Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Tájékoztatás az ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek tisztán tartási kötelezettségéről
Írta: Markosz
Dátum: 2020.06.18 20:00:47

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Az utóbbi napok ext­rém csa­pa­dé­kos idő­já­rá­sára való tekin­tet­tel – a fél­re­ér­té­sek elke­rü­lése érde­ké­ben – hang­sú­lyo­san fel­hív­juk a Tisz­telt Lakos­ság figyel­mét a köz­te­rü­le­tek tisz­tán­tar­tá­sá­ról és a tele­pü­lési szi­lárd hul­la­dék­kal kap­cso­la­tos köz­szol­gál­ta­tás­ról szóló 14/2003. (XI. 26.) önkor­mány­zati ren­de­letben fog­lal­takra, amely 3. §-a az aláb­biak sze­rint rendelkezik:

„3.§ (2) Az ingat­lan tulaj­do­no­sok köz­te­rü­let tisz­tán tar­tá­sá­val, zöld­te­rü­let ápo­lá­sá­val kap­cso­la­tos feladatai:

a) az ingat­lan előtti jár­da­sza­kasz, járda hiá­nyá­ban egy méter szé­les terü­let­sáv, illetve ha a járda mel­lett zöld­sáv is van, az úttes­tig ter­jedő terü­let — kivéve a rend­sze­res park­fenn­tar­tásba bevont terü­le­tek — gon­do­zása, tisz­tán tar­tása, kaszá­lása, hul­la­dék és gyom­men­te­sí­tés (külö­nös tekin­tet­tel a pol­len aller­giát okozó növé­nyekre), hó elta­ka­rí­tás és síkos­ság­men­te­sí­tés, a hul­la­dékgyűjtő edény­zet kör­nyé­ké­nek tisz­tán tartása,

b) a jár­da­sza­kasz mel­letti nyílt árok és ennek műtár­gyai tisz­tán tar­tása, a csa­pa­dék­víz zavar­ta­lan lefo­lyá­sát aka­dá­lyozó anya­gok és más hul­la­dé­kok eltávolítása,

….

e) két szom­szé­dos terü­let, épü­let közötti — kiépí­tett úttal, jár­dá­val ellá­tott, vagy anél­küli — köz­for­galmi terü­let­sáv vagy átjáró ese­té­ben a tisz­tán­tar­tási köte­le­zett­ség a tulaj­do­no­sok között fele — fele arány­ban osz­lik meg.”

Ter­mé­sze­te­sen tisz­tá­ban vagyunk vele, hogy van­nak olyan terü­le­tek, ahol a csapadékvíz-elvezetés a mai napig nem meg­ol­dott, az eddig elvég­zett csa­torna fel­újí­tást, kiépí­tést követően az önkor­mány­zat a lehető­sé­gei sze­rint továbbra is min­dent meg­tesz a víz­el­ve­zető– rend­szer további fej­lesz­tése érde­ké­ben. Azon­ban ahol már meg­ol­dott a víz­el­ve­ze­tés, kér­jük a lakos­ság együttmű­kö­dé­sét, ugyanis első­sor­ban nem az önkor­mány­zat, hanem az ingat­lan tulaj­do­nos fel­adata az ingat­lana előtti csapadékvíz-elevező árkok és átere­szek tisz­tán tartása!

Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!

Jászal­só­szent­györgy, 2020. június 18.

dr. Kovács Kornél
jegyző
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com