Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Hirdetmény óvodai beiratkozás rendjéről
Írta: Markosz
Dátum: 2018.04.03 08:36:53

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A nem­zeti köz­ne­ve­lésről szóló 2011. évi CXC. tör­vény 8.§ (2) bekez­dése sze­rint a gyer­mek abban az évben, amely­nek augusz­tus 31. nap­jáig a har­ma­dik élet­évét betölti, a neve­lési év kezdő nap­já­tól leg­alább napi négy órá­ban óvo­dai fog­lal­ko­zá­son vesz részt. A jegyző a szülő kérel­mére és az óvo­da­ve­zető, vala­mint a védőnő egyet­ér­té­sé­vel, a gyer­mek jogos érde­két szem előtt tartva annak az évnek az augusz­tus 31. nap­jáig, amely­ben a gyer­mek az ötö­dik élet­évét betölti, fel­men­tést adhat a köte­lező óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­tel alól, ha a gyer­mek csa­ládi körül­mé­nyei, képes­sé­ge­i­nek kibon­ta­koz­ta­tása, sajá­tos hely­zete indokolja.

Az óvo­dai és bölcső­dei beíra­tás ideje a 2018/2019. neve­lési évre

2018. ápri­lis 24. (kedd) 8–16 óráig

2018. ápri­lis 25. (szerda) 8–16 óráig

Hely­színe: Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény, Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.Az a szülő vagy tör­vé­nyes kép­vi­selő, aki a szülői fel­ügye­lete vagy gyám­sága alatt álló óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­telre köte­le­zett gyer­me­ket kellő idő­ben az óvo­dába nem íratja be, a sza­bály­sér­té­sekről, a sza­bály­sér­tési eljá­rás­ról és a sza­bály­sér­tési nyil­ván­tar­tási rend­szerről szóló 2012. évi II. tör­vény 247. § (1) a) pontja alap­ján sza­bály­sér­tést követ el.

Az óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­telre köte­le­zett gyer­mek szülője, amennyi­ben gyer­meke az óvo­da­kö­te­le­zett­sé­gét kül­föl­dön tel­je­síti, köte­les arról a beirat­ko­zás ide­jé­nek utolsó határ­nap­ját követő tizenöt napon belül írás­ban érte­sí­teni a gyer­mek lakó­he­lye, ennek hiá­nyá­ban tar­tóz­ko­dási helye sze­rint ille­té­kes jegyzőt.

A neve­lési év első napja 2018. szep­tem­ber 1., utolsó napja 2019. augusz­tus 31.

Az óvo­dai beirat­ko­zás­hoz szük­sé­ges doku­men­tu­mok, melye­ket a beirat­ko­zás­kor be kell mutatni:

a gyer­mek szü­le­tési anya­könyvi kivonatát
a gyer­mek, vala­mint a szülő lak­he­lyét iga­zoló lak­cím­kár­tyá­ját
a gyer­mek TAJ– kár­tyá­ját
a szülő sze­mé­lyi igazolványát
egyéb ked­vez­ményre jogo­sító határozatokat
a gyer­mek eset­le­ges beteg­sé­geit iga­zoló dokumentumokat
3 vagy több gyer­mek neve­lése ese­tén a csa­ládi pót­lék folyó­sí­tá­sá­ról szóló igazolást


Bölcső­dei jelentkezés

Bölcső­débe azon gyer­me­kek vehetők fel, akik­nek szü­lei, nevelői, gon­do­zói egyéb ok miatt nap­köz­beni ellá­tá­suk­ról nem tud­nak gon­dos­kodni és iga­zolni tud­ják, hogy ők és gyer­me­kük jászal­só­szent­györ­gyi lak­hellyel vagy tar­tóz­ko­dási hellyel rendelkeznek.

Betöl­tet­len férő­hely ese­tén lehető­ség van azon gyer­me­kek fel­vé­te­lére is, akik nem helyi lakosok.

Az újon­nan jelent­kező gyer­me­kek foga­dá­sára a bölcső­dei neve­lési évben folya­ma­to­san van lehető­ség, amennyi­ben a gyer­mek a 20. hetes kort betöltötte.

A bölcső­dei beíra­tás­hoz szük­sé­ges dokumentumok:

a gyer­mek szü­le­tési anya­könyvi kivo­nata,
a gyer­mek, vala­mint a szülők lak­he­lyét iga­zoló lak­cím­kár­tyája
a szülők sze­mé­lyi igazolványa
a gyer­mek TAJ-kártyája
a gyer­mek oltási kis­könyve
egyéb ked­vez­ményre jogo­sító határozatok
a gyer­mek eset­le­ges beteg­sé­geit iga­zoló dokumentumok
3 vagy több gyer­mek neve­lése ese­tén a csa­ládi pót­lék folyó­sí­tá­sá­ról szóló igazolást


További infor­má­ció kér­hető: 57–456-380, 70–639-6450


Lip­tákné Kátai Tímea

intézményvezető


http://www.jaszalsoszentgyorgy.com