Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

2023032015410914_t1.JPG
A győztes csapat.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

2023.03.15.megemlékezés.
Könyvbemutató a Faluh...
Mindenki karácsonya 2022.
Télapó itt van.
Kondipark
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 4
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,357
Legújabb tag: Nagypeter0123
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Vasárnap mérkőzés a Vadasban. [67 megnyitás] Temetői barangolásra hívták a múlt iránt érdeklődőket Jászalsószentgyörgyön [179 megnyitás] Elektronikai hulladékgyűjtés [530 megnyitás] Május 1.től jön az új vármegyebérlet és az országbérlet [416 megnyitás] Megjelent Jászalsószentgyörgy első süteményes könyve. [395 megnyitás] Meghívó " Mindenki Karácsonya" ünnepségre. [608 megnyitás] Elkészült a Vörösmarty úti kerékpárút első üteme [652 megnyitás] Kivezeti a kormány az üzemanyagok hatósági árát [230 megnyitás] Benzinkút információs térkép. [356 megnyitás] Pályázatot nyert a Jászalsószentgyörgy Kse. [1080 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Kisegítenék a fizetési problémával küzdõ településeket?Egyéb HírekTavaly vetõ­dött fel a kis­tér­ség­ben, hogy a Jász­sági Önkor­mány­za­tok Szö­vet­sége (JÖSZ) égi­sze alatt hoz­za­nak létre tér­ségi kere­te­ken belül egy pénz­ügyi ala­pot, amellyel a fize­tési prob­lé­má­val küzdõ tele­pü­lé­se­ket ide­ig­le­ne­sen kisegíthetnék.

— Épp egy évvel ezelõtt kap­ták meg a tele­pü­lés­ve­zetõk a pénz­ügyi alap lét­re­ho­zá­sá­nak lehetõ­sé­gét fel­vetõ leve­let — mondta Eszes Béla, János­hida pol­gár­mes­tere, a JÖSZ elnöke. — Egy olyan keretrõl lenne szó, amellyel adott eset­ben fize­tési nehéz­ség­gel küzdõ közös­sé­gek­nek nyújt­hat­nánk kamat­men­tes hitelt.

A leg­sürgõ­sebb szám­láit fizet­hetné ki ebbõl a bajba jutott tele­pü­lés, amellyel idõt nyer­het prob­lé­mái meg­ol­dá­sára. Javas­lat szü­le­tett arra is, hogy a keret nyújt­son segít­sé­get egy-egy helyi beru­há­zás elin­dí­tá­sá­hoz szük­sé­ges önkor­mány­zati önrész elõ­te­rem­té­sé­ben is. Rend­kí­vül pozi­tív volt a fogad­ta­tás. Több kör­ben tár­gyal­tak a témá­ról a jász­sági önkor­mány­za­tok. Elõ­ször egy elvi állás­fog­la­lás­sal, késõbb egy köte­le­zett­ség­vál­la­lás­sal adtak zöld utat a pénz­ügyi alap lét­re­ho­zá­sá­hoz.
A pénz­ügyi kere­tet pedig a helyi iparûzésiadó-bevételekbõl töl­tik fel az önkormányzatok.

— A tele­pü­lé­sek külön-külön sze­dik be iparû­zési adó­ju­kat, amely nagy­ság­ren­dek­kel külön­bö­zik a kis­tér­sé­gen belül is — tette hozzá Eszes Béla. — Az ebbõl szár­mazó bevé­te­lek három-hat ezre­lé­ké­nek egy­szeri befi­ze­té­sé­vel jönne létre az alap. A jász­sági ter­melõü­ze­mek döntõ több­sé­gé­ben a kis­tér­ség­ben élõk vég­zik fel­ada­ta­i­kat, mun­ká­juk révén képzõ­dik egy-egy vál­lal­ko­zás bevé­tele, ezért is lehet lét­jo­go­sult­sága egy ilyen együttmûködésnek.

A leg­na­gyobb befi­ze­tést (6 mil­lió forint) Jász­be­rény­nek, míg a leg­ki­seb­bet Jászivány­nak (10 ezer forint) kel­lene tel­je­sí­te­nie. A 18 tele­pü­lés a 2010-es iparûzésiadó-bevételek alap­ján kal­ku­lált összeg sze­rint össze­sen mint­egy 14 mil­lió forin­tot gyûjt­hetne össze. Az elnök sze­rint pél­da­ér­tékû össze­fo­gás ala­kult ki — csak Jászá­rok­szál­lás nem csat­la­ko­zott a kez­de­mé­nye­zés­hez —, amely az ország más terü­le­tein is kivi­te­lez­hetõ volna, illetve meg­mu­tatja, hogy az iparû­zési adó egy részé­nek fel­hasz­ná­lá­sá­ról kis­tér­ségi szin­ten még lehet pár­be­szé­det foly­tatni.
Ger­gely Zol­tán, Jászá­rok­szál­lás pol­gár­mes­tere lapunk­nak elmondta, együtt érez­nek a kisebb bevé­tel­lel gaz­dál­kodó tele­pü­lé­sek­kel, de a helyi ipari par­kért maguk dol­goz­tak meg, így annak bevé­te­leit az utolsó forin­tig hely­ben kell felhasználni.

— Sok lemon­dás­sal járt hosszú éve­kig, hogy min­den beru­há­zást az ipari park fej­lesz­té­sére for­dí­tot­tunk, és vál­lal­ko­zá­so­kat csá­bí­tot­tunk ide — tette hozzá a tele­pü­lés­ve­zetõ. — Azzal pedig, hogy a város­ban mun­ka­he­lye­ket terem­tet­tünk (3200-an dol­goz­nak az ipari park üze­me­i­ben), segí­tet­tünk más tele­pü­lé­sek­nek is, hiszen ott is csök­kent ezzel a mun­ka­nél­kü­li­ség. Min­den forint szá­mít, van­nak dön­té­sek, ami­kor tíz-, ötven– vagy akár száz­ezer forint elköl­té­sét is meg kell fon­tolni. Nem kevés az az egy­mil­lió forint, amit Jászá­rok­szál­lás­nak be kel­lene fizet­nie az alap fel­töl­té­sé­hez — véle­ke­dett Ger­gely Zoltán.

Az együttmû­kö­dés az alapja egy társulásnak

Egy tár­su­lás lényege az, hogy az abban részt vevõk sike­re­i­nek együtt örül­he­tünk, hisz ahhoz min­denki hoz­zá­tette a saját mun­ká­ját. Ugyan­ak­kor ha bajba kerül valaki, akkor a közös­ség meg­fogja a kezét, és átse­gíti a nehéz­sé­ge­ken — fogal­ma­zott Pócs János országgyû­lési kép­vi­selõ, Jász­a­páti pol­gár­mes­tere. A szo­li­da­ri­tási alap lét­re­ho­zá­sát pedig egy olyan alul­ról jövõ kez­de­mé­nye­zés­ként jel­le­mezte, amely mások szá­mára is pél­da­ér­tékû lehet.

Banka Csaba

forrás:szoljon.ju


Markosz - 2012.04.17 15:43:19
0 hozzászólás ~ 745 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
54.36.148.xxx @ varca...
54.36.148.xxx @ photo...
54.36.148.xxx @ photo...
44.201.94.xxx @ news.php

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 103 hete
Észrevétel... 158 hete
Egyéb videók 388 hete
Zene 390 hete
Utcanev valt... 391 hete
Országos po... 442 hete
Humoros videók 465 hete
Vadas 478 hete
Emlékek 553 hete
Kifestõk, s... 574 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Elégedett vagy a választási eredménnyel ?

Igen.

Nem.

Nem foglalok állást.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
13630 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2022
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar