Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Értesítés földi szúnyoggyérítésről!
Írta: Markosz
Dátum: 2019.06.12 11:24:59

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Jászal­só­szent­györgy Köz­ség Önkor­mány­zat érte­síti a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy a tele­pü­lés köz­igaz­ga­tási terü­le­tén — az idő­já­rási tényezők figye­lembe vétele mel­lett – előreláthatólag 2019. június 17. (hétfő) az esti órák­ban földi szúnyogirtást végez­tet, mely hang és köd­kép­zés által átme­ne­ti­leg a nyu­ga­lomra zavaró hatású lehet.

A vegy­szer emberre és meleg­vérű álla­tokra veszély­te­len, méhekre VESZÉLYES!!!

Egy­út­tal fel­hív­juk a méhé­szek figyel­mét, hogy a méhek elzá­rá­sá­ról fenti idő­pon­tok­ban gon­dos­kodni szí­ves­ked­je­nek. A légi irtás előtt a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal írás­ban is érte­síti a méhészeket.

Meg­ér­té­sü­ket köszönjük!
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com