Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 20 millió forint összegű belügyminisztériumi támogatás a Vörösmarty út felújítására
Írta: Markosz
Dátum: 2021.07.10 00:17:16

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
20 millió forint összegű belügyminisztériumi támogatás a Vörösmarty út felújítására

2021. már­cius 22-én Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat támo­ga­tási kérel­met nyúj­tott be a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­hoz a Vörös­marty út Arany János út és Béke út között sza­ka­szá­nak fel­újí­tá­sára.

A pályá­zat kere­té­ben már a jelen­leg is szi­lárd­bur­ko­lat­tal ellá­tott, rossz álla­pot­ban lévő utak fel­újí­tá­sára lehe­tett pályázni, ezért esett a dön­tés a nagy for­gal­mat lebo­nyo­lító, több mint 600 méter hosszú útsza­kaszra. A 2022-ben kivi­te­le­zésre kerülő beru­há­zás­nak köszön­hetően így — a közel­múlt­ban tör­tént Arany János út — Rákó­czi út közötti sza­kasz fej­lesz­té­sé­vel együtt — tel­je­sen meg­újul az egyik leg­for­gal­ma­sabb út a településen.

Köszön­jük a Bel­ügy­mi­nisz­té­rium támo­ga­tá­sát és Pócs János kép­vi­selő úr közbenjárását!

Jászal­só­szent­györgy, 2021. július 7.

Szar­vák Imre
polgármester
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com