Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Emléknap lett a redemptió
Írta: Markosz
Dátum: 2014.02.07 21:55:02

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A hatá­ro­zat „tisz­te­let­tel adó­zik azon jász­kun pol­gá­rok elõtt, akik – a magyar tör­té­ne­lem­ben pél­dát­lan módon – sza­bad­sá­gu­kat 580.000 ezer rhe­nes arany­fo­rin­tért vásá­rol­ták vissza.”

A Par­la­ment azt is kinyil­vá­ní­totta, hogy támo­gatja olyan meg­em­lé­ke­zé­sek szer­ve­zé­sét, ame­lyek a jászok és kunok õsi szülõ­föld­sze­re­te­té­vel, sza­bad­ság­sze­re­te­té­vel és öntu­da­tá­val kapcsolatosak.

A par­la­menti sza­va­zá­son jelen vol­tak a jász­sági pol­gár­mes­te­rek, jász– és kun­ka­pi­tá­nyok. Az ese­ményrõl készült rövid videó az alábbi lin­ken tekint­hetõ meg:

http://www.youtube.com/watch?v=kKzk-oPsAws&feature=youtu.be
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com