Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! Szarvák Imre újabb, országos elismerést kapott!
Írta: Markosz
Dátum: 2013.11.15 22:02:27

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.com
Teljes hír
A ver­senybe min­den érdeklõdõ bekap­cso­lód­ha­tott a www.magyarregio.hu olda­lon keresztül.


A ver­seny végén a bekül­dött e-mailek és sza­va­za­tok össze­sí­té­sét követõen válasz­tot­ták ki azt a pol­gár­mes­ter, aki akti­vi­tá­sai és mun­kája révén a leg­na­gyobb mér­ték­ben hoz­zá­já­rult a városa / falva fejlõdéséhez.


A hiva­ta­los ered­mé­nyek alap­ján Szar­vák Imre az 1. helye­zést érte el fal­vak kate­gó­ri­á­ban. Így 2013 tava­szán “Az év pol­gár­mes­tere Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben díj” oda­íté­lé­sét követõen még ebben az évben a
“MAGYARORSZÁG POLGÁRMESTERE 2013″ –ban
díjat is átveheti.
http://www.jaszalsoszentgyorgy.com