Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 14 millió forint a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére - 10.07.16
Írta: ivanka
Dátum: 2010.07.17 10:07:53

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zata pályá­za­tot nyúj­tott be a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal komp­lex aka­dály­men­te­sí­tésére, a köz­szol­gál­ta­tá­sok­hoz való egyenlõ esélyû hoz­zá­fé­rés érde­ké­ben 2009. szeptemberében.

2010. július 16-án érke­zett az öröm­teli támo­gató levél arról, hogy a VÁTI, mint köz­remû­ködõ szer­ve­zet 13.946.355 Ft összegû támo­ga­tásra érde­mes­nek ítélte a benyúj­tott pályázatot.

A fej­lesz­tés kere­té­ben meg­újul­hat a Hiva­tal nagy részé­nek belsõ tere, új bur­ko­la­tok­kal és aka­dály­men­te­sí­tett vizes­blok­kal, nyí­lá­szá­rók cse­ré­jé­vel, az udva­ron aka­dály­men­tes par­koló és táv­ve­zér­lésû kapu kiala­kí­tá­sá­val, a gyen­gén látók részére fel­újí­tásra kerülõ belsõ megvilágítással.

A beru­há­zás ter­ve­zett összege 15,4 mil­lió Ft, mely­nek 90%-a Euró­pai Uniós forrás.

A kivi­teli ter­vek elké­szí­tése és a kivi­te­lezõ kivá­lasz­tása után, akár már a tél végén elkezdõd­het­nek a munkálatok.

Forrás:www.jaszalsoszentgyorgy.hu
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com