Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Értesítés!
Írta: Markosz
Dátum: 2016.07.06 12:35:30

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A Jászal­só­szent­györ­gyi Vízmű érte­síti a lakos­sá­got, hogy a rend­sze­res éves háló­zat mosatá­sát 2016. július 6-a és 2016. július 29-e között végzi. A mosatás idő­tar­tama alatt a víz szí­né­ben és minő­sé­gé­ben vál­to­zás for­dul­hat elő, zava­rossá vál­hat, mely a mun­kák befe­je­zé­sét követően a kerti csap rövid idejű meg­nyi­tá­sá­val letisztul.
Amennyi­ben a háló­zat­mo­satás során és azt követően bár­mi­lyen víz­szol­gál­ta­tási hibát (pl. nem folyik a csap­ból a víz, cső­tö­rés jelét tapasz­tal­ják az ingat­lan előtt) ész­lel­nek, kér­jük jelez­zék a 06/70 777‑7478 telefonszámon.
Kér­jük a lakos­ság szi­ves türel­mét és megértését.http://www.jaszalsoszentgyorgy.com