Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

ballagodiak126_t1.jpg
ballagodiak126.JPG


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Ballagás 2019.
Szentgyörgyiek a Barta...
IV. Polgárőrnap
Tűzoltó autó átadá...
Felnőtt játszótér a...
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 4
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,231
Legújabb tag: nbalint125
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Már lehet pályázni a “fecskeházakra”!Egyesületek / Szervezetek híreiJászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat az EFOP 1.2.11–16-2017–00037 számú pályá­zat kere­té­ben haszon­köl­csönbe adásra meg­hir­deti a tulaj­do­ná­ban lévő alábbi ingatlanokat:Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Föld­szint 1-es lakás, alap­te­rü­lete: 59,46 m2
Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Föld­szint 2-es lakás, alap­te­rü­lete: 65,21 m2
Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Eme­let 3-as lakás, alap­te­rü­lete: 59,46 m2
Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 14. szám alatti Eme­let 4-es lakás, alap­te­rü­lete: 65,36 m2
Jászal­só­szent­györgy, Rad­nóti utca 13. szám alatti lakó­épü­let, alap­te­rü­lete: 66,47 m2
Jászal­só­szent­györgy, Rad­nóti utca 14. szám alatti lakó­épü­let, alap­te­rü­lete: 33,27 m2
Jászal­só­szent­györgy, Fő út 103. szám alatti lakó­épü­let, alap­te­rü­lete: 91,74 m2


Hasz­ná­lati díj: 0.00,- Ft/hóKöz­üzemi díjak: bérlő fizeti, mért fogyasz­tás szerintAz ingat­la­nok fel­sze­relt­sége: mosó­gép, inter­net elérés, lap­top, író­asz­tal, ágy, szek­rény, főző– és sütő­be­ren­de­zés, mik­ro­hul­lámú sütő, moso­gató, hűtő­szek­rény, kony­ha­bú­tor, mosogatógépA lakásra egye­dül­álló fia­tal (aki a pályá­zat benyúj­tá­sá­nak idő­pont­já­ban nem éri el a 35. élet­évét), fia­tal házas­pár vagy élet­társi kap­cso­lat­ban élő pár (ha a pályá­zat benyúj­tá­sá­nak idő­pont­já­ban leg­alább az egyik fél nem töl­tötte be a 35. élet­évét) nyújthat(nak) be pályázatot.A pályá­zati lehető­ség igény­be­vé­te­lé­nek fel­té­tele, hogy:a) a pályá­zat benyúj­tá­sa­kor elmúlt 18 éves, de lak­ha­tási lehető­ség igény­be­vé­te­lé­nek végéig nem tölti be a 35. életévét,b) vál­lalja, hogy élet­vi­tel­szerűen, lak­cím­mel ren­del­kezve Jászal­só­szent­györ­gyön marad a támo­ga­tás nyúj­tá­sát követő mini­mum 2 évig,c) lak­ha­tási lehető­ség igény­be­vé­te­lé­nek fel­té­tele, hogy a beköl­töző fia­tal (vagy a csa­lád, pár leg­alább egyik tagja) leg­alább folya­ma­to­san 2 éves fog­lal­koz­ta­tási jog­vi­szonnyal (nem köz­fog­lal­koz­ta­totti) ren­del­kez­zen vagy része­sül­jön az önkor­mány­zat által a pro­jekt alap­ján nyúj­tott vala­mely ösz­tönző támogatásban.d) A pályá­zó­nak köte­le­zett­sé­get kell vál­lal­nia arra, hogy a lakásba köl­tö­zés idő­pont­já­tól szá­mí­tott 3 napon belül a bér­le­mény­ben állandó lakó­he­lyet létesít.e) vál­lalja, hogy a pro­jekt prog­ram­ja­i­ban aktí­van részt vesz, pl.: önkén­tes tevé­keny­sé­gek, prog­ra­mo­kon, előa­dá­so­kon való részvétel)A pályázó max. 2 évig lehet lakója az így meg­pá­lyá­zott ingatlannak.A pályá­zat­nak tar­tal­maz­nia kell:- az egye­dül­álló fia­tal, illetve fia­tal házas­pár, élet­tár­sak nevét (szü­le­tési nevét), szü­le­tési helyét, ide­jét, anyja nevét,- a mun­kál­tató iga­zo­lá­sát a fog­lal­koz­ta­tási jogviszonyról,- a mun­kál­tató aján­lá­sát, ha van,- isko­lai vég­zett­sé­get iga­zoló dokumentumokat,

- a pályázó által kitöl­tött pályá­zati adatlapot,A pályá­za­tot zárt, „EFOP 1.2.11–16-2017–00037 számú pályá­zat – lakás haszon­köl­csön meg­je­lö­lés­sel, fel­adót és egyéb jelet nem tar­tal­mazó zárt borí­ték­ban kell benyúj­tani. (A pályázó meg­je­löl­heti, hogy a ren­del­ke­zésre álló 7 lakás közül melyi­ket sze­retné igénybe venni, azon­ban a dön­tés­hozó nem köte­les ezt az igényt figye­lembe venni.)Pályá­za­tok benyúj­tása: a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Tit­kár­sá­gára (Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/A.) 2019. május 10-én 11.00 óráigA beadott pályá­za­to­kat a soron követ­kező ülé­sén a Pénz­ügyi Bizott­ság meg­tár­gyalja és javas­la­tot tesz­nek a nyer­tes pályázó sze­mé­lyére. A javas­la­tok elfo­ga­dá­sá­ról a képviselő-testület dönt, melyről írás­ban érte­sít­jük a pályázót.A pályá­zat rész­le­tes tar­talmi fel­té­te­le­iről, a pályá­zati adat­lap­ról a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal­ban lehet érdeklődni (Dr. Kovács Kor­nél jegyző­nél szer­dán­ként 15–17.00 óra között)A pályá­zat kiírá­sá­nak idő­pontja: 2019. már­cius 21. Nem jogo­sult bér­la­kásra, illetve nem pályáz­hat az, aki:- az önkor­mány­zat, illetve kon­zor­ci­umi partnere(i) vezető tiszt­ség­vi­selője, az önkor­mány­zati képviselő-testület tagja, vala­mint a fen­tiek PTK sze­rinti közeli hozzátartozója,- valót­lan ada­tok köz­lé­sé­vel vagy valós ada­tok elhall­ga­tá­sá­val vagy más módon a bér­be­adót meg­té­veszti és ezzel jog­ta­lan előny­höz jutna.

A pályá­za­tok elbí­rá­lá­sá­nál előnybe része­sül­nek azok, akik:- a pályá­zat benyúj­tá­sa­kor 25 éven aluliak,

- akik mun­kál­ta­tói aján­lás­sal rendelkeznek,

- hiány­szak­má­val rendelkeznek.

- nyi­lat­koz­nak, hogy a tele­pü­lé­sen lakó­in­gat­lant vásárolnak.

Letölthető dokumentumok :

pályázati kiírás
: Link

Forrás, valamint az adatlap letölthető a hivatalos oldal alján : Link


Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat


Markosz - 2019.04.10 16:20:34
0 hozzászólás ~ 657 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
46.229.168.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ photo...
18.212.243.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 2 hete
Betörés!!! 167 hete
Egyéb videók 191 hete
Zene 194 hete
Utcanev valt... 195 hete
Országos po... 245 hete
Humoros videók 268 hete
Vadas 282 hete
Emlékek 357 hete
Kifestõk, s... 378 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [667]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Vasárnap EP.választás. Elmész voksolni ?

Igen.
Igen.
100% [3 Szavazat]

Nem.
Nem.
0% [0 Szavazat]

Még átgondolom.
Még átgondolom.
0% [0 Szavazat]

Nem indul az a párt akire szavaznék.
Nem indul az a párt akire szavaznék.
0% [0 Szavazat]

Mennék, de elfoglaltság miatt nem tudok menni.
Mennék, de elfoglaltság miatt nem tudok menni.
0% [0 Szavazat]

Szavazatok: 3
Indult: 19.05.20.
Lezárva: 19.06.03.

Archívum
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
9467 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2019
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar