Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Gépjárműadó változások 2021-ben - 21.01.04
Írta: Markosz
Dátum: 2021.01.05 08:41:27

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A gép­járműa­dó­val kap­cso­la­tos adóz­ta­tási fel­ada­to­kat 2021. január 1-től a Nem­zeti Adó– és Vám­hi­va­tal (NAV) veszi át az önkor­mány­za­tok­tól. A vál­to­zás a gépjármű-üzembentartókat (tulaj­do­no­so­kat) nem érinti, plusz teendő­jük nem lesz. Az első rész­le­tet már­cius 15-e helyett elég ápri­lis 15-éig befizetni.

Év ele­jén a NAV min­den érin­tett­nek hatá­ro­za­tot küld a fize­tendő adó­ról, az aktu­á­lis fize­tési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi szám­lá­ról. 2022-től már csak azok kap­nak érte­sí­tést a NAV-tól, akik­nél valami vál­to­zás tör­tént, pél­dául nőtt a sze­mély­gép­ko­csi élet­kora, és emi­att a gép­járműadó összege csökkent.

A gép­járműadó első rész­le­tét 2021. ápri­lis 15-éig, a máso­dik rész­le­tet 2021. szep­tem­ber 15-éig kell befi­zetni a 410-es adó­nem­hez tar­tozó, 10032000–01079160 számú NAV Bel­földi gép­járműadó bevé­teli számlára.

A vál­to­zá­sok nem befo­lyá­sol­ják a gép­járműadó alóli men­tes­sé­ge­ket. A 2020. decem­ber 31-én fenn­álló adó­men­tes­sé­get és szü­ne­tel­te­tést az önkor­mány­zat adat­szol­gál­ta­tása alap­ján a NAV hiva­tal­ból, auto­ma­ti­ku­san veszi figye­lembe az adó kivetésénél.

A men­tes­sé­get, a szü­ne­tel­te­tést és az adó­ked­vez­ményt is a GJADO „adat– és vál­to­zás­be­je­lentő lap a gép­járműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igény­be­vé­te­lé­hez” elne­ve­zésű adat­la­pon lehet beje­len­teni, amely leg­egy­szerűb­ben az Online Nyom­tat­vány­ki­töltő Alkal­ma­zás­sal (ONYA) küld­hető be a NAV-hoz. A nyom­tat­vány papír ala­pon is elér­hető majd a NAV köz­ponti ügyfélszolgálatain.

A 2020. decem­ber 31-éig kelet­ke­zett, vál­to­zott vagy meg­szűnt adó­kö­te­le­zett­ség­gel kap­cso­la­tos kér­dé­sek­kel továbbra is az önkor­mány­zat­hoz lehet fordulni.

Jászal­só­szent­györgy, 2021. január 4.

Dr. Kovács Kor­nél jegyző


http://www.jaszalsoszentgyorgy.com