Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Változik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
Írta: Markosz
Dátum: 2020.11.10 08:02:57

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Tájé­koz­tat­juk a lakos­sá­got, hogy a fertő­zés­ve­szély csök­ken­tése érde­ké­ben a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban tör­ténő ügy­in­té­zésre a meg­szo­kot­tól szi­go­rúbb sza­bá­lyok vonatkoznak.

Kér­jük, hogy ügy­fél­fo­ga­dási idő­ben sze­mé­lye­sen kizá­ró­lag azok­ban az ügyek­ben keres­sék fel a Pol­gár­mes­teri Hiva­talt, mely ügyek elekt­ro­ni­kus vagy pos­tai úton továb­bí­tott bead­vánnyal nem intéz­hetőek. A sze­mé­lyes ügy­in­té­zés során az arc­maszk és a hiva­tal por­tá­ján kihe­lye­zett kéz­fertőt­le­nítő hasz­ná­lata köte­lező. Az ügy­fél­fo­ga­dási időn kívül a Pol­gár­mes­teri Hiva­talba nem lehet belépni!

Az ügy­fél­fo­ga­dás rendje:

Hétfő: 13:00–18:00
Kedd: ügy­fél­fo­ga­dás nincs
Szerda: 8:00 — 12:00
Csü­tör­tök: 13:00–16:00
Pén­tek: 8:00–12:00


A házas­ság­kö­té­sek során, a házas­ság­kötő­te­rem befo­ga­dó­ké­pes­sé­gét és a zárt tér­ben szük­sé­ges távol­ság­tar­tás sza­bá­lyait figye­lembe véve, a helyi­ség­ben egy­szerre maxi­mum 20 fő tar­tóz­kod­hat. A ren­dez­vény ideje alatt, az anya­könyv­ve­zető, a háza­su­lan­dók és a két tanú kivé­te­lé­vel, arc­maszk vise­lése kötelező.

Kérünk min­den­kit a sza­bá­lyok betar­tá­sára, vigyáz­zunk magunkra és egymásra!


Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter dr. Kovács Kornél jegyző
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com