Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! MEGHÍVÓ 2021. július 30-ai vállalkozói fórumra
Írta: Markosz
Dátum: 2021.07.22 06:18:24

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
VÁRJUK A 16 ÉV FELETTI FIATALOKAT AZ EFOP-1.2.11–16-2017–00037 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „A FIATALOK LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSA ÉS HELYBEN MARADÁSUK ÖSZTÖNZÉSE JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYÖN” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN SZERVEZETT SORON KÖVETKEZŐ VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA!

IDŐPONT: 2021. JÚLIUS 30. PÉNTEK 15:45 ÓRA
HELYSZÍN: Jászal­só­szent­györgy Falu­ház
(5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 70/A.)

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat meg­ren­dezi az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­szám­mal jel­zett pro­jekt­hez kap­cso­lódó „Vál­lal­ko­zás­fej­lesz­tési pályá­zati lehető­sé­gekről tájé­koz­ta­tás” című előa­dá­sait. A fóru­mon részt­vevők meg­is­mer­het­nek az Ifjú­sági Garan­cia egy átfogó, okta­tási és fog­lal­koz­ta­tási intéz­ke­dé­sek kom­bi­ná­ci­ó­já­val az ifjú­sági mun­ka­nél­kü­li­ség csök­ken­té­sét, a fia­ta­lok élet­hely­ze­té­nek javí­tá­sát célzó rend­szer­rel. Máso­dik előa­dó­ként a Jász­sági Kis­tér­ségi Helyi Közös­ségi Egye­sü­lete együttmű­kö­dé­sé­vel tájé­koz­ta­tása kere­té­ben ismer­te­tésre kerül a Vidék­fej­lesz­tési Prog­ram III. és IV. ten­ge­lyes pályá­za­tok, illetve a Helyi Fej­lesz­tési Stra­té­giai Terv. A fórum máso­dik részé­ben egy helyi előadó bemu­tatja vál­lal­ko­zása lét­re­jöt­tét és műkö­dé­sét.
PROGRAM:
15:45 – 16:00 Regiszt­rá­ció
16:00 – 16:30 Vál­lal­ko­zás­fej­lesz­tési pályá­zati lehető­sé­gek – előadó: Far­kas–
Pálin­kás Kinga
16:30 – 17:00 LEADER pályá­za­tok — Helyi Fej­lesz­tési Stra­té­giai Terv bemu­ta­tása
(JKHK) – előadó: Dorozs­mai Bori
17:00 – 17:25 Kávé­szü­net, álló­fo­ga­dás
17:30 — 18:30 Bemu­tat­ko­zik Zanáné Csi­kós Anett (Bieco Shop tulajdonosa)

Meg­je­le­né­sükre fel­tét­le­nül számítunk!

Jászal­só­szent­györgy, 2021. július 20.

Szar­vák Imre
polgármester
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com