Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Tájékoztatás új védelmi intézkedésekről
Írta: Markosz
Dátum: 2020.05.12 07:48:16

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A Kor­mány védelmi intéz­ke­dé­sekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. ren­de­lete alap­ján Tájé­koz­ta­tom Önö­ket Jászal­só­szent­györ­gyöt érintő május 4-től érvé­nyes főbb szabályokról:

ÁLTALÁNOS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Min­denki köte­les a szo­ci­á­lis érint­ke­zést — a közös ház­tar­tás­ban élők kivé­te­lé­vel — a lehető leg­ki­sebb mér­tékűre kor­lá­tozni, és a másik embertől lehető­ség sze­rint leg­alább 1,5 méter távol­sá­got tartani.

- Min­denki köte­les üzlet­ben tör­ténő vásár­lás és tömeg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön való tar­tóz­ko­dás során a szá­jat és az orrot elta­karó esz­közt (pél­dául orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

- A védő­tá­vol­ság meg­tar­tása mel­lett a köz­te­rü­le­tek, par­kok is látogathatóak.

- Az óvo­dá­ban és a bölcső­dék­ben köte­lező ügye­le­tet tar­tani, maxi­mum öten lehet­nek egy cso­port­ban, és köte­lező biz­to­sí­tani az étke­zést, ha a gyer­mek nem fertőző beteg. A bölcső­dei és óvo­dai elhe­lye­zés­sel kap­cso­lat­ban az intéz­mény­ve­zető­ket legyen szí­ve­sek keresni!

IDŐS HONFITÁRSAINKRA VONATKOZÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- a 65. élet­évét betöl­tött sze­mély az élel­mi­szer­üz­le­tet, gyógy­szer­tá­rat 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben látogathatja.

- Az emlí­tett üzle­tek­ben 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben az ott fog­lal­koz­ta­tot­tak kivé­te­lé­vel kizá­ró­lag 65. élet­évét betöl­tött sze­mély tartózkodhat.

- A piac nyitva tar­tá­sá­nak rendje: a 65. élet­évét betöl­tött sze­mély a pia­cot 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben láto­gat­hatja. A Pia­con 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben az ott fog­lal­koz­ta­tot­tak kivé­te­lé­vel kizá­ró­lag 65. élet­évét betöl­tött sze­mély tartózkodhat.

AZ ÜZLETEKRE, VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEKTRE VONATKOZÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Vala­mennyi üzlet nyitva tart­hat és a vásár­lók által látogatható.

- A ven­dég­látó üzlet – pl. a cuk­rászda, a büfé, a presszó) - kert­he­lyi­sé­gé­ben vagy tera­szán a tar­tóz­ko­dás és a meg­ren­delt étel, ital elfo­gyasz­tása megengedett.

- A ven­dég­látó üzle­ten belül — az ott fog­lal­koz­ta­tot­tak kivé­te­lé­vel — tar­tóz­kodni tilos. Kivé­telt képez az elvi­telre alkal­mas éte­lek kiadása és szállítása.

RENDEZVÉNYEK:

- Augusz­tus 15-éig 500 fő alatti ren­dez­vé­nye­ket sem lehet tar­tani, kivéve az esküvőt és a teme­tést, az egy­házi szer­tar­tá­so­kat (1,5 m-es távol­ság tar­tá­sá­val), a lako­da­lom viszont nem tar­to­zik ide!

- A fen­ti­ekre való tekin­tet­tel 2020-ban a Bivaly­fesz­ti­vál elmarad!

SPORT:

A sport­ren­dez­vény nézők nél­kül, zárt körül­mé­nyek között megtartható,

A sport, a sza­bad­idős sport és a tömeg­sport célú edzé­sen való rész­vé­tel megengedett.

❗️Sza­bály­sér­tést követ el, aki a ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott védelmi intéz­ke­dést meg­szegi. Sza­bály­sér­tés ese­tén a pénz­bír­ság 5.000 — 500.000 forint.

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, ORVOSI ELLÁTÁS

- A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal ügy­fél­fo­ga­dá­sá­nál elsőd­le­ges ügy­in­té­zési mód továbbra is az elekt­ro­ni­kus elér­hető­ség (hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu), a pos­tai út (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.) és a tele­fo­nos elér­hető­ség: veze­té­kes: +36–57-660–635, mobil: +36–70–398‑4829 Mun­ka­tár­sa­ink védelme érde­ké­ben a sze­mé­lyes ügy­in­té­zésre csak elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tést követően kerül­het sor a biz­ton­sági előí­rá­so­kat betartva!

- A Lovar­dát 2020. május 11-től kor­lá­to­zot­tan újra meg­nyit­juk kizá­ró­lag a lovasok­ta­tást igénybe vevők részére! A lovag­lásra a koráb­ban meg­szo­kott rend alap­ján lehet bejelentkezni!

- A Könyv­tár és a Falu­ház továbbra is zárva tart!

- A házi­or­vosi, fog­or­vosi és védőnői szol­gá­lat újra­in­dí­tá­sára vonat­ko­zóan az új sza­bá­lyo­zás: A sze­mé­lyes talál­ko­zá­sok­kal járó vizs­gá­la­to­kat továbbra is elő­ze­tes kon­zul­tá­ci­ó­hoz kell kötni, tele­fon, e-mail vagy a házi­or­vos által meg­ha­tá­ro­zott egyéb elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­val! A tele­fon­kon­zul­tá­ciót követően kerül­het sor a sze­mé­lyes orvos-beteg talál­ko­zásra, mely elő­jegy­zés sze­rint tör­tén­het! Az elő­jegy­zés fő sza­bá­lya órán­ként maxi­mum 4 beteg vizsgálata!


Vigyáz­za­nak Magukra! Vigyáz­zunk egymásra!

Szar­vák Imre

pol­gár­mes­ter
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com