Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. felhívása
Írta: Markosz
Dátum: 2018.02.28 10:13:57

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A Regio-Kom Tér­ségi Hul­la­dék­szál­lí­tási Non­pro­fit Kft. érte­síti a Tisz­telt Lakos­sá­got, hogy Jászal­só­szent­györgy tele­pü­lé­sen az ünne­pek körüli hul­la­dék­szál­lí­tás az aláb­biak sze­rint módosul: 2018. már­cius 30. (pén­tek) szál­lí­tási nap 2018. már­cius 31. (szombat) kerül áthe­lye­zésre.

Köszön­jük meg­ér­té­sü­ket és együttműködésüket.
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com