Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Értesítés lakossági tüdőszűrés időpontjáról
Írta: Markosz
Dátum: 2018.04.13 08:58:19

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Érte­sí­tem, hogy Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen a tüdőszűrő vizsgálat
2018. ápri­lis 16-tól – 2018. ápri­lis 25-ig kerül megtartásra

A tüdőszű­rés helye: Köz­ség­háza Nagy­terme Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.
Szű­rési idő naponta: Hétfő 12.00–17.00
Kedd 08.00–13.00
Szerda 12.00–17.00
Csü­tör­tök 08.00–13.00
Pén­tek 08.00–13.00
Utolsó szű­rési nap 2018. ápri­lis 25. Szerda 12.00–16.00


A szű­rési napo­kon 16:30 óráig, illetve 12:30 óráig jelen­jen meg ellen­kező eset­ben a szű­rést nem min­den alka­lom­mal tud­ják elvégezni!
18 év alatti sze­mély ese­té­ben a szű­rés elvég­zé­sé­hez szülői bele­egye­zés szükséges.
Aki a szű­rés ide­jéig még nem töl­tötte be a 40. élet­évét, a szű­rés elvég­zé­sé­hez üzem­or­vosi, vagy házi­or­vosi beutaló szük­sé­ges, továbbá szű­rési díjat köte­les fizetni.

A szű­rés díja 1.700.- Ft.

A befi­ze­tési csek­ket a szű­rés hely­szí­nén, a beutaló bemu­ta­tása után lehet kérni.
A szű­rés elvég­zé­sé­hez a beteg­kár­tya bemu­ta­tása szükséges!

A tüdőszű­rés min­den­ki­nek aján­lott egész­sége megőr­zése érdekében!
dr. Kovács Kornél
jegyző
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com