Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

II. Bifaly Fesztivál
 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

elsonap24_t1.jpg
elsonap24.JPG


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

II.Bivaly fesztivál
Ballagás 2019.
Szentgyörgyiek a Barta...
IV. Polgárőrnap
Tűzoltó autó átadá...
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 6
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,233
Legújabb tag: Petak
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!
II. Bivaly Fesztivál

Fényképek

II. Bivaly Fesztivál - 2019. július 19-20.


7:00 órától zenés ébresztő és reggeli (bivalyból készült termékek kóstolása)

Részletes program

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Újabb ösztöndíjpályázat felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részéreHírekAz ösz­tön­díj célja: 8 fő felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező (pl. peda­gó­gus, óvoda peda­gó­gus, egyéb humán köz­szol­gál­ta­tás terü­le­tén vég­zett szak­em­ber, mér­nök, közgazdász…stb) 23–35 év közötti a tele­pü­lé­sen élő szak­em­be­rek sze­mé­lyes kom­pe­ten­ci­á­i­nak fej­lesz­tése, a szak­em­be­rek átkép­zése, ily módon a folya­ma­tos szakember-ellátás biz­to­sí­tása. A felső­fokú vég­zett­ség­gel ren­del­kező sze­mé­lyek ösz­tön­zése a tele­pü­lé­sen közös­ségi, önkén­tes munka vég­zé­sére, hely­ben maradásra.Cél­cso­port: 23 – 35 évesek

Ösz­tön­díj­ban része­sít­hetők száma: 8 fő

Az ösz­tön­díj összege: 50.000 Ft/fő/hó
A pályá­za­ton részt vehet az a tele­pü­lé­sen állandó lak­hellyel ren­del­kező sze­mély, aki vál­lalja, hogy élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön tar­tóz­ko­dik, vagy az a sze­mély, aki vál­lalja, hogy állandó lak­cí­met sze­rez. A szak­mai ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sá­nak fel­té­tele, hogy a pályázó felső­fokú vég­zett­ség­gel rendelkezzen.A Pályázó vállalja:

- Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön állandó lak­hellyel ren­del­ke­zik, és ott vál­lal munkát.

- Az ösz­tön­díj folyó­sí­tási idő­szaka alatt és azt követő egy évig Jászal­só­szent­györ­gyön közös­ségi célú önkén­tes tevé­keny­ség végez.Nem pályáz­hat az a személy:

- aki nem vál­lalja, hogy a pályá­zat elnye­rése ese­tén élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györ­gyön fog tar­tóz­kodni és állandó lak­cím­mel fog rendelkezni.

- aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selője, vagy a képviselő-testület tagja, vala­mint a fen­tiek PTK sze­rinti hozzátartozója.Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevőktől elvá­rás, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát, illetve az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő egy évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban, közös­ségi ese­mé­nye­ken önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz.

Jászal­só­szent­györgy Köz­séi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.Az ösz­tön­díj prog­ram­ban részt­vevő köte­les min­den 3. hónap utolsó nap­jáig (negyed­évente) beszá­mo­lót készí­teni az általa vég­zett önkén­tes mun­ká­ról. A beszá­mo­ló­ban rész­le­te­sen be kell mutat­nia az eltelt idő­szak alatti tevé­keny­sé­gét, kuta­tá­sait, vala­mint az önkén­tes mun­ká­ját fel­ada­tok meg­ha­tá­ro­zá­sá­val. Az elké­szült beszá­mo­lót az adott hónap utolsó nagy­jáig el kell jut­tatni Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzathoz.Az ösz­tön­díj vissza­vo­ná­sát von­hatja maga után:

- ha a pályázó nem tar­tóz­ko­dik élet­vi­tel­szerűen Jászal­só­szent­györgy, vagy jászal­só­szent­györ­gyi állandó lak­címe megszűnik,

- mun­ká­ját nem látja el meg­fe­lelően és ezt mun­ka­adója bejelenti,

- önkén­tes közös­ségi mun­ká­já­ról nem készít beszá­mo­lót.A belső pon­to­zási rend­szer súlyozása:

A pályázó jövő­képe: 30% (a bizott­ság érté­ke­lése alap­ján 0–1-2–3-4 pont)
Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka): 20% (tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és önkén­tes munka 1 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező VAGY a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont, hiány­szak­má­val ren­del­kező ÉS a mini­má­lis önkén­tes mun­kán felüli vál­la­lás 2 pont)
Élet­kor: 25 év alatti vagy feletti 20 %
Gyer­me­ket nevel: 20%. (1 gyer­mek 1 pont, több gyer­mek 2 pont)
Hiányzó szak­em­be­re­ket pótolna-e: 10%
(0–1 pont. igen 1 pont, nem 0 pont.)

Az ösz­tön­díj mér­téke 50 000 Ft (ötven­ezer forint)/fő/hó, amely 2018. decem­ber 1.- 2020. novem­ber 30. (24 hónap) között folyó­sí­ta­nak. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átuta­lásra a pályázó bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes a pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia).

A pályá­zó­nak elnyert pályá­zat ese­tén 1 hónap áll ren­del­ke­zé­sére az állandó lak­cím iga­zo­lá­sára. Az ösz­tön­díj csak az állandó lak­cím iga­zo­lása után folyósítható.A pályá­zat benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2019. novem­ber 9. 10:00A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

- a pályázó lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

- vég­zett­sé­get iga­zoló doku­men­tum másolata,

- adó illetve Taj kár­tya másolatát,

- össze­fér­he­tet­len­ségi nyi­lat­ko­za­tot (minta csatolva).

- nyi­lat­ko­za­tot az 1 főre eső jöve­de­lemről (minta csatolva).

- pályá­zati adat­la­pot (minta csatolva).

A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!A pályá­za­to­kat a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 3 fős bizott­sága, az önkor­mány­zat egy fő kép­vi­selő tes­tü­leti tagja, egy fő peda­gó­gus és a szak­mai vezető bírálja el.A pályá­zati anya­gok letölt­hetők a www.jaszalsoszentgyorgy.hu oldal­ról, illetve igé­nyel­hetők sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Ügy­fél­szol­gá­la­tán (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.).

További infor­má­ciót az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kérhetnek:Pap Béla szak­mai vezető/dr. Kovács Kor­nél jegyző: 06–57/556–025, jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Jakusné Vámos Mária peda­gó­gus: jnevm@freemail.hu

Jászal­só­szent­györgy, 2018.10.05.

Szar­vák Imre

pol­gár­mes­ter


Markosz - 2018.10.09 09:17:17
0 hozzászólás ~ 237 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
46.229.168.xxx @ photo...
35.153.135.xxx @ news.php
54.36.150.xxx @ photo...
46.229.168.xxx @ photo...
54.36.148.xxx @ photo...
54.36.148.xxx @ photo...

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 5 hete
Betörés!!! 171 hete
Egyéb videók 195 hete
Zene 197 hete
Utcanev valt... 198 hete
Országos po... 249 hete
Humoros videók 272 hete
Vadas 285 hete
Emlékek 360 hete
Kifestõk, s... 381 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [667]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Örülnél ha településünkön strand épülne ?

Igen, jó ötlet lenne.

Nem, ide minek ?

Ha eddig nem épült, ezután sem.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
9965 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2019
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar