Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

bucsu_t1.jpg
A búcsúsok már megérkeztek.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Biztonsági intézkedé...
Lakástűz 2020.02.27.
Szilveszteri bál 2019.
Mindenki karácsonya 2019.
Angyali érintés 2019.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 5
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,282
Legújabb tag: bagi12
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Alsószentgyörgy lépésrõl-lépésre szeretne...Hírek* Pol­gár­mes­ter Úr! Milyen ter­vek­kel és azokra ható tényezõk­kel kezd­ték meg a képviselõ-testülettel az új önkor­mány­zati ciklust?
* Az önkor­mány­zat mun­ká­ját nagy­mér­ték­ben segíti a foly­to­nos­ság, hiszen a képviselõ-testület össze­té­tele, illetve sze­mé­lyem nem vál­to­zott. Két hónap­pal ezelõtt egy­hangú dön­tés­sel sike­rült elfo­gadni a korábbi cik­lus­prog­ramra épülõ és annak foly­ta­tá­sát célzó gaz­da­sági prog­ra­mot, amely a "Még Élhetõbb Jászal­só­szent­györ­gyért" elne­ve­zést kapta.
* Mik a fõ irány­vo­na­lak, mi lehet az alap amelyre sze­ret­né­nek építeni?
* Az önkor­mány­zat sok cik­lus alatt ugyan, de leküz­dötte az elmúlt 20 évben nosz­tal­gi­kus érzés­ként meg­fo­gal­ma­zott vágyó­dá­sát a tele­pü­lés rend­szer­vál­to­zás elõtti átlag­nál maga­sabb gaz­da­sági poten­ci­ál­jára, és régen nagy fog­lal­koz­ta­tás­sal bíró hely­ze­tére. A 2000-es évek ele­jére kide­rült, sok vidéki tele­pü­lés az állami sze­rep­vál­la­lás meg­szû­nése után meg­kö­ze­lítõ­leg sem tudott olyan mér­tékû magántõ­kére ala­pozó gaz­da­sági kör­nye­ze­tet lét­re­hozni, mint ami­vel koráb­ban büsz­kél­ked­he­tett. Ennek az új "ipa­ro­so­dási" hul­lám­nak az idõ­szaka lezá­rult, és néhány tele­pü­lé­sen kon­cent­rá­ló­dik ma is a maga elõ­nye­i­vel. Új stra­té­giai irá­nyo­kat kel­lett és tud­tunk kije­lölni, mely mun­ká­ban 2006. októ­be­rétõl segéd­ke­zem. Ezek­nek a meg­va­ló­sí­tása meg­kezdõ­dött és ennek a cik­lus­nak a végére már min­denki szá­mára egy­ér­telmûen fogja mutatni a tele­pü­lés élet­ké­pes­sé­gét közép­távú jövõje szempontjából.
* Mit ért ez alatt?
* Két fõ stra­té­giai cél­kitû­zést. Egy­részt alter­na­tív lakó­kör­nye­ze­tet sze­ret­nénk lét­re­hozni azok­nak, akik a két nagyobb város­ban (Szol­no­kon és Jász­be­rény­ben) szá­mos ok miatt nem tud­nak lete­le­pedni, ezek lehet­nek helyi fia­ta­lok, vagy akár vidé­kiek is, akik­nek meg­él­he­té­sük megoldott.
* Ez jól hang­zik fõleg, hogy Szent­györgy fél­úton helyez­ke­dik el, de hogyan?
* A válasz nagyon egy­szerû: elsõ­sor­ban köte­lezõ fel­ada­ta­in­kat a köz­szol­gál­ta­tá­so­kat (alap­fokú okta­tás, neve­lés, egész­ség­ügy, szo­ci­á­lis ügyek, közmû rend­szer mûköd­te­tése) kell minél maga­sabb szín­vo­na­lon ellátni. Vol­tak terü­le­tek, ame­lyek már koráb­ban is jól mûköd­tek, azo­kon tovább pró­bá­lunk javí­tani. Ezek­nek a fel­ada­tok­nak a ver­seny­ké­pes ellá­tása egy­részt a hoz­zá­juk kap­cso­lódó inf­ra­struk­túra a mai kor elvá­rá­sa­i­nak szint­jére hozá­sá­val, más­részt a fel­adat­el­lá­tás­ban részt­vevõ humán-erõforrás fej­lesz­té­sé­vel való­sít­ha­tók meg.
* Úgy tûnik, van­nak már ered­mé­nyek, pél­dául újra­in­dult a bölcsõ­dei ellátás.
* Való­ban; 18 éves szü­net után kis­gyer­me­kes szülõ­ket segí­tendõ az óvoda épüle­té­ben hoz­tunk létre egy cso­por­tot, mely akár bõvít­hetõ is további cso­por­tok­kal. Ezen túl sike­rült az óvodán­kat belülrõl jórészt fel­újí­tani és aka­dály­men­te­sí­teni. Az isko­lánk­ban szín­vo­na­las mele­gítõ­kony­hát ala­kí­tot­tunk ki, kul­tu­rált par­ko­lót tud­tunk építeni, fel­újí­tot­tuk a Tor­na­ter­met és folya­ma­to­sak az út és jár­da­épí­té­sek is. Nagy gon­dot for­dí­tunk kör­nye­ze­tünk rend­be­tar­tá­sára, amit 2009-ben "Tele­pü­lési kör­nye­ze­tért" megyei díj­jal ismer­tek el. Fel­ka­rol­tuk a koráb­ban elha­nya­golt Vadas par­kot, mely most már alkal­mas ren­dez­vé­nyek és sza­bad­idõs tevé­keny­sé­gek meg­tar­tá­sára. Önként vál­lalt fel­adat­ként kiemel­ten támo­gat­juk a civi­le­ket pél­dául a lel­kes és min­dig segítõ­kész önkén­tes tûzol­tó­kat, és az igen ered­mé­nyes több kor­osz­tá­lyos lab­da­rú­gó­kat. Bizo­nyos fel­té­te­lek mel­lett támo­gat­juk a fia­ta­lok lete­le­pe­dé­sét akár építési telek fel­aján­lá­sá­val is.

Fon­tos szá­munka az, hogy rend legyen a tele­pü­lé­sen, ezt szor­gal­maz­zuk min­den lehet­sé­ges esz­köz­zel, ami­hez remél­jük további, segítõ kor­mány­zati lépé­sek is fog­nak tár­sulni, fõleg a köz­biz­ton­ság javí­tása terü­le­tén. Ver­seny­ké­pes­sé­günk egyik fõ eleme lehet az, hogy egy­ér­telmû­sít­sük elvá­rá­sa­in­kat min­denki irá­nyába és ehhez alkal­maz­kod­jon az együtt­élés fel­té­te­leit rend­sze­re­sen zavaró kisebb lét­számú lakos­ság is, vagy ha nem, akkor keres­sen más­hol lakóhelyet.

* Mi a másik fõ cél?
* Ter­mé­sze­te­sen nem mond­tunk le arról, hogy újabb vál­lal­ko­zá­sok tele­pül­je­nek le köz­sé­günk­ben, így részükre is igyek­szünk alter­na­tív kör­nye­ze­tet kiala­kí­tani és az ezt segítõ lépé­se­ket, dön­té­se­ket meg­hozni. Gon­dol­ko­dunk adó­csök­ken­tés­ben, telep­he­lyek fel­aján­lá­sá­ban. Áruik, szol­gál­ta­tá­saik, meg­vá­sár­lá­sá­val öt éve segít­jük a helyi vál­lal­ko­zá­so­kat. A kül­te­rü­leti uta­kat és csa­tor­ná­kat sze­ret­nénk rendbe hozni a föld­hasz­ná­lók­kal összefogva.
* Mind­ezt hogyan teszik, hiszen naponta szól­nak a hírek önkor­mány­za­tok szá­za­i­nak anyagi gondjairól?
* Az önkor­mány­zat bevé­te­leit és mûkö­dési kiadá­sait igyek­szünk egyen­súly­ban tar­tani, bár 2009-rõl 2010-es évre -a korábbi kisebb elvo­ná­sok után- egy jelentõs for­rás­ki­vo­násra került sor az állam részérõl. Okta­tási intéz­mé­nye­in­ket sike­re­sen több­let­nor­ma­tí­vák bevo­ná­sá­val tár­su­lás­ban tart­juk fenn Jász­bol­dog­há­zá­val. Ezen­túl ter­mé­sze­te­sen pályá­zunk EU-s és hazai támo­ga­tá­sokra, azon­ban mind­ezt átgon­dol­tan és vál­lal­ható mér­tékû saját erõ biz­to­sí­tá­sá­val tesszük, illetve csak arra pályá­zunk, amire szük­ség van, nem pedig arra amire éppen lehet. Meg­vá­lasz­tá­som elõtt fel­hal­mo­zott hit­el­ál­lo­má­nyun­kat folya­ma­to­san csök­kent­jük, az elmúlt cik­lus­ban nem esz­kö­zöl­tünk hosszú lejá­ratú köte­le­zett­sé­get. A jövõ­ben is azt ter­vez­zük, ha szük­ség is lenne pénz­ügyi segít­ségre, csak átme­ne­ti­leg, maxi­mum néhány évre szól­jon úgy, hogy az állo­mány egé­szé­ben csök­kenõ ten­den­ciát kövessen.
* További ter­vek?
* Jelen­leg is folya­mat­ban van a falu­meg­újí­tási pro­jek­tünk, mely tar­tal­mazza a köz­pont, a piac­tér és az óvoda ját­szó­te­ré­nek fel­újí­tá­sát, mint­egy 50 mil­lió Ft támo­ga­tás­sal. Jövõre a busz­öb­lök kiala­kí­tá­sá­val foly­tat­juk a mun­kát, új busz­vá­ró­kat építünk ráve­zetõ jár­dák­kal, prak­ti­kus bur­kolt terek­kel. Sze­ret­nénk a csa­pa­dék­víz befo­ga­dó­in­kat kotorni és össze­kötni, vala­mint újabb uta­kat és jár­dá­kat építeni, ter­vez­zük a Vadas csárda reha­bi­li­tá­lá­sát is.Mindezeket pályá­zati támo­ga­tás­sal sze­ret­nénk megvalósítani.

Sok sikert és kitar­tást kívá­nok hozzá!

Forrás: Szoljon.hu


Markosz - 2011.05.30 03:10:27
0 hozzászólás ~ 596 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
46.229.168.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ news.php
34.231.21.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 10 hete
Betörés!!! 216 hete
Egyéb videók 240 hete
Zene 242 hete
Utcanev valt... 243 hete
Országos po... 294 hete
Humoros videók 317 hete
Vadas 330 hete
Emlékek 405 hete
Kifestõk, s... 427 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

83 évesen meghalt a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas Csukás István. Melyik műve tetszett legjobban?

Mirr-Murr kandúr kalandjai

Keménykalap és krumpliorr

Süsü, a sárkány kalandjai

A Nagy Ho-ho-ho-horgász

Pom Pom meséi

Az összes műve tetszett

Nem tetszenek a művei

Sajnos számomra ismeretlen

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
10400 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2020
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar