Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Bölcsõ­débõl lovarda
Írta: admin
Dátum: 2014.05.04 08:24:48

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Országos egyedi, helyi sajátosságokra épülõ mintaprojekt indul “Lovas centrum és magyar udvar kialakítása” címen JászalsószentgyörgyönA több évez­re­des magyar lovas­kul­túra nem­zeti örök­sé­günk szer­ves része, olyan hun­ga­ri­kum, amely rész­le­te­i­ben is önál­lóan hor­dozza az õsök tudá­sát, moz­du­la­tait, kap­cso­lat­te­remtõ és közös­sé­get oltal­mazó képességét.

A XXI. szá­zad glo­ba­li­zá­lódó feszült­sé­ge­i­ben, ellent­mon­dá­sos vilá­gá­ban, ami­kor min­den nép erõ­sí­teni kívánja egyedi és sajá­tos érté­keit, akkor kivé­te­les tör­té­nelmi esély kínál­ko­zik az õsi magyar lovas­kul­túra újjá­szü­le­té­sére is. A helyi sajá­tos­ságra épülõ egyedi start­munka prog­ram — „Lovas szol­gál­tató tevé­keny­ség és magyar udvar kiala­kí­tása Jászal­só­szent­györ­gyön” – meg­va­ló­sí­tása össz­hang­ban van a Kin­csem — Nem­zeti Lovas Prog­ram által meg­fo­gal­ma­zot­tak­kal: a pro­jekt ered­mé­nye­ként a Magyar Keres­ke­delmi Enge­dé­lye­zési Hiva­tal­nál — 14/2008 ÖM ren­de­let alap­ján – bejegy­zett, hiva­ta­lo­san kiala­kí­tott lovas szol­gál­tató telep­hely jönne létre az önkor­mány­zat saját tulaj­donú ingat­la­nán. Együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dás (KLIK, Egri Fõegy­ház­me­gye) alap­ján a tér­ségi isko­lák tanu­lói részére lovas okta­tás lehetõ­sé­gét kínál­nánk, a tanu­lók emel­lett meg­is­mer­ked­het­né­nek az õsma­gyar állat­tar­tás hagyo­má­nya­i­val. A prog­ram indo­kolt­sá­gát az is adja, hogy az önkor­mány­zat ren­del­ke­zik egy olyan viszony­lag jó álla­potú épü­let­tel, amely állat­tar­tás, lovas szol­gál­tató tevé­keny­ség cél­jára — kisebb átala­kí­tás­sal — töké­le­te­sen meg­fe­lel, könnyen meg­kö­ze­lít­hetõ. Az épü­let fel­épí­tési költ­sége egyéb­ként több száz mil­lió forintba kerülne, jelen hely­zet­ben ennek töre­déke volu­menû átala­kí­tás, reno­vá­lás szük­sé­ges. Az álla­tok beszer­zé­sét rész­ben vagy egész­ben a BM Állam­puszta tele­pérõl ter­vez­zük, akik­kel a szak­mai kap­cso­lat­fel­vé­tel koráb­ban megtörtént.A leg­fõbb célkitûzések:

- egye­dül­álló módon az ország­ban a lovas­kul­tú­rá­val tör­ténõ meg­is­mer­ke­dés az átlag vagyoni hely­zetû egyén, gyer­mek, csa­lád részére is elér­hetõvé válna, mivel állami segít­ség­gel tör­ténõ bein­dí­tás mel­lett non­pro­fit módon mûködne a telep­hely, melyet cél­cso­por­tok akár az átla­gos szol­gál­ta­tási díj felé­ért is igénybe vehetnének.

- a turisz­ti­kai szol­gál­ta­tás nyúj­tása mel­lett hosszú­tá­von 5 új mun­ka­hely lét­re­ho­zása, melyek bér– és egyéb kiadá­sok bevé­teli olda­lát az okta­tás­ból, bér­tar­tás­ból, és sza­po­ru­lat eladá­sá­ból jelent­kezõ bevé­tel finanszírozná;

- lovas­te­rá­pia szolgáltatás

- a part­neri kap­cso­la­tok: tér­ségi isko­lák­nak (7000 tanuló) állandó lehetõ­ség, pol­gárõr­ség, és rendõr­ség szá­mára lovas járõ­rö­zés lehetõ­sé­gé­nek megteremtése.

Az emlí­tett sza­bá­lyo­zás­nak meg­fe­lelõen a prog­ram tar­tal­mazza hat darab, egyen­ként leg­alább négy­éves lóút­le­vél­lel és azo­no­sító szám­mal ren­del­kezõ ló meg­vá­sár­lá­sát„ vala­mint a magyar udvar­hoz egyéb álla­tok (juh, man­ga­lica, méhek) beszerzését.

A prog­ra­mok célja, hogy önfenn­tartó gaz­dál­ko­dás és szol­gál­tató tevé­keny­ség jöj­jön létre, melyet késõb­bi­ek­ben sze­ret­nénk szo­ci­á­lis szö­vet­ke­zetté ala­kí­tani, amennyi­ben a követ­kezõ idõ­szak­ban is tudunk egyre csök­ken­tett összeg­ben állami segít­sé­get kapni.

A telep­hely kiala­kí­tása 98%-ban élõ­munka igénnyel jár, ez indo­kolja a fog­lal­koz­ta­tási lét­szá­mot. A prog­ram­nak köszön­hetõen az 57 fõ mun­ka­vál­la­ló­nak 2014. május 2-tól 2014. szep­tem­ber 30-ig biz­to­sí­tunk köz­fog­lal­koz­ta­tási munkaviszonyt.

A prog­ram költ­ség­ve­té­sé­nek rész­le­tes szám­szaki és szak­mai indoklása

Az épü­let körül­be­lül 40 éve épült, bölcsõ­dei fel­ada­tokra. Az épü­let stí­lusa, magas­sága és elhe­lyez­ke­dése már most is hason­lít egy lovar­dára, szer­ke­ze­ti­leg töké­le­tes álla­pot­ban van, amennyi­ben újon­nan épülne meg, annak becsült beke­rü­lési költ­sége mint­egy 180–200 mil­lió forintba kerülne. Ehhez képest töre­déke összeg­bõl szük­sé­ges elvé­gezni a leg­fon­to­sabb fel­újí­tá­so­kat és ezt a cél­nak meg­fe­lelõen és stí­lus­ban is har­mo­ni­zálva a ter­ve­zett tevé­keny­ség­gel. A 600 m2 alap­te­rü­letû épü­let együt­tes tetõ héja­za­tá­nak cse­réje szük­sé­ges, erre ter­vez­tünk cse­re­pet, tetõ­fó­liát és faanya­got, vala­mint kötõ­ele­me­ket. A hátsó istálló épü­let víz­el­lá­tá­sát beter­vez­tük auto­mata ita­tó­rend­szer­rel. A kisebb épü­let­rész­ben ter­vez­tük a szo­ci­á­lis részek újon­nan tör­ténõ kiala­kí­tá­sát, melyre elõi­rá­nyoz­tunk gépé­szeti, bur­ko­lási és azt elõ­ké­szítõ fel­ada­to­kat a mel­lé­kelt terv­rajz­ban talál­ható mére­tek alap­ján. Illetve az épü­let másik felé­ben táro­lók, mûhely, rak­tár kerül­nek ter­ve­zésre. Kerí­tés, karám és par­ko­lók is épülnek.

A prog­ram költ­ség­ve­té­sé­nek rész­le­tes szám­szaki és szak­mai indoklása

Az épü­let körül­be­lül 40 éve épült, bölcsõ­dei fel­ada­tokra. Az épü­let stí­lusa, magas­sága és elhe­lyez­ke­dése már most is hason­lít egy lovar­dára, szer­ke­ze­ti­leg töké­le­tes álla­pot­ban van, amennyi­ben újon­nan épülne meg, annak becsült beke­rü­lési költ­sége mint­egy 180–200 mil­lió forintba kerülne. Ehhez képest töre­déke összeg­bõl szük­sé­ges elvé­gezni a leg­fon­to­sabb fel­újí­tá­so­kat és ezt a cél­nak meg­fe­lelõen és stí­lus­ban is har­mo­ni­zálva a ter­ve­zett tevé­keny­ség­gel. A 600 m2 alap­te­rü­letû épü­let együt­tes tetõ héja­za­tá­nak cse­réje szük­sé­ges, erre ter­vez­tünk cse­re­pet, tetõ­fó­liát és faanya­got, vala­mint kötõ­ele­me­ket. A hátsó istálló épü­let víz­el­lá­tá­sát beter­vez­tük auto­mata ita­tó­rend­szer­rel. A kisebb épü­let­rész­ben ter­vez­tük a szo­ci­á­lis részek újon­nan tör­ténõ kiala­kí­tá­sát, melyre elõi­rá­nyoz­tunk gépé­szeti, bur­ko­lási és azt elõ­ké­szítõ fel­ada­to­kat a mel­lé­kelt terv­rajz­ban talál­ható mére­tek alap­ján. Illetve az épü­let másik felé­ben táro­lók, mûhely, rak­tár kerül­nek ter­ve­zésre. Kerí­tés, karám és par­ko­lók is épülnek.

A prog­ram célcsoportja(i)

A prog­ram kere­tén belül meg­cé­loz­zuk a kör­nyék­beli és helyi iskola tanu­lóit (7000 fõ), akik meg­is­mer­ked­het­nek a nagy hagyo­mánnyal ren­del­kezõ lovas kul­tú­rá­val, isko­lai rend­szerû lovas okta­tás­ban vehet­nek részt. Másod­la­gos cél­cso­port a tér­ség lakos­sága turisz­ti­kai, sport és hagyo­mányõrzõ aspektusban.

A prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos spe­ci­á­lis információk

A tér­ség isko­láin túl sze­ret­nénk együttmû­ködni reha­bi­li­tá­ciós egész­ség­ügyi intéz­mé­nyek­kel (lovas­te­rá­pia). Célunk továbbá a lovas járõ­rö­zés helyi fel­té­te­le­i­nek meg­te­rem­tése a helyi rendõr­ség­nek és pol­gárõr­ség­nek, mellyel hozzá tudunk járulni a köz­biz­ton­ság javí­tá­sá­hoz. Ter­mé­sze­te­sen együttmû­kö­dünk a kör­nyék turisz­ti­kai sze­replõi­vel, kife­je­zet­ten a hely­ben mûködõ Vadas csárda Ven­dég­ház­zal (lovas tár­bo­roz­ta­tás). A pro­jekt egyik leg­fon­to­sabb cél­kitû­zése — és ettõl iga­zán egyedi és érté­kes a prog­ram– az, hogy az átlag embe­rek, csa­lá­dok, tanu­lók, bete­gek részére (akik jelen­leg anyagi hely­ze­tük miatt ezt nem tehe­tik meg) elér­hetõ áron nyújt­sunk lovas szol­gál­ta­tást, ami ter­ve­ink sze­rint a piaci ár 50 szá­za­lé­ká­nak meg­fe­lelõ szol­gál­ta­tási díja­kat tesz majd ki.

A prog­ram hosszabb távú fenn­tart­ha­tó­sá­gá­val kap­cso­la­tos elkép­ze­lé­sek, egyéb más for­rás­ból meg­va­ló­sí­tott fej­lesz­té­sek­kel való össz­hangja és kapcsolata

“Komp­lex mezõ­gaz­da­sági növény­ter­mesz­tés” start­munka prog­ra­munk szo­ro­san kap­cso­ló­dik jelen elkép­ze­lés­hez a takar­mány meg­ter­me­lé­sé­vel: 8–10 hek­tár terü­letû önkor­mány­zati szán­tó­te­rü­let megmû­ve­lése, zab, lucerna vetése. Ebben a kap­cso­lódó prog­ramba vörös­hagyma ter­mesz­tünk és ugyan­itt táro­ló­hely ala­kí­tunk ki, továbbá ener­gi­a­nyár ter­mesz­té­sé­vel és gally­zú­zás­sal (gépet besze­rez­tük) biz­to­sí­ta­nánk a telep szük­sé­ges (szociális-öltözõ-pihenõ rész) fûtõanya­gát. Az álla­tok élel­me­zés­sel tör­ténõ ellá­tása ren­tá­bi­li­san tud majd mûködni. Sze­ret­nénk egyéb álla­to­kat (méh, man­ga­lica, juh ) is tenyész­teni és annak sza­po­ru­la­tát, ter­mé­keit érté­ke­sí­teni. Tekin­tet­tel arra, hogy az istálló kapa­ci­tása nagyobb lesz, mint az álta­lunk tar­tott ló lét­szám, így bér­tar­tást is vál­la­lunk adott eset­ben, melyre elõ­ze­tes fel­mé­ré­sek sze­rint a kör­nyé­ken van igény, ez jelentõs több­let­be­vé­telt ered­mé­nyezne. Érte­lem­szerûen a leg­na­gyobb bevé­telt a lovas szol­gál­tató tevé­keny­ség adná (lovas okta­tás, kocsi­zás, szán­kó­zás, lovag­lás, stb.). Mivel 25 km-es kör­ze­ten belül hasonló volu­menû telep­hely nincs, elvég­zett piac­ku­ta­tá­sunk alap­ján hatá­ro­zot­tan nagy igény lenne a lovas­kul­túra meg­is­me­ré­sére és az azzal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­gek ûzé­sére. A jász­ság, mint kis­tér­ség 20 isko­lá­já­val kívá­nunk együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dást kötni és olyan szol­gál­ta­tási díja­kat beve­zetni, amely a több­ség szá­mára poten­ci­á­lis lehetõ­sé­get biz­to­sít a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lére. Fõ célunk az, hogy a telepre láto­ga­tók meg­is­mer­ked­hes­se­nek a nagy hagyo­má­nyok­kal ren­del­kezõ magyar lovas kul­tú­rá­val, ezen kívül olyan õsho­nos magyar haszon­ál­la­tok­kal, melyek ismert­sége és gaz­da­sági jelentõ­sége saj­nos kezd kivo­nulni a vidéki élet min­den­nap­ja­i­ból. Bemu­tató jel­leg­gel sze­ret­nénk a méhész­ke­dés alap­jait is szem­lél­tetni, mint hazánk egyik jel­lemzõ mezõ­gaz­da­sági szegmensét.
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com