS Segély­hívó és Táv­fel­ügye­let, ami biz­to­sí­tani tudja a biz­ton­ság­hoz szük­sé­ges nyu­gal­mat, már a MI tele­pü­lé­sün­kön is elér­hetõvé válhat!

Csak egy gomb­nyo­más, és az SOS vész­hí­vás befut a hely­ben mûködõ disz­pé­cser köz­pontba, ahol azon­nal intéz­kedni tud­nak a gyors segít­ség­nyúj­tást illetõen. A disz­pé­cser szol­gá­lat a már mûködõ és késõbb besze­relt vagyon­vé­delmi rend­sze­rek, riasz­tók meg­fi­gye­lé­sére is szolgál.
Bõvebb infor­má­ciót kér­het­nek a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban Szar­vák Móni­ká­nál sze­mé­lye­sen és tele­fo­non, vagy Zsoldi Lajos­nál a 06–30-621–05-22 telefonszámon.
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com