Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Történelmi fordulat a vadas csárda életében.
Írta: Markosz
Dátum: 2014.01.17 19:45:11

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
Az Ifjú­sági Egye­sü­let az önkor­mány­zat koor­di­ná­lá­sá­val pályá­za­tot nyúj­tott be az Euró­pai Mezõ­gaz­da­sági Vidék­fej­lesz­tési Alap­ból a turisz­ti­kai tevé­keny­sé­gek ösz­tön­zé­sé­hez a LEADER Helyi Akció­cso­por­tok köz­remû­kö­dé­sé­vel 2012-tõl nyúj­tandó támo­ga­tá­sok rész­le­tes fel­té­te­le­irõl szóló 52/2012. (VI.8.) VM ren­de­let alap­ján “A jászal­só­szent­györ­gyi Vadas park­ban egyéb szál­lás­hely és kap­cso­lódó szol­gál­ta­tá­sok kiala­kí­tása” címen, mely­nek kere­té­ben 35.000.000.- Ft-ot nyert a Vadas csárda ven­dég­házzá tör­ténõ ala­kí­tá­sára. Cél — a köz­ség­bõl máig hiányzó — 8–10 fõ befo­ga­dá­sára (3 szoba) alkal­mas ven­dég­szál­lás lét­re­ho­zása, ezzel hoz­zá­já­rulva a helyi turiz­mus erõ­sí­té­sé­hez. Ezen túl­menõen cél­ként tekint­hetõ a fia­ta­lok, gye­re­kek sza­bad­idõs tevé­keny­sé­gé­nek hely­szí­néül biz­to­sí­tá­sá­hoz, isme­ret­ter­jesztõ elõa­dá­sok demonst­rá­lá­sá­hoz, a tér­ség növény és állat­vi­lá­gá­nak megõr­zé­sé­hez való hoz­zá­já­ru­lás. Az épü­let, továbbá a hozzá tar­tozó tor­nác, vala­mint 230 m2 terü­letû terasz alkal­mas lesz kisebb-nagyobb zárt­körû közös­ségi prog­ra­mok, ren­dez­vé­nyek meg­tar­tá­sára, illetve egy­szerre akár 20 gyer­mek táboroztatására.
Az elõ­ze­tes mûszaki bevizs­gá­lás alap­ján, a ma körül­be­lül 70 éves, egy­szin­tes, kissé alá­pin­cé­zett, magas­tetõs csárda épü­lete sta­ti­kai és állé­kony­sági szem­pont­ból jó álla­pot­ban van, tetõ­tér kiala­kí­tá­sára alkalmas.

A 2014. január elsõ heté­ben meg­kezdõ­dött bon­tási, átala­kí­tási mun­ká­la­to­kat befe­jez­té­vel, vár­ha­tóan 2014. augusz­tus köze­pére az egy­kori csárda — az átala­ku­lás­nak köszön­hetõen — a jövõ­ben alkal­massá válik kisebb-nagyobb cso­por­tok zárt­körû ren­dez­vé­nye­i­nek (pél­dául bal­la­gás, szü­le­tés­nap, lako­da­lom) megtartására.

Az épü­let kívül — az ere­deti födém meg­tar­tása mel­lett, a tetõ­szer­ke­zet és a kémény tel­jes bon­tási mun­ká­la­tait követõen — kor­szerû erõ­sí­té­ses fafö­dém mel­lett, új kéményt kap és a tel­jes hom­lok­za­tá­nak vako­lat­cse­ré­jét követõen az ere­deti méretû tor­náca is vissza­ál­lí­tásra kerül.

Az épü­let bel­se­jé­ben válasz­fa­lak kerül­nek kibon­tásra, majd a föld­szin­ten aka­dály­men­tes ven­dég­szoba és hoz­zá­tar­tozó fürdõ-wc, a tetõ­tér­ben pedig két nagyobb befo­ga­dó­ké­pes­ségû (4– 4 fõ elszál­lá­so­lá­sára alkal­mas) ven­dég­szoba és hoz­zá­juk tar­tozó fürdõk kerül­nek kiala­kí­tásra, melyre a fel­ju­tás csi­ga­lépcsõ­vel lesz meg­ol­dott. Az épü­let­hez a régi kazán­ház helyén nemen­kénti tusoló lesz építve. A pro­jekt költ­ség­ve­tése tar­tal­mazza a szük­sé­ges esz­kö­zök, búto­rok beszer­zé­sét is.

Az épü­let körüli rész — bele­értve a bejá­rat elõtti beton­fe­lü­le­tet (terasz) — beton térkõ bur­ko­la­tot kap. Az éjsza­kai meg­vi­lá­gí­tás szo­lár­lám­pák­kal, meg­újuló ener­gia hasz­no­sí­tá­sá­val, a fürdõk meleg­víz ellá­tása pedig nap­kol­lek­to­rok segít­sé­gé­vel fog megvalósulni.

Tervrajz :

http://www.jaszalsoszentgyorgy.com