Hírek - Jászalsószentgyörgy nem hivatalos közösségi portálja - Friss, érdekes és független! 

 

 

Navigáció
Történelem
Térkép
Címjegyzék
Helyi Hírek
Helyi Sajtó
Játékok
Cikkek
Galéria
Fórum
Chat
Idõjárás
Vendégkönyv
Apróhirdetés
Letöltések
Linkek
Keresés
Kapcsolatfelvétel
Gy.I.K. (FAQ)
Bemutatkozások
Képviselõ-Testület
Ifjúsági Egyesület

Véletlen képek a Galériából



Utoljára feltöltött kép:

2023050112144613_t1.JPG
Tóth Ágnes és Szarvák Imre.


+ több új kép


Utoljára létrehozott albumok:

Majális 2023.
2023.03.15.megemlékezés.
Könyvbemutató a Faluh...
Mindenki karácsonya 2022.
Télapó itt van.
Utoljára feladott hirdetések:

Régi lakások elör...
Kerékpárok, Motork...
Vállalom - fürdõ...
REDONY KÉSZÍTÉS. ...

Online felhasználók
Vendég: 1
Nincs Online tag

Regisztráltak: 1,358
Legújabb tag: Ggg
Híreink egy részét nekik köszönhetjük:

SzolJOn.hu
Police.hu
MTI.hu


Köszönjük!

Híreink
Vasárnap sorsdöntő mérkőzés a Vadasban. [114 megnyitás] Az M5 Tv forgatott az Ipartörténeti emlékháznál. [133 megnyitás] Temetői barangolásra hívták a múlt iránt érdeklődőket Jászalsószentgyörgyön [1092 megnyitás] Elektronikai hulladékgyűjtés [1936 megnyitás] Május 1.től jön az új vármegyebérlet és az országbérlet [529 megnyitás] Megjelent Jászalsószentgyörgy első süteményes könyve. [489 megnyitás] Meghívó " Mindenki Karácsonya" ünnepségre. [718 megnyitás] Elkészült a Vörösmarty úti kerékpárút első üteme [744 megnyitás] Kivezeti a kormány az üzemanyagok hatósági árát [312 megnyitás] Benzinkút információs térkép. [442 megnyitás]


Figyelem

A honlap CSAK akkor lesz teljesértékű, ha bejelentkezel !


Ha még nem regisztráltál kattints IDE !

(Bejelentkezés után ez a panel eltünik!)

Megosztás a Facebookon

Bölcsõ­débõl lovarda



HírekOrszágos egyedi, helyi sajátosságokra épülõ mintaprojekt indul “Lovas centrum és magyar udvar kialakítása” címen Jászalsószentgyörgyön



A több évez­re­des magyar lovas­kul­túra nem­zeti örök­sé­günk szer­ves része, olyan hun­ga­ri­kum, amely rész­le­te­i­ben is önál­lóan hor­dozza az õsök tudá­sát, moz­du­la­tait, kap­cso­lat­te­remtõ és közös­sé­get oltal­mazó képességét.

A XXI. szá­zad glo­ba­li­zá­lódó feszült­sé­ge­i­ben, ellent­mon­dá­sos vilá­gá­ban, ami­kor min­den nép erõ­sí­teni kívánja egyedi és sajá­tos érté­keit, akkor kivé­te­les tör­té­nelmi esély kínál­ko­zik az õsi magyar lovas­kul­túra újjá­szü­le­té­sére is. A helyi sajá­tos­ságra épülõ egyedi start­munka prog­ram — „Lovas szol­gál­tató tevé­keny­ség és magyar udvar kiala­kí­tása Jászal­só­szent­györ­gyön” – meg­va­ló­sí­tása össz­hang­ban van a Kin­csem — Nem­zeti Lovas Prog­ram által meg­fo­gal­ma­zot­tak­kal: a pro­jekt ered­mé­nye­ként a Magyar Keres­ke­delmi Enge­dé­lye­zési Hiva­tal­nál — 14/2008 ÖM ren­de­let alap­ján – bejegy­zett, hiva­ta­lo­san kiala­kí­tott lovas szol­gál­tató telep­hely jönne létre az önkor­mány­zat saját tulaj­donú ingat­la­nán. Együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dás (KLIK, Egri Fõegy­ház­me­gye) alap­ján a tér­ségi isko­lák tanu­lói részére lovas okta­tás lehetõ­sé­gét kínál­nánk, a tanu­lók emel­lett meg­is­mer­ked­het­né­nek az õsma­gyar állat­tar­tás hagyo­má­nya­i­val. A prog­ram indo­kolt­sá­gát az is adja, hogy az önkor­mány­zat ren­del­ke­zik egy olyan viszony­lag jó álla­potú épü­let­tel, amely állat­tar­tás, lovas szol­gál­tató tevé­keny­ség cél­jára — kisebb átala­kí­tás­sal — töké­le­te­sen meg­fe­lel, könnyen meg­kö­ze­lít­hetõ. Az épü­let fel­épí­tési költ­sége egyéb­ként több száz mil­lió forintba kerülne, jelen hely­zet­ben ennek töre­déke volu­menû átala­kí­tás, reno­vá­lás szük­sé­ges. Az álla­tok beszer­zé­sét rész­ben vagy egész­ben a BM Állam­puszta tele­pérõl ter­vez­zük, akik­kel a szak­mai kap­cso­lat­fel­vé­tel koráb­ban megtörtént.



A leg­fõbb célkitûzések:

- egye­dül­álló módon az ország­ban a lovas­kul­tú­rá­val tör­ténõ meg­is­mer­ke­dés az átlag vagyoni hely­zetû egyén, gyer­mek, csa­lád részére is elér­hetõvé válna, mivel állami segít­ség­gel tör­ténõ bein­dí­tás mel­lett non­pro­fit módon mûködne a telep­hely, melyet cél­cso­por­tok akár az átla­gos szol­gál­ta­tási díj felé­ért is igénybe vehetnének.

- a turisz­ti­kai szol­gál­ta­tás nyúj­tása mel­lett hosszú­tá­von 5 új mun­ka­hely lét­re­ho­zása, melyek bér– és egyéb kiadá­sok bevé­teli olda­lát az okta­tás­ból, bér­tar­tás­ból, és sza­po­ru­lat eladá­sá­ból jelent­kezõ bevé­tel finanszírozná;

- lovas­te­rá­pia szolgáltatás

- a part­neri kap­cso­la­tok: tér­ségi isko­lák­nak (7000 tanuló) állandó lehetõ­ség, pol­gárõr­ség, és rendõr­ség szá­mára lovas járõ­rö­zés lehetõ­sé­gé­nek megteremtése.

Az emlí­tett sza­bá­lyo­zás­nak meg­fe­lelõen a prog­ram tar­tal­mazza hat darab, egyen­ként leg­alább négy­éves lóút­le­vél­lel és azo­no­sító szám­mal ren­del­kezõ ló meg­vá­sár­lá­sát„ vala­mint a magyar udvar­hoz egyéb álla­tok (juh, man­ga­lica, méhek) beszerzését.

A prog­ra­mok célja, hogy önfenn­tartó gaz­dál­ko­dás és szol­gál­tató tevé­keny­ség jöj­jön létre, melyet késõb­bi­ek­ben sze­ret­nénk szo­ci­á­lis szö­vet­ke­zetté ala­kí­tani, amennyi­ben a követ­kezõ idõ­szak­ban is tudunk egyre csök­ken­tett összeg­ben állami segít­sé­get kapni.

A telep­hely kiala­kí­tása 98%-ban élõ­munka igénnyel jár, ez indo­kolja a fog­lal­koz­ta­tási lét­szá­mot. A prog­ram­nak köszön­hetõen az 57 fõ mun­ka­vál­la­ló­nak 2014. május 2-tól 2014. szep­tem­ber 30-ig biz­to­sí­tunk köz­fog­lal­koz­ta­tási munkaviszonyt.

A prog­ram költ­ség­ve­té­sé­nek rész­le­tes szám­szaki és szak­mai indoklása

Az épü­let körül­be­lül 40 éve épült, bölcsõ­dei fel­ada­tokra. Az épü­let stí­lusa, magas­sága és elhe­lyez­ke­dése már most is hason­lít egy lovar­dára, szer­ke­ze­ti­leg töké­le­tes álla­pot­ban van, amennyi­ben újon­nan épülne meg, annak becsült beke­rü­lési költ­sége mint­egy 180–200 mil­lió forintba kerülne. Ehhez képest töre­déke összeg­bõl szük­sé­ges elvé­gezni a leg­fon­to­sabb fel­újí­tá­so­kat és ezt a cél­nak meg­fe­lelõen és stí­lus­ban is har­mo­ni­zálva a ter­ve­zett tevé­keny­ség­gel. A 600 m2 alap­te­rü­letû épü­let együt­tes tetõ héja­za­tá­nak cse­réje szük­sé­ges, erre ter­vez­tünk cse­re­pet, tetõ­fó­liát és faanya­got, vala­mint kötõ­ele­me­ket. A hátsó istálló épü­let víz­el­lá­tá­sát beter­vez­tük auto­mata ita­tó­rend­szer­rel. A kisebb épü­let­rész­ben ter­vez­tük a szo­ci­á­lis részek újon­nan tör­ténõ kiala­kí­tá­sát, melyre elõi­rá­nyoz­tunk gépé­szeti, bur­ko­lási és azt elõ­ké­szítõ fel­ada­to­kat a mel­lé­kelt terv­rajz­ban talál­ható mére­tek alap­ján. Illetve az épü­let másik felé­ben táro­lók, mûhely, rak­tár kerül­nek ter­ve­zésre. Kerí­tés, karám és par­ko­lók is épülnek.

A prog­ram költ­ség­ve­té­sé­nek rész­le­tes szám­szaki és szak­mai indoklása

Az épü­let körül­be­lül 40 éve épült, bölcsõ­dei fel­ada­tokra. Az épü­let stí­lusa, magas­sága és elhe­lyez­ke­dése már most is hason­lít egy lovar­dára, szer­ke­ze­ti­leg töké­le­tes álla­pot­ban van, amennyi­ben újon­nan épülne meg, annak becsült beke­rü­lési költ­sége mint­egy 180–200 mil­lió forintba kerülne. Ehhez képest töre­déke összeg­bõl szük­sé­ges elvé­gezni a leg­fon­to­sabb fel­újí­tá­so­kat és ezt a cél­nak meg­fe­lelõen és stí­lus­ban is har­mo­ni­zálva a ter­ve­zett tevé­keny­ség­gel. A 600 m2 alap­te­rü­letû épü­let együt­tes tetõ héja­za­tá­nak cse­réje szük­sé­ges, erre ter­vez­tünk cse­re­pet, tetõ­fó­liát és faanya­got, vala­mint kötõ­ele­me­ket. A hátsó istálló épü­let víz­el­lá­tá­sát beter­vez­tük auto­mata ita­tó­rend­szer­rel. A kisebb épü­let­rész­ben ter­vez­tük a szo­ci­á­lis részek újon­nan tör­ténõ kiala­kí­tá­sát, melyre elõi­rá­nyoz­tunk gépé­szeti, bur­ko­lási és azt elõ­ké­szítõ fel­ada­to­kat a mel­lé­kelt terv­rajz­ban talál­ható mére­tek alap­ján. Illetve az épü­let másik felé­ben táro­lók, mûhely, rak­tár kerül­nek ter­ve­zésre. Kerí­tés, karám és par­ko­lók is épülnek.

A prog­ram célcsoportja(i)

A prog­ram kere­tén belül meg­cé­loz­zuk a kör­nyék­beli és helyi iskola tanu­lóit (7000 fõ), akik meg­is­mer­ked­het­nek a nagy hagyo­mánnyal ren­del­kezõ lovas kul­tú­rá­val, isko­lai rend­szerû lovas okta­tás­ban vehet­nek részt. Másod­la­gos cél­cso­port a tér­ség lakos­sága turisz­ti­kai, sport és hagyo­mányõrzõ aspektusban.

A prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sá­val kap­cso­la­tos spe­ci­á­lis információk

A tér­ség isko­láin túl sze­ret­nénk együttmû­ködni reha­bi­li­tá­ciós egész­ség­ügyi intéz­mé­nyek­kel (lovas­te­rá­pia). Célunk továbbá a lovas járõ­rö­zés helyi fel­té­te­le­i­nek meg­te­rem­tése a helyi rendõr­ség­nek és pol­gárõr­ség­nek, mellyel hozzá tudunk járulni a köz­biz­ton­ság javí­tá­sá­hoz. Ter­mé­sze­te­sen együttmû­kö­dünk a kör­nyék turisz­ti­kai sze­replõi­vel, kife­je­zet­ten a hely­ben mûködõ Vadas csárda Ven­dég­ház­zal (lovas tár­bo­roz­ta­tás). A pro­jekt egyik leg­fon­to­sabb cél­kitû­zése — és ettõl iga­zán egyedi és érté­kes a prog­ram– az, hogy az átlag embe­rek, csa­lá­dok, tanu­lók, bete­gek részére (akik jelen­leg anyagi hely­ze­tük miatt ezt nem tehe­tik meg) elér­hetõ áron nyújt­sunk lovas szol­gál­ta­tást, ami ter­ve­ink sze­rint a piaci ár 50 szá­za­lé­ká­nak meg­fe­lelõ szol­gál­ta­tási díja­kat tesz majd ki.

A prog­ram hosszabb távú fenn­tart­ha­tó­sá­gá­val kap­cso­la­tos elkép­ze­lé­sek, egyéb más for­rás­ból meg­va­ló­sí­tott fej­lesz­té­sek­kel való össz­hangja és kapcsolata

“Komp­lex mezõ­gaz­da­sági növény­ter­mesz­tés” start­munka prog­ra­munk szo­ro­san kap­cso­ló­dik jelen elkép­ze­lés­hez a takar­mány meg­ter­me­lé­sé­vel: 8–10 hek­tár terü­letû önkor­mány­zati szán­tó­te­rü­let megmû­ve­lése, zab, lucerna vetése. Ebben a kap­cso­lódó prog­ramba vörös­hagyma ter­mesz­tünk és ugyan­itt táro­ló­hely ala­kí­tunk ki, továbbá ener­gi­a­nyár ter­mesz­té­sé­vel és gally­zú­zás­sal (gépet besze­rez­tük) biz­to­sí­ta­nánk a telep szük­sé­ges (szociális-öltözõ-pihenõ rész) fûtõanya­gát. Az álla­tok élel­me­zés­sel tör­ténõ ellá­tása ren­tá­bi­li­san tud majd mûködni. Sze­ret­nénk egyéb álla­to­kat (méh, man­ga­lica, juh ) is tenyész­teni és annak sza­po­ru­la­tát, ter­mé­keit érté­ke­sí­teni. Tekin­tet­tel arra, hogy az istálló kapa­ci­tása nagyobb lesz, mint az álta­lunk tar­tott ló lét­szám, így bér­tar­tást is vál­la­lunk adott eset­ben, melyre elõ­ze­tes fel­mé­ré­sek sze­rint a kör­nyé­ken van igény, ez jelentõs több­let­be­vé­telt ered­mé­nyezne. Érte­lem­szerûen a leg­na­gyobb bevé­telt a lovas szol­gál­tató tevé­keny­ség adná (lovas okta­tás, kocsi­zás, szán­kó­zás, lovag­lás, stb.). Mivel 25 km-es kör­ze­ten belül hasonló volu­menû telep­hely nincs, elvég­zett piac­ku­ta­tá­sunk alap­ján hatá­ro­zot­tan nagy igény lenne a lovas­kul­túra meg­is­me­ré­sére és az azzal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­gek ûzé­sére. A jász­ság, mint kis­tér­ség 20 isko­lá­já­val kívá­nunk együttmû­kö­dési meg­ál­la­po­dást kötni és olyan szol­gál­ta­tási díja­kat beve­zetni, amely a több­ség szá­mára poten­ci­á­lis lehetõ­sé­get biz­to­sít a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lére. Fõ célunk az, hogy a telepre láto­ga­tók meg­is­mer­ked­hes­se­nek a nagy hagyo­má­nyok­kal ren­del­kezõ magyar lovas kul­tú­rá­val, ezen kívül olyan õsho­nos magyar haszon­ál­la­tok­kal, melyek ismert­sége és gaz­da­sági jelentõ­sége saj­nos kezd kivo­nulni a vidéki élet min­den­nap­ja­i­ból. Bemu­tató jel­leg­gel sze­ret­nénk a méhész­ke­dés alap­jait is szem­lél­tetni, mint hazánk egyik jel­lemzõ mezõ­gaz­da­sági szegmensét.


admin - 2014.05.04 08:24:48
0 hozzászólás ~ 3474 megnyitás Nyomtatható változat
Hiba bejelentése
Hozzászólások

Csak bejelentkezés után láthatod a hozzászólásokat!



Bejelentkezés
Felhasználónév

Jelszó



Nem vagy még tag?
Kattints ide, hogy regisztrálj.



Neked nem kerül semmibe csupán 2 percedbe,
de ezzel elismered a munkánkat!


Elfelejtetted a jelszavad?
Kérj egy újat itt.
Időkép
Jászalsószentgyörgyi webkamera

Megnyitás az Időképen
Cookie Info

Honlapunkon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény fokozása érdekében.
Amennyiben szeretnél vele megismerkedni, ITT bővebb információt találsz róla.


Ki, mit néz?
3.233.219.xxx @ news.php

Egyszerre 179 fő a rekord.

Fórumtémák

Friss hozzászólások
Betörés!!! 111 hete
Észrevétel... 166 hete
Egyéb videók 396 hete
Zene 398 hete
Utcanev valt... 399 hete
Országos po... 450 hete
Humoros videók 473 hete
Vadas 486 hete
Emlékek 561 hete
Kifestõk, s... 582 hete

Legnépszerűbb témák
Észrevételek a fa... [668]
Országos politika [317]
Vicc [240]
Parlamenti Választ... [180]
Önkormányzati vá... [139]

Bejelentketés után "kattintható" lesz, addig használd a menüt.

Szavazás

Elégedett vagy a választási eredménnyel ?

Igen.

Nem.

Nem foglalok állást.

Szavazáshoz be kell jelentkezni
Lájkolj!

Security System 1.8.3 © 2006 by BS-Fusion Deutschland
14906 kísérlet blokkolva

Szomszédos települések: Jánoshida, Jászladány, Szászberek ; Környező városok: Abony, Cegléd, Jászapáti, Jászberény, Nagykáta, Szolnok, Újszász
Te vagy a(z) . látogatónk.
Copyright © 2008-2022
Jászalsószentgyörgy
PHP-Fusion v6.01
voodz by: sonar