Hírek - Jászalsószentgyörgy nemhivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 


 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a GalériábólUtoljára feltöltött kép:

polgarornap_85_t1.jpg
polgarornap_85.JPG


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

IV. Polgárőrnap
Tűzoltó autó átadá...
Felnőtt játszótér a...
Mikulásnap 2018
Sas Dezső háza 2018
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 1
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,222
Legújabb tag: Gulyas Eszter
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Hirdetmény óvodai beiratkozás rendjérőlHírekA nem­zeti köz­ne­ve­lésről szóló 2011. évi CXC. tör­vény 8.§ (2) bekez­dése sze­rint a gyer­mek abban az évben, amely­nek augusz­tus 31. nap­jáig a har­ma­dik élet­évét betölti, a neve­lési év kezdő nap­já­tól leg­alább napi négy órá­ban óvo­dai fog­lal­ko­zá­son vesz részt. A jegyző a szülő kérel­mére és az óvo­da­ve­zető, vala­mint a védőnő egyet­ér­té­sé­vel, a gyer­mek jogos érde­két szem előtt tartva annak az évnek az augusz­tus 31. nap­jáig, amely­ben a gyer­mek az ötö­dik élet­évét betölti, fel­men­tést adhat a köte­lező óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­tel alól, ha a gyer­mek csa­ládi körül­mé­nyei, képes­sé­ge­i­nek kibon­ta­koz­ta­tása, sajá­tos hely­zete indokolja.

Az óvo­dai és bölcső­dei beíra­tás ideje a 2018/2019. neve­lési évre

2018. ápri­lis 24. (kedd) 8–16 óráig

2018. ápri­lis 25. (szerda) 8–16 óráig

Hely­színe: Cif­ra­pa­lota Óvo­dai és Bölcső­dei Intéz­mény, Jászal­só­szent­györgy, Rákó­czi út 15.Az a szülő vagy tör­vé­nyes kép­vi­selő, aki a szülői fel­ügye­lete vagy gyám­sága alatt álló óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­telre köte­le­zett gyer­me­ket kellő idő­ben az óvo­dába nem íratja be, a sza­bály­sér­té­sekről, a sza­bály­sér­tési eljá­rás­ról és a sza­bály­sér­tési nyil­ván­tar­tási rend­szerről szóló 2012. évi II. tör­vény 247. § (1) a) pontja alap­ján sza­bály­sér­tést követ el.

Az óvo­dai neve­lés­ben való rész­vé­telre köte­le­zett gyer­mek szülője, amennyi­ben gyer­meke az óvo­da­kö­te­le­zett­sé­gét kül­föl­dön tel­je­síti, köte­les arról a beirat­ko­zás ide­jé­nek utolsó határ­nap­ját követő tizenöt napon belül írás­ban érte­sí­teni a gyer­mek lakó­he­lye, ennek hiá­nyá­ban tar­tóz­ko­dási helye sze­rint ille­té­kes jegyzőt.

A neve­lési év első napja 2018. szep­tem­ber 1., utolsó napja 2019. augusz­tus 31.

Az óvo­dai beirat­ko­zás­hoz szük­sé­ges doku­men­tu­mok, melye­ket a beirat­ko­zás­kor be kell mutatni:

a gyer­mek szü­le­tési anya­könyvi kivonatát
a gyer­mek, vala­mint a szülő lak­he­lyét iga­zoló lak­cím­kár­tyá­ját
a gyer­mek TAJ– kár­tyá­ját
a szülő sze­mé­lyi igazolványát
egyéb ked­vez­ményre jogo­sító határozatokat
a gyer­mek eset­le­ges beteg­sé­geit iga­zoló dokumentumokat
3 vagy több gyer­mek neve­lése ese­tén a csa­ládi pót­lék folyó­sí­tá­sá­ról szóló igazolást


Bölcső­dei jelentkezés

Bölcső­débe azon gyer­me­kek vehetők fel, akik­nek szü­lei, nevelői, gon­do­zói egyéb ok miatt nap­köz­beni ellá­tá­suk­ról nem tud­nak gon­dos­kodni és iga­zolni tud­ják, hogy ők és gyer­me­kük jászal­só­szent­györ­gyi lak­hellyel vagy tar­tóz­ko­dási hellyel rendelkeznek.

Betöl­tet­len férő­hely ese­tén lehető­ség van azon gyer­me­kek fel­vé­te­lére is, akik nem helyi lakosok.

Az újon­nan jelent­kező gyer­me­kek foga­dá­sára a bölcső­dei neve­lési évben folya­ma­to­san van lehető­ség, amennyi­ben a gyer­mek a 20. hetes kort betöltötte.

A bölcső­dei beíra­tás­hoz szük­sé­ges dokumentumok:

a gyer­mek szü­le­tési anya­könyvi kivo­nata,
a gyer­mek, vala­mint a szülők lak­he­lyét iga­zoló lak­cím­kár­tyája
a szülők sze­mé­lyi igazolványa
a gyer­mek TAJ-kártyája
a gyer­mek oltási kis­könyve
egyéb ked­vez­ményre jogo­sító határozatok
a gyer­mek eset­le­ges beteg­sé­geit iga­zoló dokumentumok
3 vagy több gyer­mek neve­lése ese­tén a csa­ládi pót­lék folyó­sí­tá­sá­ról szóló igazolást


További infor­má­ció kér­hető: 57–456-380, 70–639-6450


Lip­tákné Kátai Tímea

intézményvezető


Markosz - 2018.04.03 08:36:53
0 hozzászólás ~ 222 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóNem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
3.88.156.xxx @ news.php

Egyszerre 142 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Észrevétel... 7 hete
Betörés!!! 162 hete
Egyéb videók 186 hete
Zene 189 hete
Utcanev valt... 190 hete
Országos po... 241 hete
Humoros videók 263 hete
Vadas 277 hete
Emlékek 352 hete
Kifestõk, s... 373 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [666]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Vasárnap EP.választás. Elmész voksolni ?

Igen.

Nem.

Még átgondolom.

Nem indul az a párt akire szavaznék.

Mennék, de elfoglaltság miatt nem tudok menni.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
9430 kísérlet blokkolva
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2019
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar