Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

helyszin_t1.jpg
Baleset helyszíne


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Biztonsági intézkedé...
Lakástűz 2020.02.27.
Szilveszteri bál 2019.
Mindenki karácsonya 2019.
Angyali érintés 2019.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 2
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,281
Legújabb tag: soundria
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Ezres tömeg a Családi Napon, ahol a megújult kuglipályát is átadtákHírekVál­to­za­tos prog­ra­mok szó­ra­koz­tat­ták a kilá­to­ga­tó­kat, így min­den kor­osz­tály szá­mára biz­to­sí­tott volt a kikap­cso­ló­dás lehetõsége.

A mai rohanó, lük­tetõ vilá­gunk­ban és nehéz gaz­da­sági hely­zet­ben több mint 40 csa­pat, kis közös­ség gon­dolta úgy hogy ezt a szép napot együtt tölti jó kedv­vel, és kicsit kisza­kadva a szürke hétköznapokból.

Fõzõ­ver­se­nyünk és ezzel ren­dez­vé­nyünk — tekin­tet­tel a rész­vevõ csa­pa­tok és ide érkezõ ven­dé­gek szá­mára — tér­ségi lehetõs­séggé, fesz­ti­vállá, nõtte kis magát.

A fõzõ­ver­seny zsû­rije: Feke­téné Lacz­la­vik Ildikó, Hor­váthné Markó Haj­nalka, Nánási Lajos és Baj­záth Attila az alábbi ered­ményt hir­dette ki:

I. helye­zést ért el: Göb­lyös Mária csapata

II. helye­zést ért el: a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal dol­go­zó­i­ból álló csapat

III. helye­zést ért el: a Hely­tör­té­neti Kör csapata

Külön­dí­jat kapott Czigle János csa­pata és az Önkor­mány­zat fizi­kai állo­má­nyá­nak csapata

A koráb­ban nagy hagyo­má­nyok­kal ren­del­kezõ kug­li­pá­lya tel­jes újjá­épí­tés után ünne­pé­lyes kere­tek között átadásra került a nagy­kö­zön­ség szá­mára. Az érdeklõdõk szá­mára egész napos ingye­nes játék­le­hetõ­sé­get biz­to­sí­tot­tak a szervezõk.

Új prog­ram­ként tûzoltóautó-húzó ver­se­nyen mely­nek ötlete és meg­va­ló­sí­tása a Köz­ségi Tûzoltó Egye­sü­let érdem; és csa­ládi ügyes­ségi ver­se­nyen is kipró­bál­hat­ták ere­jü­ket a vál­lal­kozó kedvû csapatok.

A hagyo­má­nyok­tól eltérõen ebben az évben a szín­padi prog­ra­mo­kat a Dalma Dance mazsor­ett bemu­ta­tója nyi­totta, mely után köszöntõt mon­dott Szar­vák Imre pol­gár­mes­ter és Bolla János jász­ka­pi­tány. Állam­ala­pí­tá­sunk tisz­te­le­tére állí­totta össze mûso­rát a Roz­ma­ring Asszony­kó­rus és a Zümmügõ kórus is. A Dalma Dan­ces lányok fer­ge­te­ges tánc­be­mu­ta­tója után, a Heves Táncs­port Egye­sü­let két fia­tal tehet­sége (Polo­vics Petra és Bir­gés Tibor) akro­ba­ti­kus rock and roll bemu­ta­tója nyû­gözte le a nézõ­ket. Õket az Alsó Jász­sági Golds Dogs csa­pata köve­tett, akik élmé­nyek­ben gaz­dag és lát­vá­nyos rendõr­ku­tyás bemu­ta­tót tar­tot­tak a gye­re­kek bevo­ná­sá­val a sportpályán.

A helyi Tûzoltó Egye­sü­let bemu­ta­tó­já­val ismét bebi­zo­nyí­totta, hogy bár­mi­lyen hely­zet­ben szá­mít­ha­tunk rájuk!

A szín­pa­don egy fer­ge­te­ges, jó han­gu­latú zumba bemu­ta­tót tar­tott Fazekas-Füzesi Nóra a szent­györ­gyi zum­bás lányok­kal, majd a kelet mesés han­gu­la­tát idé­zete elénk a has­tánc bemutató.

A fia­tal és tehet­sé­ges éne­kes Laki Péter mûsora után a ping-pong baj­nok­ság ered­mény­hir­de­té­sére, majd a köz­sé­gért díj átadá­sára került sor. A sztár­ven­dég ebben az évben Zol­tán Erika volt, aki­nek a tánc­is­ko­lá­já­ban tanuló növen­dé­kek is fel­lép­tek és meg­mu­tat­ták tehet­sé­gü­ket a szín­pa­don. A tûzi­já­ték után Czi­kora Éva tánc­dal­éne­kes és az Expe­ri­ence zene­kar kon­certje zárta az egész napos programot.

A ren­dez­vény ingye­nes kísérõ prog­ram­jai vol­tak a lég­vár, ugrá­ló­vár, tram­bu­lin, arc­fes­tés, lufi­haj­to­ga­tás, lovas­ko­csi­ká­zás, horgászbemutató.
A ren­dez­vényt támogatta:

Balla Mik­lós
Balogh Imréné
Ber­ta­lan László
Blaha Zol­tán
Buci ABC
COOP Zrt.
Dr. Szögi Zoltán
Dr. Szögi Zoltán
Far­kas János
Faza­kas János
Gaj­dos Mihály
Gál Zsolt
Goods Mar­ket
Hal­láné és Társa Bt.
Hely­tör­té­neti Kör
Ideál Far­kas Kft.
IUSTA Temet­ke­zési Vállalat
Jász-Sütõház Kft.
Jász­föld Hagyo­mányõrzõ Egyesület
Kere­kes József
Kimák Gyula
Kiss Béla
Kor­mos Ferenc
Kor­mos Szilveszterné
Kor­mosné Sinka Brigitta
Köz­ségi Polgárõrség
Köz­ségi Tûzoltó Egyesület
Mát­rai Pergetõk
Nagy György Sándor
Oláh László
OTP Bank Nyrt.
OZIRISZ Kft.
Pócs János
Rácz Róbert
Sán­dor József
Sán­dor Tímea
Sansz Pro­jekt Iroda Bt.
Sípos Sán­dor
Somo­gyi Krisztián
Szar­vák László
Tõzsér Imre
Var­gáné Beré­nyi Beáta
Vigh Mik­lós
.….. és még sokan mások
Külön köszö­net jár a Pol­gárõr­ség­nek vala­mint a Köz­ségi Tûzoltó Egye­sü­let­nek, hogy az V. Csa­ládi Nap biz­ton­sá­gos meg­tar­tá­sá­hoz önkén­tes, egész napon mun­ká­juk­kal hozzájárultak!


Markosz - 2012.08.30 18:52:29
0 hozzászólás ~ 956 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
3.226.76.xxx @ news.php
94.44.235.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 9 hete
Betörés!!! 215 hete
Egyéb videók 239 hete
Zene 241 hete
Utcanev valt... 242 hete
Országos po... 293 hete
Humoros videók 316 hete
Vadas 329 hete
Emlékek 404 hete
Kifestõk, s... 426 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

83 évesen meghalt a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas Csukás István. Melyik műve tetszett legjobban?

Mirr-Murr kandúr kalandjai

Keménykalap és krumpliorr

Süsü, a sárkány kalandjai

A Nagy Ho-ho-ho-horgász

Pom Pom meséi

Az összes műve tetszett

Nem tetszenek a művei

Sajnos számomra ismeretlen

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
10377 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2020
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar