Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Ösztöndíjpályázat !
Írta: Markosz
Dátum: 2018.06.08 08:11:57

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” – című pro­jekt keretében

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET közép­is­ko­lai tanu­lók, főis­ko­lai vagy egye­temi hall­ga­tók részére.Az ösz­tön­díj célja: hogy a tanu­lók, meg­sze­rez­hes­sék a képes­sé­geik sze­rinti leg­ma­ga­sabb szintű, lehető­leg a tele­pü­lés szá­mára szük­sé­ges, hely­ben hasz­no­sít­ható tudást, illetve erő­sítse lokál­pat­ri­o­tiz­mu­su­kat, tele­pü­lés­hez való kötődésüket.Cél­cso­port: 16 – 25 évesek

Ösz­tön­díj­ban része­sít­hetők száma: 20 fő

Az ösz­tön­díj mér­téke 10 000 Ft/fő/hó Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átutalásra.

Ösz­tön­díj támo­ga­tás idő­tar­tama: 24 hónapA pályá­za­ton részt vehet az a tanuló, aki közép­is­ko­lai, főis­ko­lai, vagy egye­temi tanul­má­nyait végzi és 2017–2018-as tanév első fél­évi lezárt bizo­nyít­vánnyal ren­del­ke­zik, vagy a tanév első sze­mesz­te­rét sike­re­sen elvégezte.Közép­is­ko­lás tanulók:

A tanu­ló­nak állandó beje­len­tett jászal­só­szent­györ­gyi lakó­hellyel kell ren­del­kez­nie és az előző fél­évi tanul­má­nyi átlaga közép­is­ko­lás tanuló ese­tén leg­alább 4,0
Pél­dás maga­tar­tás, mini­mum jó szorgalom
A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent: tanul­má­nyi, kul­tu­rá­lis és egyéb ver­se­nye­ken elért ered­mé­nyes sze­rep­lés vagy isko­lai, osz­tály­szintű közös­ségi tevékenység


Nem pályáz­hat az a tanuló:

- aki­nek a bizo­nyít­vá­nyá­ban elég­te­len osz­tály­zat szerepel,

- iga­zo­lat­lan hiány­zása meg­ha­ladja a 8 órát,

- fegyelmi intéz­ke­dés van folya­mat­ban ellene,

- aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selő­jé­nek, vagy a képviselő-testület tag­já­nak, PTK sze­rinti hozzátartozója.Az ösz­tön­dí­jas­tól elvá­rás, hogy min­dent meg­te­gyen azért, hogy meg­szer­zett tudá­sát köz­vetve vagy köz­vet­le­nül a tele­pü­lés érde­ké­ben is kama­toz­tassa, akár úgy, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), akár úgy, hogy az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő 1 évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz. Vál­lalja továbbá a helyi kézmű­ves hagyo­má­nyok és tevé­keny­sé­gek fel­tér­ké­pe­zé­sét, turisz­ti­kai att­rak­ciók fel­tér­ké­pe­zése és további fej­lesz­té­sére vonat­kozó tanul­mány készí­té­sét és a vég­zett kuta­tó­munka bemutatását.A pályázó köte­les negyed­évente beszá­molni az általa vég­zett mun­ká­ról, illetve előa­dást kere­tén belül bemu­tatni a helyi kézmű­ves hagyo­má­nyok és turisz­ti­kai tevé­keny­sé­gek­kel kap­cso­la­tos kuta­tó­mun­ká­já­nak eredményét.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.Az ösz­tön­díj vissza­vo­ná­sát von­hatja maga után:

- a beszá­moló benyúj­tá­sá­nak elmulasztása,

- a tanul­má­nyi átlag­je­lentős romlása,A fen­tiek értel­mé­ben a ter­ve­zett pont­rend­szer belső súlyozása:

Tanul­má­nyi ered­mé­nye: 30%
Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és/vagy önkén­tes munka): 30%
Nagy­csa­lád­ban él vagy egy­szülős csa­lád­ban él: 10%
Egy főre eső jöve­de­lem: 30%


Főis­ko­lai, egye­temi hallgatók:

A hall­ga­tók­nak állandó beje­len­tett jászal­só­szent­györ­gyi lakó­hellyel kell ren­del­kez­nie és az előző fél­évi tanul­má­nyi átlaga főis­ko­lai, vagy egye­temi hall­ga­tók ese­tén leg­alább 3,5 (az átlag­szá­mí­tás­nál figye­lembe vehető tan­tár­gyak főis­ko­lá­sok ese­tén: az adott sze­mesz­ter­ben fel­vett, félév végén vizs­gá­val záruló tantárgyak).


Nem pályáz­hat az a tanuló:

- aki­nek a fél­évi inde­xé­ben elég­te­len osz­tály­zat szerepel

- fegyelmi intéz­ke­dés van folya­mat­ban ellene

- aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selő­jé­nek, vagy a képviselő-testület tag­já­nak PTK sze­rinti hozzátartozója.Az ösz­tön­dí­jas­tól elvá­rás, hogy min­dent meg­te­gyen azért, hogy meg­szer­zett tudá­sát köz­vetve vagy köz­vet­le­nül a tele­pü­lés érde­ké­ben is kama­toz­tassa, akár úgy, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), akár úgy, hogy az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő 1 évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.A fen­tiek értel­mé­ben a ter­ve­zett pont­rend­szer belső súlyozása:
Tanul­má­nyi ered­mé­nye: 30%
Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és/vagy önkén­tes munka): 30%
Nagy­csa­lád­ban él vagy egy­szülős csa­lád­ban él: 10%
Egy főre eső jöve­de­lem: 30%


Az ösz­tön­díj mér­téke 10 000 Ft (tíz­ezer forint)/fő/hó, amely 2018. szep­tem­ber 1.- 2020. augusz­tus 31. között folyó­sí­ta­nak. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átuta­lásra a tanuló, hall­gató bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia)A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. július 31. 10:00A pályá­za­tok leadá­sá­nak módja: sze­mé­lye­sen, zárt borí­ték­ban a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal titkárságára.A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

- az előző fél­évi tanul­má­nyi ered­ményről kiál­lí­tott hite­le­sí­tett napló vagy bizo­nyít­vány máso­la­tot, vagy főis­ko­lai, egye­temi hall­ga­tók ese­tén sze­mesz­tert lezáró dokumentumot

- a tanu­lói jog­vi­szony igazolását,- össze­fér­he­tet­len­ségi nyi­lat­ko­za­tot (minta csatolva),

- nyi­lat­ko­za­tot az 1 főre eső jöve­de­lemről (minta csatolva),

- Adó, illetve Taj kár­tya másolatát,

- a tanuló lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

- pályá­zati adat­la­pot (minta csatolva),

- a pályázó elér­hető­sé­gét, bankszámlaszámát.A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!A pályá­za­to­kat – átru­há­zott hatás­kö­ré­ben eljárva – a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 3 fős bizott­sága, az önkor­mány­zat egy fő kép­vi­selő tes­tü­leti tagja, egy fő peda­gó­gus és a szak­mai vezető bírálja el.

A pályá­zati anya­gok letölt­hetők a www.jaszalsoszentgyorgy.hu oldal­ról, illetve igé­nyel­hetők sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Ügy­fél­szol­gá­la­tán (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.).További infor­má­ciót az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kérhetnek:Pap Béla szak­mai vezető/dr. Kovács Kor­nél jegyző: 06–57/556–025, jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Jakusné Vámos Mária peda­gó­gus: jnevm@freemail.huJászal­só­szent­györgy, 2018.06. 04.

Szar­vák Imre polgármester

Letölthető dokumentumok : Link

Link

http://www.jaszalsoszentgyorgy.com