Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Baleset-megelőzési ajánlások
Írta: Markosz
Dátum: 2016.01.20 21:37:10

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Az elő­re­jel­zé­sek alap­ján az elkö­vet­kező napok­ban is szá­mí­ta­nia kell a jármű­ve­zetők­nek az erős lehű­lésre, tar­tós fagy­pont alatti hőmér­sék­letre térségünkben.

A Jász­be­ré­nyi Rendőr­ka­pi­tány­ság fel­hívja a köz­le­kedők figyel­mét, hogy a közelgő erő­sebb lehű­lés miatt csú­szós, jeges utak vár­ha­tók, ame­lye­ken foko­zott figye­lem­mel és körül­te­kin­tés­sel kell vezetni. Télen a rosszabb látási viszo­nyok miatt cél­szerű nagyobb köve­tési távol­sá­got tar­tani és az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­lelő sebes­ség­gel vezetni. A hir­te­len kormány-, vagy fék­moz­du­la­tok helyett a sebes­sé­get – amennyi­ben lehető­ség van rá — gáz­le­vé­tel­lel és motor­fék­kel csökkentsék!
A köz­le­kedők szá­mára a gép­jármű­vek fel­ké­szí­tése elen­ged­he­tet­len fel­adat. A gép­ko­csi­val köz­le­kedők jól működő ablak­törlő­vel, meg­fe­lelően működő pára­men­te­sítő­vel, téli ablak­mosó folya­dék­kal, jég­oldó spray-vel és kézi jég­ka­pa­ró­val indul­ja­nak el.
Hosszabb útra indu­lók­nak, ha az útvi­szo­nyok vagy egy bal­eset miatt meg­állni kény­sze­rül­nek, szük­sé­gük lehet taka­róra, meleg italra, hóláncra, von­ta­tó­kö­télre. Eze­ket is taná­csos beké­szí­teni a gép­jármű­vekbe. Indu­lás előtt kísér­jék figye­lem­mel a köz­le­ke­dés­sel és az idő­já­rás­sal kap­cso­la­tos híradásokat.

Fazekas-Füzesi Nóra r. százados
Jász­be­ré­nyi Rendőrkapitányság
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com