Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

bucsu_t1.jpg
A búcsúsok már megérkeztek.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Biztonsági intézkedé...
Lakástűz 2020.02.27.
Szilveszteri bál 2019.
Mindenki karácsonya 2019.
Angyali érintés 2019.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 4
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,282
Legújabb tag: bagi12
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Tájékoztatás új védelmi intézkedésekrőlHírekA Kor­mány védelmi intéz­ke­dé­sekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. ren­de­lete alap­ján Tájé­koz­ta­tom Önö­ket Jászal­só­szent­györ­gyöt érintő május 4-től érvé­nyes főbb szabályokról:

ÁLTALÁNOS VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Min­denki köte­les a szo­ci­á­lis érint­ke­zést — a közös ház­tar­tás­ban élők kivé­te­lé­vel — a lehető leg­ki­sebb mér­tékűre kor­lá­tozni, és a másik embertől lehető­ség sze­rint leg­alább 1,5 méter távol­sá­got tartani.

- Min­denki köte­les üzlet­ben tör­ténő vásár­lás és tömeg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön való tar­tóz­ko­dás során a szá­jat és az orrot elta­karó esz­közt (pél­dául orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

- A védő­tá­vol­ság meg­tar­tása mel­lett a köz­te­rü­le­tek, par­kok is látogathatóak.

- Az óvo­dá­ban és a bölcső­dék­ben köte­lező ügye­le­tet tar­tani, maxi­mum öten lehet­nek egy cso­port­ban, és köte­lező biz­to­sí­tani az étke­zést, ha a gyer­mek nem fertőző beteg. A bölcső­dei és óvo­dai elhe­lye­zés­sel kap­cso­lat­ban az intéz­mény­ve­zető­ket legyen szí­ve­sek keresni!

IDŐS HONFITÁRSAINKRA VONATKOZÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- a 65. élet­évét betöl­tött sze­mély az élel­mi­szer­üz­le­tet, gyógy­szer­tá­rat 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben látogathatja.

- Az emlí­tett üzle­tek­ben 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben az ott fog­lal­koz­ta­tot­tak kivé­te­lé­vel kizá­ró­lag 65. élet­évét betöl­tött sze­mély tartózkodhat.

- A piac nyitva tar­tá­sá­nak rendje: a 65. élet­évét betöl­tött sze­mély a pia­cot 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben láto­gat­hatja. A Pia­con 9.00 óra és 12.00 óra közötti idő­ben az ott fog­lal­koz­ta­tot­tak kivé­te­lé­vel kizá­ró­lag 65. élet­évét betöl­tött sze­mély tartózkodhat.

AZ ÜZLETEKRE, VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEKTRE VONATKOZÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

- Vala­mennyi üzlet nyitva tart­hat és a vásár­lók által látogatható.

- A ven­dég­látó üzlet – pl. a cuk­rászda, a büfé, a presszó) - kert­he­lyi­sé­gé­ben vagy tera­szán a tar­tóz­ko­dás és a meg­ren­delt étel, ital elfo­gyasz­tása megengedett.

- A ven­dég­látó üzle­ten belül — az ott fog­lal­koz­ta­tot­tak kivé­te­lé­vel — tar­tóz­kodni tilos. Kivé­telt képez az elvi­telre alkal­mas éte­lek kiadása és szállítása.

RENDEZVÉNYEK:

- Augusz­tus 15-éig 500 fő alatti ren­dez­vé­nye­ket sem lehet tar­tani, kivéve az esküvőt és a teme­tést, az egy­házi szer­tar­tá­so­kat (1,5 m-es távol­ság tar­tá­sá­val), a lako­da­lom viszont nem tar­to­zik ide!

- A fen­ti­ekre való tekin­tet­tel 2020-ban a Bivaly­fesz­ti­vál elmarad!

SPORT:

A sport­ren­dez­vény nézők nél­kül, zárt körül­mé­nyek között megtartható,

A sport, a sza­bad­idős sport és a tömeg­sport célú edzé­sen való rész­vé­tel megengedett.

❗️Sza­bály­sér­tést követ el, aki a ren­de­let­ben meg­ha­tá­ro­zott védelmi intéz­ke­dést meg­szegi. Sza­bály­sér­tés ese­tén a pénz­bír­ság 5.000 — 500.000 forint.

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK, ORVOSI ELLÁTÁS

- A Pol­gár­mes­teri Hiva­tal ügy­fél­fo­ga­dá­sá­nál elsőd­le­ges ügy­in­té­zési mód továbbra is az elekt­ro­ni­kus elér­hető­ség (hivatal@jaszalsoszentgyorgy.hu), a pos­tai út (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.) és a tele­fo­nos elér­hető­ség: veze­té­kes: +36–57-660–635, mobil: +36–70–398‑4829 Mun­ka­tár­sa­ink védelme érde­ké­ben a sze­mé­lyes ügy­in­té­zésre csak elő­ze­tes tele­fo­nos egyez­te­tést követően kerül­het sor a biz­ton­sági előí­rá­so­kat betartva!

- A Lovar­dát 2020. május 11-től kor­lá­to­zot­tan újra meg­nyit­juk kizá­ró­lag a lovasok­ta­tást igénybe vevők részére! A lovag­lásra a koráb­ban meg­szo­kott rend alap­ján lehet bejelentkezni!

- A Könyv­tár és a Falu­ház továbbra is zárva tart!

- A házi­or­vosi, fog­or­vosi és védőnői szol­gá­lat újra­in­dí­tá­sára vonat­ko­zóan az új sza­bá­lyo­zás: A sze­mé­lyes talál­ko­zá­sok­kal járó vizs­gá­la­to­kat továbbra is elő­ze­tes kon­zul­tá­ci­ó­hoz kell kötni, tele­fon, e-mail vagy a házi­or­vos által meg­ha­tá­ro­zott egyéb elekt­ro­ni­kai esz­kö­zök hasz­ná­la­tá­val! A tele­fon­kon­zul­tá­ciót követően kerül­het sor a sze­mé­lyes orvos-beteg talál­ko­zásra, mely elő­jegy­zés sze­rint tör­tén­het! Az elő­jegy­zés fő sza­bá­lya órán­ként maxi­mum 4 beteg vizsgálata!


Vigyáz­za­nak Magukra! Vigyáz­zunk egymásra!

Szar­vák Imre

pol­gár­mes­ter


Markosz - 2020.05.12 07:48:16
0 hozzászólás ~ 399 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
46.229.168.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ photo...
34.231.21.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 10 hete
Betörés!!! 216 hete
Egyéb videók 240 hete
Zene 242 hete
Utcanev valt... 243 hete
Országos po... 294 hete
Humoros videók 317 hete
Vadas 330 hete
Emlékek 405 hete
Kifestõk, s... 427 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

83 évesen meghalt a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas Csukás István. Melyik műve tetszett legjobban?

Mirr-Murr kandúr kalandjai

Keménykalap és krumpliorr

Süsü, a sárkány kalandjai

A Nagy Ho-ho-ho-horgász

Pom Pom meséi

Az összes műve tetszett

Nem tetszenek a művei

Sajnos számomra ismeretlen

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
10400 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2020
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar