Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

fenykepesz_t1.jpeg
Itt is készül valami


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Tűzoltó autó átadá...
Felnőtt játszótér a...
Mikulásnap 2018
Sas Dezső háza 2018
2018.október 23. Megem...
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 2
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,214
Legújabb tag: fektotroz
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Ösztöndíjpályázat !Egyesületek / Szervezetek híreiJászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkormányzat

az EFOP-1.2.11–16-2017–00037 azo­no­sí­tó­számú „A fia­ta­lok lak­ha­tási körül­mé­nye­i­nek javí­tása és hely­ben mara­dá­suk ösz­tön­zése Jászal­só­szent­györ­gyön” – című pro­jekt keretében

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET közép­is­ko­lai tanu­lók, főis­ko­lai vagy egye­temi hall­ga­tók részére.Az ösz­tön­díj célja: hogy a tanu­lók, meg­sze­rez­hes­sék a képes­sé­geik sze­rinti leg­ma­ga­sabb szintű, lehető­leg a tele­pü­lés szá­mára szük­sé­ges, hely­ben hasz­no­sít­ható tudást, illetve erő­sítse lokál­pat­ri­o­tiz­mu­su­kat, tele­pü­lés­hez való kötődésüket.Cél­cso­port: 16 – 25 évesek

Ösz­tön­díj­ban része­sít­hetők száma: 20 fő

Az ösz­tön­díj mér­téke 10 000 Ft/fő/hó Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átutalásra.

Ösz­tön­díj támo­ga­tás idő­tar­tama: 24 hónapA pályá­za­ton részt vehet az a tanuló, aki közép­is­ko­lai, főis­ko­lai, vagy egye­temi tanul­má­nyait végzi és 2017–2018-as tanév első fél­évi lezárt bizo­nyít­vánnyal ren­del­ke­zik, vagy a tanév első sze­mesz­te­rét sike­re­sen elvégezte.Közép­is­ko­lás tanulók:

A tanu­ló­nak állandó beje­len­tett jászal­só­szent­györ­gyi lakó­hellyel kell ren­del­kez­nie és az előző fél­évi tanul­má­nyi átlaga közép­is­ko­lás tanuló ese­tén leg­alább 4,0
Pél­dás maga­tar­tás, mini­mum jó szorgalom
A pályá­zat elbí­rá­lá­sá­nál előnyt jelent: tanul­má­nyi, kul­tu­rá­lis és egyéb ver­se­nye­ken elért ered­mé­nyes sze­rep­lés vagy isko­lai, osz­tály­szintű közös­ségi tevékenység


Nem pályáz­hat az a tanuló:

- aki­nek a bizo­nyít­vá­nyá­ban elég­te­len osz­tály­zat szerepel,

- iga­zo­lat­lan hiány­zása meg­ha­ladja a 8 órát,

- fegyelmi intéz­ke­dés van folya­mat­ban ellene,

- aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selő­jé­nek, vagy a képviselő-testület tag­já­nak, PTK sze­rinti hozzátartozója.Az ösz­tön­dí­jas­tól elvá­rás, hogy min­dent meg­te­gyen azért, hogy meg­szer­zett tudá­sát köz­vetve vagy köz­vet­le­nül a tele­pü­lés érde­ké­ben is kama­toz­tassa, akár úgy, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), akár úgy, hogy az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő 1 évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz. Vál­lalja továbbá a helyi kézmű­ves hagyo­má­nyok és tevé­keny­sé­gek fel­tér­ké­pe­zé­sét, turisz­ti­kai att­rak­ciók fel­tér­ké­pe­zése és további fej­lesz­té­sére vonat­kozó tanul­mány készí­té­sét és a vég­zett kuta­tó­munka bemutatását.A pályázó köte­les negyed­évente beszá­molni az általa vég­zett mun­ká­ról, illetve előa­dást kere­tén belül bemu­tatni a helyi kézmű­ves hagyo­má­nyok és turisz­ti­kai tevé­keny­sé­gek­kel kap­cso­la­tos kuta­tó­mun­ká­já­nak eredményét.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.Az ösz­tön­díj vissza­vo­ná­sát von­hatja maga után:

- a beszá­moló benyúj­tá­sá­nak elmulasztása,

- a tanul­má­nyi átlag­je­lentős romlása,A fen­tiek értel­mé­ben a ter­ve­zett pont­rend­szer belső súlyozása:

Tanul­má­nyi ered­mé­nye: 30%
Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és/vagy önkén­tes munka): 30%
Nagy­csa­lád­ban él vagy egy­szülős csa­lád­ban él: 10%
Egy főre eső jöve­de­lem: 30%


Főis­ko­lai, egye­temi hallgatók:

A hall­ga­tók­nak állandó beje­len­tett jászal­só­szent­györ­gyi lakó­hellyel kell ren­del­kez­nie és az előző fél­évi tanul­má­nyi átlaga főis­ko­lai, vagy egye­temi hall­ga­tók ese­tén leg­alább 3,5 (az átlag­szá­mí­tás­nál figye­lembe vehető tan­tár­gyak főis­ko­lá­sok ese­tén: az adott sze­mesz­ter­ben fel­vett, félév végén vizs­gá­val záruló tantárgyak).


Nem pályáz­hat az a tanuló:

- aki­nek a fél­évi inde­xé­ben elég­te­len osz­tály­zat szerepel

- fegyelmi intéz­ke­dés van folya­mat­ban ellene

- aki az önkor­mány­zat vezető tiszt­ség­vi­selő­jé­nek, vagy a képviselő-testület tag­já­nak PTK sze­rinti hozzátartozója.Az ösz­tön­dí­jas­tól elvá­rás, hogy min­dent meg­te­gyen azért, hogy meg­szer­zett tudá­sát köz­vetve vagy köz­vet­le­nül a tele­pü­lés érde­ké­ben is kama­toz­tassa, akár úgy, hogy a tele­pü­lé­sen vál­lal mun­kát (amennyi­ben van szá­mára meg­fe­lelő fel­té­te­le­ket nyújtó mun­ka­le­hető­ség), akár úgy, hogy az ösz­tön­díj folyó­sí­tá­sát követő 1 évig, a tele­pü­lé­sen folyó fej­lesz­tési folya­ma­tok­ban önkén­tes mun­ká­val, mini­mum 10 alka­lom­mal részt vesz.

Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat a pályá­zat nyer­te­sé­vel szerző­dést köt a fen­ti­ek­ben meg­ha­tá­ro­zott feladatokról.A fen­tiek értel­mé­ben a ter­ve­zett pont­rend­szer belső súlyozása:
Tanul­má­nyi ered­mé­nye: 30%
Fel­té­te­lek vál­la­lása (a tele­pü­lé­sen tör­ténő elhe­lyez­ke­dés és/vagy önkén­tes munka): 30%
Nagy­csa­lád­ban él vagy egy­szülős csa­lád­ban él: 10%
Egy főre eső jöve­de­lem: 30%


Az ösz­tön­díj mér­téke 10 000 Ft (tíz­ezer forint)/fő/hó, amely 2018. szep­tem­ber 1.- 2020. augusz­tus 31. között folyó­sí­ta­nak. Az ösz­tön­díj vissza nem térí­tendő pénz­beli támo­ga­tás, amely havonta kerül átuta­lásra a tanuló, hall­gató bank­szám­lá­jára. (Amennyi­ben nyer­tes pályázó, szük­sé­ges bank­szám­lát nyitnia)A pályá­za­tok benyúj­tá­sá­nak határ­ideje: 2018. július 31. 10:00A pályá­za­tok leadá­sá­nak módja: sze­mé­lye­sen, zárt borí­ték­ban a Pol­gár­mes­teri Hiva­tal titkárságára.A pályá­zat­hoz csa­tolni kell:

- az előző fél­évi tanul­má­nyi ered­ményről kiál­lí­tott hite­le­sí­tett napló vagy bizo­nyít­vány máso­la­tot, vagy főis­ko­lai, egye­temi hall­ga­tók ese­tén sze­mesz­tert lezáró dokumentumot

- a tanu­lói jog­vi­szony igazolását,- össze­fér­he­tet­len­ségi nyi­lat­ko­za­tot (minta csatolva),

- nyi­lat­ko­za­tot az 1 főre eső jöve­de­lemről (minta csatolva),

- Adó, illetve Taj kár­tya másolatát,

- a tanuló lak­cím­kár­tyá­já­nak másolatát,

- pályá­zati adat­la­pot (minta csatolva),

- a pályázó elér­hető­sé­gét, bankszámlaszámát.A hiá­nyo­san vagy határidőn túl benyúj­tott pályá­za­tok eluta­sí­tásra kerül­nek, hiány­pót­lásra nincs lehetőség!A pályá­za­to­kat – átru­há­zott hatás­kö­ré­ben eljárva – a Jászal­só­szent­györgy Köz­ségi Önkor­mány­zat 3 fős bizott­sága, az önkor­mány­zat egy fő kép­vi­selő tes­tü­leti tagja, egy fő peda­gó­gus és a szak­mai vezető bírálja el.

A pályá­zati anya­gok letölt­hetők a www.jaszalsoszentgyorgy.hu oldal­ról, illetve igé­nyel­hetők sze­mé­lye­sen a Jászal­só­szent­györ­gyi Pol­gár­mes­teri Hiva­tal Ügy­fél­szol­gá­la­tán (5054 Jászal­só­szent­györgy, Fő út 53/a.).További infor­má­ciót az alábbi elér­hető­sé­ge­ken kérhetnek:Pap Béla szak­mai vezető/dr. Kovács Kor­nél jegyző: 06–57/556–025, jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu

Jakusné Vámos Mária peda­gó­gus: jnevm@freemail.huJászal­só­szent­györgy, 2018.06. 04.

Szar­vák Imre polgármester

Letölthető dokumentumok : Link

Link


Markosz - 2018.06.08 08:11:57
0 hozzászólás ~ 222 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
54.36.149.xxx @ photo...
54.90.204.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 66 hete
Betörés!!! 149 hete
Egyéb videók 173 hete
Zene 176 hete
Utcanev valt... 177 hete
Országos po... 227 hete
Humoros videók 250 hete
Vadas 264 hete
Emlékek 339 hete
Kifestõk, s... 360 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [665]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Hogy tetszik az új Szent István mellszobor a szökőkúttal?

Nagyon tetszik, szebb mint a korábbi volt.

Ugyanúgy tetszik, mint ahogy az előző is.

A régi jobban tetszett, azt kellett volna helyreállítani.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
9339 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2019
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar